Powrót

Zmiany w regulaminach rachunków bankowych (nie dotyczy Klientów JDG, którzy zawarli umowy o prowadzenie rachunku bankowego po 14.01.2021r.)

1 października 2021 r. wchodzą w życie następujące regulaminy:

 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co zmieniliśmy:

 1. zgodnie z ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626) wprowadziliśmy:
 • konsolidowanie środków z rachunków VAT na dowolnym rachunku VAT Posiadacza rachunku, nie tylko w jednym banku,
 • regulowanie składki na ubezpieczenie rolników ze środków zgromadzonych na rachunku VAT (zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.),
 • uwolnienie środków z wyodrębnionego rachunku technicznego identyfikującego posiadacza rachunku VAT na podstawie informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego,
 1. wprowadziliśmy nową opłatę od utrzymywania salda na rachunkach lokat terminowych standard w przypadku gdy stawki referencyjne osiągną wartości ujemne (opłata będzie pobierana od momentu przywrócenia lokat terminowych do oferty),
 2. zmieniliśmy funkcjonalność dotyczącą autoinwestycji, która będzie się zakładała automatycznie, jeżeli prognozowane odsetki będą dodatnie, w przeciwnym razie środki pieniężne pozostaną na rachunku rozliczeniowym,
 3. uwzględniliśmy rozszerzenie katalogu jednostek sektora finansów publicznych o Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą z 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy Regulaminu KFP);
 1. rozszerzyliśmy katalog:
 • powodów odmowy wykonania zlecenia płatniczego o przypadek odmowy jego realizacji przez bank korespondencki,
 • przesłanek wypowiedzenia Umowy przez Bank o ograniczenie lub odebranie Posiadaczowi rachunku zezwolenia/licencji/koncesji lub innego uprawnienia do prowadzenia zastrzeżonej działalności gospodarczej, wydanego przez organ administracji publicznej lub inny właściwy podmiot sektora publicznego,
 1. określiliśmy minimalne saldo rachunku w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank z powodu braku obrotów na rachunku,
 2. pozostałe zmiany mającharakter porządkowy.

Zgodnie z obowiązującymi Regulaminami, Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach Regulaminu, jest uprawniony do złożenia, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji, wraz z wypowiedzeniem Umowy. Złożenie wypowiedzenia Umowy w takim przypadku skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie planowanych zmian Regulaminu. Niezłożenie sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem Umowy w powyższym terminie oznacza, że Posiadacz rachunku wyraża zgodę na zmiany Regulaminu. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie złoży pisemnego sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem umowy, zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w informacji o zmianach Regulaminu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub pracownikami Regionów BGK.