Powrót

Kredyty dla osób indywidualnych - odroczenie spłat rat kredytu

Informujemy, że klienci indywidualni, którzy mają w BGK kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kartę kredytową lub limit kredytowy w rachunku, mogą zawiesić umowę kredytu, czyli spłatę rat na okres od 1 do maksymalnie 3 miesięcy. Możliwość ta dotyczy osób, które po 13 marca 2020 r. utraciły pracę lub inne główne źródło dochodu. 

Co oznacza i jak działa zawieszenie spłat rat kredytu (zawieszenie umowy kredytu)?

 • Zawieszenie wykonania umowy kredytowej oznacza, że w okresie zawieszenia 

- w przypadku produktów o charakterze kredytowym nie spłaca się rat kapitałowo-odsetkowych, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy,

- w przypadku karty kredytowej i limitu kredytowego w koncie nie spłaca się zadłużenia. 

 • W okresie zawieszenia wykonania umowy nie są naliczane odsetki. 
 • Z zawieszenia umowy można skorzystać na maksymalny okres 3 miesięcy.
 • Okres zawieszenia wykonania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. 
 • Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania umowy, czyli odpowiednio o 1, 2 lub 3 miesiące.
 • Informacja o korzystaniu z zawieszenia umowy kredytowej zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej.
 • W przypadku wcześniejszego skorzystania z czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego zostaje ono przerwane z chwilą złożenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu w związku z utratą pracy lub głównego źródła dochodu. 

Warunki zawieszenia wykonania umowy (spłat rat kredytu)

 • Zawieszenie wykonania umowy zrealizujemy od dnia złożenia wniosku przez klienta.
 • Zawieszenie wykonania umowy może trwać 1, 2 lub maksymalnie 3 miesiące.
 • Zawieszenie spłat rat kredytu nie zwalnia z pozostałych warunków umownych, w tym np. z płatności składek ubezpieczenia. Płatność składki nadal będzie wymagana.
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy można złożyć w stosunku do tylko jednego kredytu. 
 • Pod wnioskiem powinni podpisać się wszyscy kredytobiorcy, ale wystarczającym warunkiem jest, jeśli po 13 marca 2020 r. tylko jeden kredytobiorca utracił pracę lub inne główne źródło dochodu.
 • Przyjęcie wniosku jest bezpłatne.

Gdzie można złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy (spłaty rat kredytu)?

 • w dowolnie wybranym biurze Regionu BGK: w celu skorzystania z prawa zawieszenia wykonania umowy konieczne jest złożenie wniosku na trwałym nośniku np. w formie papierowej.

Co musi zawierać

wniosek?

 • oznaczenie kredytobiorcy:

- imię, nazwisko, 

- adres, 

- PESEL lub numer dokumentu tożsamości dla osób, które nie mają numeru PESEL,

 • oznaczenie banku,
 • oznaczenie umowy o kredyt, której dotyczy wniosek. Uwaga! - konieczne jest wskazanie numeru umowy,
 • wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy (tj. 1, 2 czy 3 miesiące),
 • złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że po 13 marca 2020 r. kredytobiorca stracił pracę lub inne główne źródło dochodu (zgodnie z art. 297 §1 kodeksu karnego złożenie fałszywego oświadczenia w celu uzyskania od banku kredytu lub podobnego świadczenia pieniężnego jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat),
 • adres mejlowy do korespondencji.

Bank w terminie 14 dni od doręczenia wniosku wysyła mejlem potwierdzenie zawieszenia umowy, niemniej brak otrzymania potwierdzenia w tym terminie nie ma wpływu na skuteczność zawieszenia umowy.

Podstawa prawna: art. 31 fa-fc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

Pliki do pobrania