Niepodległa | Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Usługi rozliczeniowe

pdf

Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych stanowi jedną z podstawowych czynności bankowych.

 • Płatności krajowe
  Przelewy krajowe

  BGK dokonuje na rynku międzybankowym pieniężnych rozliczeń złotowych w oparciu o poniższe zasady:

  • rozliczenia w PLN dokonywane są za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. zwanej dalej KIR S.A. (system ELIXIR),
  • wysokokwotowe rozliczenia w PLN (z wyjątkiem wpłat składek na ubezpieczenie społeczne oraz płatności dokonywanych na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych) przeprowadzane są za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego (system SORBNET),
  • zlecenia płatnicze krajowe w PLN Bank przyjmuje w dni robocze z uwzględnieniem godzin granicznych uzależnionych od specyfiki ww. systemów rozliczeniowych.
  • realizując zlecenie płatnicze w PLN, BGK doprowadzi do uznania rachunku banku odbiorcy kwotą polecenia przelewu najpóźniej do końca:

   • następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank - w przypadku zleceń płatniczych złożonych w formie elektronicznej,
   • drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank - w przypadku zleceń płatniczych złożonych w formie papierowej (w Oddziale),

  • dla zlecenia płatniczego, które wpłynie do Banku po godzinie granicznej (określonej dla danego rodzaju zlecenia), uznaje się, że zostało otrzymane przez Bank w następnym dniu roboczym.

  Szczegółowe zasady przyjmowania i realizacji przez BGK zleceń płatniczych w PLN na krajowym rynku międzybankowym określają:

  • Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • Informacja na temat godzin granicznych przyjmowania zleceń płatniczych w BGK,
  Zlecenia stałe

  Zlecenia stałe dotyczą wielokrotnego regulowania powtarzalnych płatności w dłuższym okresie czasu (np. z tytułu czynszu, ubezpieczeń, spłaty kredytu, itp.).

  Zlecenia stałe wykonywane są przez oddział BGK na wniosek Posiadacza rachunku bieżącego.

  Polecenie zapłaty

  Polecenie zapłaty to wygodna forma automatycznych rozliczeń bezgotówkowych, która usprawnia dokonywanie regularnych płatności takich jak: opłata za energię, usługi telekomunikacyjne, czynsz, prenumeraty, spłaty kredytów czy cykliczne dostawy towarów czy świadczonych usług.

  Polecenie zapłaty może być stosowane jedynie w obrocie krajowym.

  Korzyści ze stosowania polecenia zapłaty:

  • terminowość płatności - nad terminem płatności czuwa odbiorca i bank odbiorcy,
  • kontrola płatności - odbiorca jest obowiązany informować płatnika o terminie i kwocie płatności,
  • bezpieczeństwo - w razie jakichkolwiek wątpliwości płatnikowi przysługuje prawo do zwrotu już zrealizowanego polecenia zapłaty,
  • swoboda - złożona zgoda na obciążanie rachunku z tytułu danego zobowiązania jest ważna do odwołania, które może nastąpić w dowolnym momencie bez konieczności uzasadnienia decyzji,
  • oszczędność czasu – brak konieczności stałego monitorowania rozliczeń z kontrahentami,
  • efektywne zarządzanie finansami - realizacja polecenia zapłaty dokonywana jest ostatniego dnia terminu płatności.

  Jak działa polecenie zapłaty?

  Inicjatorem rozliczeń w formie polecenia zapłaty jest odbiorca, który zwraca się do płatnika z propozycją podpisania zgody na obciążanie jego rachunku bankowego (w drodze polecenia zapłaty) kwotami wynikającymi z zobowiązań w umownych terminach zapłaty.

  Odbiorca dostarcza dwa egzemplarze wypełnionej przez siebie zgody na obciążanie rachunku. Formą wyrażenia przez płatnika zgody na stosowanie przez odbiorcę polecenia zapłaty będzie uzupełnienie wniosku i podpisanie zgody.

  O wysokości kwot zobowiązań i terminach ich płatności odbiorca informuje płatnika przedstawiając wcześniej odpowiednie faktury lub rachunki. Udzielona odbiorcy zgoda będzie skutkowała obciążaniem wskazanego w zgodzie rachunku bankowego płatnika kwotami wynikającymi z zobowiązań wobec odbiorcy.

  Kwota pojedynczego polecenia zapłaty zainicjowanego przez odbiorcę nie podlega ograniczeniu.

  Płatnikowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zrealizowanej płatności w przypadku braku akceptacji danej płatności. Stosowną dyspozycję należy złożyć w oddziale BGK prowadzącym rachunek płatnika w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku.

  Niezależnie od możliwości anulowania pojedynczej płatności, istnieje możliwość odwołania przyszłych niezrealizowane poleceń zapłaty. Odwołanie to polega na wstrzymaniu najbliższej realizacji polecenia zapłaty i nie jest równoznaczne z cofnięciem zgody.

  W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia złożonej zgody. Wraz z formularzem zgody na obciążanie rachunku, płatnik otrzymuje również formularz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku. W przypadku rezygnacji z tej formy rozliczeń, płatnik wypełnia formularz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku i składa go w oddziale BGK prowadzącym rachunek. Jednocześnie drugi egzemplarz cofnięcia zgody płatnik wysyła odbiorcy. Istnieje również możliwość przesłania obu egzemplarzy bezpośrednio odbiorcy płatności, który zobowiązany jest przekazać do BGK właściwy egzemplarz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku.

  W przypadku zmiany rachunku wykorzystywanego do realizacji obciążeń z tytułu polecenia zapłaty lub przeniesienia usługi polecenia zapłaty do BGK, płatnik zleca w oddziale BGK poinformowanie odbiorcy o zmianie numeru rachunku do rozliczenia polecenia zapłaty.

  Formularze zgody na obciążanie rachunku oraz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku dostępne są w oddziałach BGK, jednak, aby uniknąć jakichkolwiek problemów z rozliczeniem płatności, zalecane jest korzystanie z formularzy dostarczonych przez odbiorcę płatności.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące polecenia zapłaty zawiera regulamin rachunku bankowego. Dodatkowe informacje otrzymają Państwo w oddziale BGK prowadzącym rachunek.

  Dokumenty do pobrania

 • Płatności międzynarodowe
  Polecenie wypłaty w obrocie zagranicznym

  Polecenie wypłaty to najtańsza, najszybsza i najprostsza forma rozliczenia transakcji w obrocie zagranicznym. Jest to otrzymana od banku lub skierowana do banku instrukcja płatnicza dotycząca wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta.

  Polecenia wypłaty (tzw. przekazy zagraniczne) realizowane są za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT i TARGET 2.

  Do korzyści stosowania polecenia wypłaty w obrocie zagranicznym zaliczamy:

  • niski koszt realizacji,
  • krótki czas realizacji,
  • eliminacja zagrożeń związanych z płatnościami gotówkowymi,
  • możliwość zastosowania kursów negocjowanych w przypadku wyższych kwot transakcji.

  Strony polecenia wypłaty:

  • Zleceniodawca (płatnik) - osoba fizyczna, firma lub jednostka, z polecenia której wystawiane jest polecenie wypłaty,  
  • Bank zleceniodawcy (bank dostawcy płatnika) - bank, który przyjmuje od zleceniodawcy dyspozycję wystawienia polecenia wypłaty,
  • Beneficjent (odbiorca) - osoba fizyczna, firma lub jednostka wskazana w poleceniu wypłaty, której przekazuje się określoną kwotę pieniężną,
  • Bank beneficjenta (bank dostawcy odbiorcy) - bank rozliczający z beneficjentem otrzymane polecenie wypłaty,
  • Bank pośredniczący - bank, przez który bank zleceniodawcy kieruje polecenie wypłaty do banku beneficjenta.

  Rodzaje przekazów:

  • Polecenie wypłaty za granicę (polecenie przelewu walutowe wysyłane) - wystawione przez BGK zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy i skierowane do banku zagranicznego lub krajowego w celu uznania rachunku beneficjenta (w tym przelewy SEPA - definicja w pliku do pobrania),
  • Polecenie wypłaty z zagranicy - otrzymane przez BGK z banku zagranicznego lub krajowego w celu uznania wskazanego rachunku beneficjenta (w tym przelewy SEPA - definicja w pliku do pobrania);

  Realizacja w BGK dyspozycji poleceń wypłaty

  Bank przyjmuje zlecenia płatnicze dotyczące polecenia wypłaty i wykonuje je niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Polecenie wypłaty za granicę

  A. Zlecenie podlegające ustawie o usługach płatniczych (Dz. U. 2014 poz. 883, z późn. zm.) stanowiącej implementację dyrektywy unijnej o usługach płatniczych tj. w walutach państw członkowskich (EOG) skierowanych do banków na terytorium państwa członkowskiego.

  Zlecenia realizowane są standardowo w dacie waluty T/N (następnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia) oraz z klauzulą kosztową SHA wg kursu obowiązującego w dniu złożenia/przekazania dyspozycji.

  Zgodnie z ww. ustawą, która stanowi implementację przepisów unijnych dotyczących usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego - zlecenia płatnicze podlegające tej ustawie są dostarczane do odbiorcy w pełnej wysokości. Rozliczenia z tytułu wystąpienia opłat i prowizji banku zleceniodawcy (płatnika) lub banku beneficjenta (odbiorcy) lub banków pośredniczących nie obciążają kwoty zlecenia płatniczego.

   

  B. Zlecenia nie podlegające ustawie o usługach płatniczych, w szczególności polecenia przelewu kierowane do innych państwa niż EOG, realizowane są standardowo z datą waluty SPOT (drugiego dnia roboczego od złożenia zlecenia płatniczego) z dopuszczonymi klauzulami kosztowymi OUR,SHA, BEN, wg kursu obowiązującego w dniu złożenia/przekazania dyspozycji .

  Zlecenia płatnicze przekazane lub złożone w Banku po godzinie granicznej określonej dla waluty zlecenia uznaje się jako przyjęte przez Bank w następnym dniu roboczym.

  Za dodatkową opłatą możliwe jest realizowanie poleceń wypłaty w trybie przyspieszonym lub ekspresowym:

  • z wcześniejszą datą waluty over/night (O/N) - pod warunkiem złożenia/przeslania zlecenia przed godzina graniczną lub
  • tom/next (T/N) - w przypadku zleceń do krajów innych niż kraje EOG.

  2. Polecenie wypłaty z zagranicy (otrzymane)

  Księgowane jest na rachunku beneficjenta w dniu uznania rachunku BGK o ile wszystkie dane są kompletne i uznanie nastąpiło przed godziną graniczną określoną dla walutowych poleceń przelewu otrzymanych z innych banków.

  Szczegółowe zasady przyjmowania i wykonywania przez bank zleceń płatniczych dotyczących walutowych poleceń wypłaty określa regulamin rachunku bankowego.

  Informujemy, że przelew zagraniczny w walucie CNY oraz w walucie INR powinien zawierać dodatkowo w tytule płatności kod identyfikujący rodzaj transakcji oraz dokładny opis w języku angielskim, czego ta płatność dotyczy (numer faktury nie jest wystarczający). Kody transakcji w CNY oraz kody transakcji w INR dostępne są w Dokumentach do pobrania.

    

  W przypadku poleceń wypłaty w obrocie zagranicznym, znaki specjalne w opisie transakcji zamieniane są na znaki prezentowane poniżej. Wskazane jest używanie tylko niżej wymienionych znaków.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  / - ? : ( ) . , ‘ +

  spacja

  Komunikat w sprawie poleceń wypłaty od 13 stycznia 2018 r.

  PSD2 – przelewy walutowe od 13.01.2018 r

  Od 13 stycznia 2018 r. w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać przepisy zgodne z Dyrektywą o usługach płatniczych (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. („PSD2”), natomiast do polskiego prawa przepisy  PSD2 nie zostały jeszcze zaimplementowane.

  W związku z tym informujemy, że mogą nastąpić rozbieżności co do sposobu realizacji walutowych zleceń płatniczych, w szczególności tych, których przedmiotem są waluty niebędące walutami krajów członkowskich.

  W Polsce nadal jest dopuszczalna realizacja tych płatności z opcją kosztową OUR czy BEN, natomiast na terenie tych państw członkowskich, w których nastąpiła implementacja PSD2 we wskazanym w niej terminie  (13.01.2018) obowiązywać będzie jedynie opcja kosztowa SHA, zgodnie z którą  bank zleceniodawcy i bank odbiorcy pobierają swoje koszty odpowiednio od zleceniodawcy oraz od odbiorcy płatności.

  Skutkiem powyżej opisanej sytuacji - zlecenia płatnicze złożone przez Państwa z dyspozycją kosztową OUR lub BEN mogą być zrealizowane przez europejski bank odbiorcy lub bank pośredniczący z opcją SHA.

