A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Zarządzanie ryzykiem walutowym

pdf

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Gospodarstwa Krajowego są atrakcyjnym rozwiązaniem zabezpieczającym przed niekorzystną zmianą w obszarze kursu walutowego.

 • Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy (Transakcja Forward)
 • Swap walutowy (Transakcja FX Swap)

  Transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP polega na jednoczesnym kupnie/sprzedaży określonej ilości waluty bazowej za walutę kwotowaną w danym dniu po kursie pierwszej wymiany ustalonym w momencie zawarcia transakcji i na odsprzedaży/odkupieniu tej samej kwoty waluty bazowej za walutę kwotowaną w określonej dacie w przyszłości po kursie drugiej wymiany ustalonym w momencie zawarcia transakcji.

  W trakcie trwania transakcji nie ma płatności odsetek. Kurs wymiany na datę zapadalności (maturity date) jest ustalany przy zawieraniu transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania tych walut oraz kurs natychmiastowy.

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
  • ryzyko złożenia dodatkowego zabezpieczenia - związane z ryzykiem rynkowym może powodować konieczność złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia, zaś brak takiego zabezpieczenia może skutkować koniecznością wcześniejszego rozliczenia transakcji,
  • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
  • ryzyko dźwigni finansowej - mechanizm dźwigni finansowej polega na angażowaniu w transakcję kapitału znacząco niższego w stosunku do nominału na jaki opiewa transakcja; oznacza to możliwość wystąpienia dużych strat spowodowanych stosunkowo niewielkimi zmianami cen instrumentów bazowych,  
  • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),  
  • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • możliwość zabezpieczenia płynności finansowej w innej walucie niż posiadana przez klienta,
  • likwidacja niedopasowania czasowego pomiędzy datami przepływów walutowych wynikających z kontraktów handlowych,
  • możliwość przyspieszenia lub wydłużenia terminu realizacji zawartych transakcji wymiany walutowej lub terminowej transakcji walutowej,
  • brak kosztów zawarcia transakcji.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • zawarcie umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych,
  • zaakceptowanie przez klienta "Regulaminu zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami BGK",
  • przekazanie bankowi identyfikatora LEI lub upoważnienie banku do wystąpienia w imieniu klienta o nadanie identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
  • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.
  • wniesienie odpowiedniej wysokości depozytu zabezpieczającego stanowiącego procent nominalnej kwoty transakcji (ostateczna wartość uzależniona jest od okresu, na jaki zawierana jest transakcja). BGK oferuje możliwość przyznania tzw. limitów kredytowych na transakcje pochodne, które umożliwiają zwolnienie z części bądź całości wymaganego zabezpieczenia,
  • posiadanie rachunków w walutach, które będą przedmiotem wymiany.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania
 • Opcje walutowe

  Opcja walutowa to instrument finansowy dający nabywcy opcji prawo (nie zobowiązanie) do zakupu/sprzedaży w przyszłości ustalonej kwoty waluty po uprzednio ustalonym kursie wymiany. Za to prawo nabywca opcji płaci jej wystawcy bezzwrotną premię opcyjną. Wystawca opcji jest zobowiązany, na wezwanie nabywcy opcji, do rozliczenia transakcji na ustalonych w dniu jej zawarcia warunkach.

  W zakresie opcji walutowych BGK oferuje możliwość przeprowadzania transakcji przy wykorzystaniu następujących instrumentów:

  1. Standardowe opcje walutowe (opcje typu europejskiego) - posiadacz opcji ma prawo do jej wykonania jedynie w ustalonym dniu, w którym przypada termin wygaśnięcia opcji,

  2. Struktury opcyjne - złożenie co najmniej dwóch opcji w/w typów.


  W zakresie powyższych opcji walutowych, w zależności od potrzeb istnieje możliwość zabezpieczania się przed:

  • spadkiem kursu walutowego (opcje sprzedaży - ang. put options),
  • wzrostem kursu walutowego (opcje kupna - ang. call options).


  Oferowane w BGK produkty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym charakteryzują się następującymi cechami:

  • transakcje zawierane są na okres do 3 lat,
  • instrumenty dostępne są dla większości walut wymienialnych, USD, EUR, CHF, GBP, JPY oraz PLN,
  • istnieje możliwość rozliczania transakcji w formie:
   • nierzeczywistej - w formie różnicy pomiędzy kursem ustalonym przez Strony transakcji a kursem referencyjnym (np. Fixing NBP),
   • rzeczywistej - polegającej na rzeczywistym przekazaniu przez Strony transakcji kwot walut,
  • istnieje możliwość przedterminowego rozliczenia/odsprzedaży transakcji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem realizacji instrumentu.

  Usługa dostępna dla transakcji o wartość minimum 100.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
  • ryzyko złożenia dodatkowego zabezpieczenia - związane z ryzykiem rynkowym może powodować konieczność złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia, zaś brak takiego zabezpieczenia może skutkować koniecznością wcześniejszego rozliczenia transakcji,
  • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
  • ryzyko dźwigni finansowej - mechanizm dźwigni finansowej polega na angażowaniu w transakcję kapitału znacząco niższego w stosunku do nominału na jaki opiewa transakcja; oznacza to możliwość wystąpienia dużych strat spowodowanych stosunkowo niewielkimi zmianami cen instrumentów bazowych,  
  • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),  
  • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym,
  • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji,
  • znany koszt zabezpieczenia kursu walutowego w momencie zawierania transakcji.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • zawarcie umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych,
  • zaakceptowanie przez klienta "Regulaminu zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami BGK",
  • przekazanie bankowi identyfikatora LEI lub upoważnienie banku do wystąpienia w imieniu klienta o nadanie identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
  • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.
  • wniesienie odpowiedniej wysokości depozytu zabezpieczającego stanowiącego procent nominalnej kwoty transakcji (ostateczna wartość uzależniona jest od okresu, na jaki zawierana jest transakcja). BGK oferuje możliwość przyznania tzw. limitów kredytowych na transakcje pochodne, które umożliwiają zwolnienie z części bądź całości wymaganego zabezpieczenia,
  • posiadanie rachunków w walutach, które będą przedmiotem wymiany.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania