A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

pdf

Produkty z zakresu zarządzania stopy procentowej w Banku Gospodarstwa Krajowego są atrakcyjnym rozwiązaniem zabezpieczającym przed niekorzystną zmianą w obszarze ceny pieniądza.

 • Swap na Stopę Procentową (Transakcja IRS)

  Transakcja zamiany stóp procentowych IRS to instrument finansowy zabezpieczający przed ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych z tytułu zawieranych transakcji lokacyjnych i kredytowych.

  Transakcja zamiany stóp procentowych IRS jest to umowa pomiędzy dwiema Stronami, na podstawie której jedna Strona zobowiązuje się do zapłaty serii płatności odsetkowych liczonych od uzgodnionej sumy kapitałowej i dla ustalonego okresu wedle jednej stopy procentowej (stałej bądź zmiennej), w zamian otrzymując od drugiej Strony serię płatności odsetkowych liczonych od uzgodnionej sumy kapitałowej i dla ustalonego okresu, ale wedle innej stopy procentowej (stałej bądź zmiennej).

  Transakcje zawierane są na okres do 10-ciu lat.

  W przypadku zabezpieczania za pomocą transakcji IRS ekspozycji narażonej na ryzyko stopy procentowej posiadanej w BGK i o terminie dłuższym niż 10 lat istnieje możliwość zawarcia transakcji na okres do daty zapadalności w/w zobowiązania.

  Transakcje typu IRS dostępne są dla kwot o wartość minimum 500.000 waluty bazowej.

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
  • ryzyko złożenia dodatkowego zabezpieczenia - związane z ryzykiem rynkowym może powodować konieczność złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia, zaś brak takiego zabezpieczenia może skutkować koniecznością wcześniejszego rozliczenia transakcji.
  • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
  • ryzyko dźwigni finansowej - mechanizm dźwigni finansowej polega na angażowaniu w transakcję kapitału znacząco niższego w stosunku do nominału na jaki opiewa transakcja; oznacza to możliwość wystąpienia dużych strat spowodowanych stosunkowo niewielkimi zmianami cen instrumentów bazowych,  
  • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),  
  • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych (kredytobiorca, płatnik zmiennej stopy procentowej),
  • zabezpieczenie przed ryzykiem spadku stóp procentowych (inwestor, posiadający aktywa płacące zmienną stopę procentową),
  • transakcje rozliczane są w formie nierzeczywistej, tj. w formie różnicy pomiędzy stawką IRS a wysokością odpowiedniej stawki referencyjnej (np. WIBOR, EURIBOR),
  • możliwość przedterminowego rozliczenia całości bądź części transakcji.

   

   

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • zawarcie umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych,
  • zaakceptowanie przez klienta "Regulaminu zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami BGK",
  • przekazanie bankowi identyfikatora LEI lub upoważnienie banku do wystąpienia w imieniu klienta o nadanie identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
  • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności,
  • wniesienie odpowiedniej wysokości depozytu zabezpieczającego stanowiącego procent nominalnej kwoty transakcji (ostateczna wartość uzależniona jest od okresu, na jaki zawierana jest transakcja). BGK oferuje możliwość przyznania tzw. limitów kredytowych na transakcje pochodne, które umożliwiają zwolnienie z części bądź całości wymaganego zabezpieczenia,
  • posiadanie rachunków w walutach, które będą przedmiotem transakcji.

  Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania
 • Transakcja Swap Walutowy na Stopę Procentową (Transakcja CIRS)

  Transakcja walutowej zamiany stóp procentowych CIRS to instrument finansowy zabezpieczający przed ryzykiem związanym ze zmianą kursów walutowych i stóp procentowych ze względu na zawierane transakcje lokacyjne lub kredytowe.

  Transakcja ma charakter umowy pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych w jednej walucie wg zmiennej bądź stałej stopy procentowej na płatności odsetkowe w innej walucie wg zmiennej bądź stałej stopy procentowej.

  Płatności odsetkowe naliczane są od kwot nominalnych kapitału ustalonych w oparciu o określony kurs walutowy.

  Transakcje zawierane są na okres do 10-ciu latW przypadku zabezpieczania za pomocą transakcji CIRS ekspozycji narażonej na ryzyko stopy procentowej posiadanej w BGK i o terminie dłuższym niż 10 lat istnieje możliwość zawarcia transakcji na okres do daty zapadalności w/w zobowiązania.

  Transakcje typu CIRS dostępne są dla kwot o wartość minimum 500.000 waluty bazowej.

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
  • ryzyko złożenia dodatkowego zabezpieczenia - związane z ryzykiem rynkowym może powodować konieczność złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia, zaś brak takiego zabezpieczenia może skutkować koniecznością wcześniejszego rozliczenia transakcji.
  • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
  • ryzyko dźwigni finansowej - mechanizm dźwigni finansowej polega na angażowaniu w transakcję kapitału znacząco niższego w stosunku do nominału na jaki opiewa transakcja; oznacza to możliwość wystąpienia dużych strat spowodowanych stosunkowo niewielkimi zmianami cen instrumentów bazowych, 
  • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów), 
  • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych,
  • możliwość przedterminowego rozliczenia całości bądź części transakcji,
  • zabezpieczenie przed ryzykiem kursu walutowego.

   

   

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • zawarcie umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych,
  • zaakceptowanie przez klienta "Regulaminu zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami BGK",
  • przekazanie bankowi identyfikatora LEI lub upoważnienie banku do wystąpienia w imieniu klienta o nadanie identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
  • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności,
  • wniesienie odpowiedniej wysokości depozytu zabezpieczającego stanowiącego procent nominalnej kwoty transakcji (ostateczna wartość uzależniona jest od okresu, na jaki zawierana jest transakcja). BGK oferuje możliwość przyznania tzw. limitów kredytowych na transakcje pochodne, które umożliwiają zwolnienie z części bądź całości wymaganego zabezpieczenia,
  • posiadanie rachunków w walutach, które będą przedmiotem wymiany.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania
 • Umowa Forward na Stopę Procentową (Transakcja FRA)

  Transakcja przyszłej stopy procentowej FRA jest to umowa pomiędzy klientem i bankiem, w ramach której strony ustalają wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała w przyszłości dla danej kwoty wyrażonej w walucie transakcji dla z góry określonego okresu. Umowa ta zobowiązuje obie strony do wypłaty (otrzymania) w zdefiniowanym w umowie dniu określonej płatności odsetkowej, wynikającej z różnicy pomiędzy stopą FRA uzgodnioną w umowie a stopą rynkową (referencyjną). Głównym przeznaczeniem kontraktów FRA jest zabezpieczenie inwestorom przyszłego poziomu stopy procentowej.

  Data zakończenia transakcji FRA nie może przypadać później niż 2 lata po dacie zawarcia transakcji pochodnej.

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
  • ryzyko złożenia dodatkowego zabezpieczenia - związane z ryzykiem rynkowym może powodować konieczność złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia, zaś brak takiego zabezpieczenia może skutkować koniecznością wcześniejszego rozliczenia transakcji.
  • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
  • ryzyko dźwigni finansowej - mechanizm dźwigni finansowej polega na angażowaniu w transakcję kapitału znacząco niższego w stosunku do nominału na jaki opiewa transakcja; oznacza to możliwość wystąpienia dużych strat spowodowanych stosunkowo niewielkimi zmianami cen instrumentów bazowych, 
  • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów), 
  • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian stóp procentowych,
  • elastyczna forma zabezpieczenia pozycji otwartych,
  • możliwość ustalenia stałego oprocentowania dla przyszłej transakcji,
  • wygodny instrument zarządzania ryzykiem,
  • instrument nie angażuje środków w wielkości nominalnej transakcji.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • zawarcie umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych,
  • zaakceptowanie przez klienta "Regulaminu zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami BGK",
  • przekazanie bankowi identyfikatora LEI lub upoważnienie banku do wystąpienia w imieniu klienta o nadanie identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
  • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności,
  • wniesienie odpowiedniej wysokości depozytu zabezpieczającego stanowiącego procent nominalnej kwoty transakcji (ostateczna wartość uzależniona jest od okresu, na jaki zawierana jest transakcja). BGK oferuje możliwość przyznania tzw. limitów kredytowych na transakcje pochodne, które umożliwiają zwolnienie z części bądź całości wymaganego zabezpieczenia,
  • posiadanie rachunków w walutach, które będą przedmiotem transakcji. 

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania