Na co?

Zabezpieczenie realizacji projektów finansowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej lub funduszy państw członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein)

Dla kogo?

Podmioty realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Beneficjentem gwarancji jest podmiot przyznający dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej

Zabezpieczenie wykonania umowy dotyczącej realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, udzielane na wniosek wykonawcy przedsięwzięcia.

O produkcie

Gwarancja należytego wykonania umowy

  • udzielana jest do 80 proc. wartości umowy, obejmuje spłatę należności głównej i nie może przekroczyć kwoty 10 mln euro*,
  • jej okres uzgadniany jest indywidualnie z wnioskodawcą i wynika z umowy, której wykonanie zabezpiecza (przedmiotu gwarancji),
  • umożliwia finansowanie m.in. projektów „miękkich"  dotyczących np. edukacji, integracji społecznej, wsparcia rynku pracy) bezpośrednio ze środków dotacji,
  • jest elementem rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

* równowartość w złotych przeliczona wg kursu średniego waluty ogłoszonego w danym roku budżetowym przez NBP w tabeli nr 1 kursów średnich. W 2021 roku dla jednostkowego poręczenia/gwarancji spłaty kredytu jest to kwota nie wyższa niż 45 485 000 zł.

Opłaty

  • jednorazowa opłata prowizyjna, którą pobieramy z góry, w wysokości 0,4 proc. kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania,
  • opłata prowizyjna za rozpatrzenie wniosku zgodnie z taryfą opłat i prowizji, która obowiązuje w BGK.

Zabezpieczenia

  • weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu”,
  • BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą gwarancji, wypełnij poniższy wniosek elektroniczny lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK.