Powrót

Zmiany w regulaminie rachunków bankowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Klienci JDG (dotyczy klientów, którzy zawarli umowy o prowadzenie rachunku bankowego po 14.01.2021r.)

1 października 2021r. wchodzi w życie Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Banku Gospodarstwa Krajowego (Regulamin), w którym działając na podstawie §109 ust.1 obowiązującego Regulaminu, wprowadziliśmy następujące zmiany:

  1. w związku ze zmianą ustawy Prawo bankowe na podstawie ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626) umożliwiliśmy:
  • konsolidowanie środków z rachunków VAT na dowolnym rachunku VAT Posiadacza rachunku, nie tylko jednym banku,
  • regulowanie składki na ubezpieczenie rolników ze środków zgromadzonych na rachunku VAT (zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.),
  • uwolnienie środków z wyodrębnionego rachunku technicznego identyfikującego posiadacza rachunku VAT na podstawie informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego,

na podstawie §109 ust.2 pkt 1 Regulaminu,

  1. zmieniliśmy funkcjonalność dotyczącą autoinwestycji, która będzie się zakładała automatycznie, jeżeli prognozowane odsetki będą dodatnie, w przeciwnym razie środki pieniężne pozostaną na rachunku rozliczeniowym, na podstawie § 109 ust.2 pkt 5Regulaminu,
  2. doprecyzowaliśmy postanowienia dotyczące składania dyspozycji w formie pisemnej oraz elektronicznej, a także za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej, na podstawie §109 ust.2 pkt 4 Regulaminu,
  3. uregulowaliśmy zakres upoważnienia Użytkowników w systemie bankowości elektronicznej bez powiązania z Kartą Wzorów Podpisów, na podstawie §109 ust.2 pkt 4 Regulaminu,
  4.  rozszerzyliśmy katalog powodów odmowy wykonania zlecenia płatniczego o przypadek odmowy jego realizacji przez bank korespondencki, na podstawie §109 ust.2 pkt 4Regulaminu,
  5. pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Zgodnie z §109 ust.4 obowiązującego Regulaminu, Posiadacz rachunku ma prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Do dnia wejścia w życie Regulaminu (1 października) Posiadacz rachunku ma prawo wypowiedzieć Umowę. Złożenie w takim przypadku wypowiedzenia Umowy skutkuje jej rozwiązaniem z końcem dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie planowanych zmian, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują inny termin. W okresie wypowiedzenia Umowy Posiadacza rachunku nie obowiązują wprowadzone zmiany Regulaminu. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku w powyższym terminie wypowiedzenia Umowy oznacza, że wyraża on zgodę na zmiany Regulaminu od chwili ich obowiązywania.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub pracownikami Regionów BGK.