  Zwracamy Państwa uwagę, że powyżej wskazane okoliczności mogą spowodować potrzebę weryfikacji zawartych przez Państwa kontraktów oraz ustalonych w nich zasad rozliczeń, w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności pomiędzy sposobem rozliczenia kosztów zleceń płatniczych a poczynionymi w tym zakresie ustaleniami z kontrahentami.

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku.

  Dokumenty do pobrania

 • Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych

  Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK

   

  Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych
  w Banku Gospodarstwa Krajowego

  obowiązują od 1.01.2018 r.

  lp.

  sposób dostarczenia/ złożona

  złożona  w Oddziale, w formie papierowej

  złożona elektronicznie poprzez system

  rodzaj dyspozycji

   

  NBE             BGK@24 Biznes

  OTM

  1.

  Polecenie przelewu w PLN  do innego banku krajowego:

   

  a)  za pomocą systemu ELIXIR1

  14.50

  14.50

  14.50

   

  b)  za pomocą systemu SORBNET2 i 5

  15.30

  15.30

  15.30

  2.

  Polecenie przelewu w PLN na rzecz:

   

  Urzędu Skarbowego

  14.50

  14.50

  14.50

  3.

  Polecenie przelewu wewnętrzne pomiędzy rachunkami w PLN2

  16.00

  17.00

  17.00

  4.

  Polecenie przelewu walutowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami w tej samej walucie innej niż PLN

  16.00

  17.00

  nd.

  5.

  Polecenie przelewu walutowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami w różnych walutach

  15.00

  15.00

  nd.

  6.

  Polecenie przelewu walutowe na rachunek w  innym banku krajowym lub zagranicznym (SWIFT, TARGET,SEPA)3:

   

  a) w walutach krajów członkowskich

  14.00

  14.00

  nd.

   

  b) w walutach krajów innych niż kraje członkowskie

  14.00

  14.00

  nd.

  7.

  Dyspozycja otwarcia lokaty terminowej4

  15.45

  16.00

  nd.

  8.

  Polecenie przelewu w PLN otrzymane z banków krajowych (ELIXIR ,SORBNET)

  realizacja wszystkich zleceń przychodzących w danym dniu roboczym.

  9.

  Polecenie przelewu  walutowe otrzymane z innych banków

  - do godz.15.30 uznaje się za przyjęte w danym dniu roboczym
  - po godz. 15.30 uznaje się za przyjęte w następnym dniu roboczym

  10.

  W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES lub systemu Obsługi Transakcji Masowych (OTM) dla zleceń w plikach w formacie elixir, xml, videotel dostarczonych do Banku na nośnikach elektronicznych godziną graniczną jest godzina 14.00.

  1 W dniach 24 grudnia (Wigilia) jeśli jest dniem roboczym oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku  nie są realizowane rozliczenia w ramach III sesji systemu ELIXIR (KIR). Godziną graniczną w tych dniach jest godzina 11.50.

    2 W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych obowiązują również postanowienia regulaminu i umowy rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych.

  3
    Bank realizuje polecenia przelewu  w obrocie zagranicznym z datą waluty D, zgodnie z obowiązującymi  godzinami granicznymi

  ·          DKK,SEK,CZK,NOK -  godzina 9:30

  ·        CNY – godzina  9:45

  ·          HRK- godzina 12.00

  ·          HUF – godzina 10.30

  ·          PLN - godzina 11:30 (w przypadku przelewów za granicę)

  - dla walut:  JPY, RUB – realizacja najwcześniej z datą  waluty D+1, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 14:00

  Pozostałe waluty:  USD,CAD,AUD,EUR,CHF,GBP  - możliwa realizacja z datą waluty D, pod warunkiem złożenia zlecenia do  godziny  granicznej 14:00

  4 W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego, dotyczy tylko rachunków, których umowa/regulamin nie wyklucza złożenia dyspozycji otwarcia lokaty terminowej.

  5 W ostatnim dniu rozliczeniowym roku  realizacja zleceń płatniczych wysyłanych za pośrednictwem systemu Sorbnet2 jest skrócona. Godzina graniczna ustalana jest  przez NBP  oddzielnym komunikatem.

 • Transakcje z nieprawidłowym unikatowym identyfikatorem odbiorcy
  Obsługa zgłoszeń Posiadaczy rachunków o transakcjach z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy i działania BGK podejmowane w celu odzyskaniu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

  Bank Gospodarstwa Krajowego realizując postanowienia art.143 ust. 2 oraz 143a-143c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2003, z późn. zm.), podejmuje określone tą ustawą działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

  1. Zgłoszenie przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczej, w tym polecenia przelewu, wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy, w szczególności nieprawidłowego numeru rachunku bankowego (NRB) odbiorcy, powinno być dokonane przez osoby wskazane przez Posiadacza rachunku w Karcie wzorów podpisów dla rachunku, z którego nastąpiła płatność, tj. przez Posiadacza rachunku lub jego reprezentantów lub pełnomocników do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są przez Bank (Regiony BGK lub Centrala Banku) w formie pisemnej na udostępnionym poniżej formularzu bankowym lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji przez Bank wskazanego zlecenia płatniczego, w szczególności:

   1. numer referencyjny płatności nadany przez Bank;
   2. datę płatności;
   3. kwotę i walutę płatności (polecenia przelewu);
   4. numer rachunku płatnika, w ciężar którego płatność została wykonana;
   5. nieprawidłowy unikatowy identyfikator - numer rachunku odbiorcy podany w zleceniu płatniczym, na który płatność została wykonana;
   6. dane odbiorcy, jeżeli były podane w zleceniu płatniczym, t.j. nazwę i siedzibę odbiorcy lub imię i nazwisko i adres odbiorcy oraz  tytuł płatności;
   7. inne dane zlecenia płatniczego,  pozwalające na identyfikację zgłaszanej płatności.

    Wzór zgłoszenia dostępny tutaj

  4. Jeżeli po dokonaniu zgłoszenia w Banku Posiadacz rachunku uzyska zwrot kwoty transakcji płatniczej zgłoszonej jako transakcja płatnicza wykonana z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy bezpośrednio od odbiorcy płatności, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Bank w celu anulowania zgłoszenia.
  5. Bank uznaje rachunek Posiadacza rachunku odzyskaną kwotą w terminie 1 dnia roboczego od dnia uznania tą kwotą rachunku zwrotu, tj. rachunku technicznego Banku prowadzonego wyłącznie w celu przyjmowania zwrotów kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.
  6. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia w Banku nie nastąpił zwrot kwoty transakcji wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, Posiadacz rachunku ma prawo wystąpić do Banku z żądaniem udostępnienia  danych osobowych odbiorcy płatności w celu umożliwienia  dochodzenia zwrotu tej kwoty.
  7. Żądanie udostępnienia danych osobowych odbiorcy płatności, w przypadku o którym mowa w ust. 6 powyżej, Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Posiadacza rachunku.
  8. W przypadku otrzymania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji innego banku – banku płatnika - o zgłoszeniu przez płatnika dokonania transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy - numeru rachunku Klienta BGK, Bank pisemnie zawiadamia Posiadacza rachunku o:

   1. zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora i możliwości dokonania zwrotu przez Posiadacza rachunku kwoty tej transakcji na wskazany przez Bank rachunek zwrotu;
   2. obowiązku udostępnienia płatnikowi danych osobowych Posiadacza rachunku jako odbiorcy kwoty transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora w celu umożliwienia płatnikowi dochodzenia  zwrotu kwoty tej transakcji, jeżeli Posiadacz rachunku – odbiorca - nie dokona jej zwrotu w terminie  jednego miesiąca  od dnia dokonania zgłoszenia przez płatnika, o którym mowa w ust. 8;
   3. numerze rachunku zwrotu;
   4. obowiązku powiadomienia Banku o dokonaniu zwrotu bezpośrednio na rachunek płatnika kwoty  transakcji płatniczej zgłoszonej przez płatnika jako transakcja płatnicza wykonana z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.

  9. W przypadku dokonania przez Posiadacza rachunku zwrotu na rachunek zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, Bank, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od uznania  rachunku zwrotu kwotą tej transakcji, doprowadzi do uznania rachunku zwrotu banku płatnika kwotą tej transakcji.
  10. Z tytułu dokonania przez Posiadacza rachunku zwrotu na rachunek zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank nie pobiera żadnych opłat.

  Jednocześnie Bank informuje, że zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych, Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji płatniczej, w tym polecenia przelewu, w którym został podany nieprawidłowy unikatowy identyfikator oraz nie jest stroną w postępowaniu o dochodzenie zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

  Dokumenty do pobrania