Powrót

Zmiany w regulaminach rachunków bankowych oraz powierniczych (nie dotyczy klientów JDG, którzy zawarli umowy o prowadzenie rachunku bankowego po 14.01.2021 r.)

31 października 2022 r. wchodzą w życie nowe regulaminy:

  1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków powierniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co zmieniliśmy:

- wprowadziliśmy klauzule awaryjne w przypadku zmiany wskaźników referencyjnych;

- dodaliśmy przesłankę do zmiany przez bank tabeli oprocentowania jeśli wystąpi zdarzenia regulacyjne;

- w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego:

  • uwarunkowaliśmy zakładanie lokat terminowych wyłącznie dla klientów posiadających przynajmniej jeden otwarty rachunek bieżący lub pomocniczy;
  • zmieniliśmy zasady odnawiania lokaty w przypadku, gdy kwota tej lokaty jest poniżej wymaganego minimum.

- w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków powierniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego:

  • przenieśliśmy szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania środków na rachunku powierniczym do tabeli oprocentowania publikowanej na www.bgk.pl, w tym zmieniliśmy podstawę oprocentowania stawki referencyjnej z WIBID 3M na WIBID 1M;
  • dodaliśmy możliwość składania oświadczeń woli w formie elektronicznej.

 

Zgodnie z obowiązującymi regulaminami, Posiadacz rachunku/Powiernik w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach Regulaminu, jest uprawniony do złożenia, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji, wraz z wypowiedzeniem umowy. Złożenie wypowiedzenia umowy w takim przypadku skutkuje rozwiązaniem umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie planowanych zmian Regulaminu. Niezłożenie sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem Umowy w powyższym terminie oznacza, że Posiadacz rachunku wyraża zgodę na zmiany Regulaminu. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie złoży pisemnego sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem umowy zmiany Regulaminu obowiązują od dnia 31 października 2022 r..

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub pracownikami Regionów BGK.