Powrót

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji oraz Regulaminie zawierania Lokat negocjowanych rynku pieniężnego w BGK

Informujemy, że 1 grudnia 2020 r. w życie wchodzą zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych (TOiP). Prosimy o zapoznanie się z wykazem najważniejszych zmian, które dotyczą:

  • wprowadzenia opłaty za utrzymywanie salda na rachunkach walutowych EUR, CHF, GBP i USD pobieranej, gdy suma średniomiesięcznych sald na rachunkach klienta przekroczy 100 tys. jednostek danej waluty i średniomiesięczna stawka referencyjna dla danej waluty osiągnie wartość poniżej zera,
  • wprowadzenia opłaty za utrzymywanie salda na rachunkach bieżących, pomocniczych, powierniczych i płacowych prowadzonych w PLN. Opłata będzie pobierana, gdy średniomiesięczna stawka WIBID 1M osiągnie wartość poniżej zera,
  • wycofanie opłaty za przyjęcie i przechowywanie depozytu bankowego, bank nie będzie już oferował tej usługi,
  • doprecyzowanie warunków cenowych realizacji przelewów walutowych wewnętrznych pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BGK (bez opłat).

Zgodnie z obowiązującymi regulaminami, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia pisemnego sprzeciwu i wypowiedzenia umowy. Należy to zrobić w terminie 14 dni od publikacji przez bank niniejszej informacji w systemie bankowości elektronicznej lub od otrzymania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Brak sprzeciwu w tym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy infolinii BGK są do Państwa dyspozycji pod numerami: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30. Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Regionów BGK. Informujemy też, że od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin zawierania Lokat negocjowanych rynku pieniężnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotychczasowe brzmienie Regulaminu zostało uzupełnione o możliwość zawierania lokat przy ujemnej wartości stawki oprocentowania. Zaktualizowano też postanowienia dotyczące rozpatrywania reklamacji w banku, dostosowując je do nadchodzących zmian regulacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku. Klient może złożyć oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu. Oświadczenie takie powinno zostać złożone na piśmie najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego dzień wejścia w życie nowej treści Regulaminu i traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy Ramowej. 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zmian w Regulaminie prosimy o kontakt mailowy pod adresem WWZKS@bgk.pl  oraz BWSPS@bgk.pl.
 

Pliki do pobrania