Powrót

Nowy Regulamin: transakcje pochodne, dłużne papiery wartościowe, transakcje FX Spot

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin  dotyczący zawierania i wykonywania transakcji pochodnych, transakcji kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych oraz zawierania i wykonywania transakcji FX Spot. Zmiany wynikają z regulacji dotyczących sektora bankowego.

Wraz z wejściem w życie Regulaminu:

  • przestają obowiązywać: Regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Regulamin obrotu dłużnymi papierami wartościowymi;
  • umowa ramowa zawierania i wykonywania negocjowanych transakcji wymiany walut spot dotychczas nieposiadająca regulaminu zostaje objęta Regulaminem;
  • zaktualizowana zostaje definicja kursu referencyjnego tak, by możliwe było zawieranie transakcji przy ujemnej wartości kursu referencyjnego oraz stosowanie innych wskaźników referencyjnych w przypadku ogłoszenia niereprezentatywności obecnie obowiązujących wskaźników;
  • uregulowania związane z wymogami Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) zostają uzupełnione w szczególności o kwestie sprzedaży krzyżowej oraz porady ogólnej;
  • dodana została możliwość podpisywania dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, mają Państwo prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu. Oświadczenie takie powinno być złożone na piśmie najpóźniej 31 grudnia 2020 r. Traktujemy je jako wypowiedzenie zawartej umowy ramowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy pod adresem WWZKS@bgk.pl oraz BWSPS@bgk.pl.