Gwarancja wydawana jest przez oddział BGK na wniosek Wykonawcy przedsięwzięcia i stanowi zabezpieczenie na wypadek gdyby klient nie zrealizował przedsięwzięcia zgodnie z umową.

Gwarancja udzielana jest przez BGK we własnym imieniu i na własny rachunek w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego*, obejmujących projekty realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub funduszy państw członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein).

* Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.)

Charakter gwarancji

Gwarancja należytego wykonania umowy w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK":

  • obejmuje do 80% wartości umowy i nie może przekroczyć kwoty 10 mln euro**.
  • jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie z Wnioskodawcą i wynikający z umowy będącej przedmiotem gwarancji.
  • umożliwia realizację m.in. projektów „miękkich" np. szkoleniowych, które są finansowane bezpośrednio ze środków dotacji. Beneficjentem tej gwarancji jest instytucja podejmująca decyzję o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych projektów.

** równowartość w złotych przeliczona wg kursu średniego waluty ogłoszonego w danym roku budżetowym przez NBP w Tabeli nr 1 kursów średnich. W 2020 roku dla jednostkowego poręczenia/gwarancji spłaty kredytu jest to kwota nie wyższa niż 42 571 000 zł.

Opłaty

Od udzielonej gwarancji pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna w wysokości 0,4% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania. Opłata pobierana jest z góry za cały okres obowiązywania gwarancji.

BGK pobiera także opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w BGK.

Zabezpieczenia

Podstawowym zabezpieczeniem gwarancji należytego wykonania umowy jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu". BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą gwarancji, wypełnij poniższy wniosek elektroniczny lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK.