Dla kogo?

Samorządy, instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego

Na co?

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

O produkcie

Transakcje typu BSB (buy/sell/back) i SBB (sell/buy/back) to zabezpieczona płynnymi papierami wartościowymi (np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne) forma: 

 • Lokaty - zakup papierów wartościowych przez klienta z jednoczesnym zobowiązaniem ze strony banku do ich odkupienia w określonym przez klienta terminie i przy określonej rentowności,
 • Pożyczki - sprzedaż papierów wartościowych bankowi przy jednoczesnym ustaleniu warunków ich odkupu przez klienta po z góry określonej rentowności i w określonym terminie.

Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK oferuje możliwość zawarcia transakcji repo maksymalnie dostosowanej do potrzeb klienta.

W przypadku transakcji typu BSB i SBB istnieje możliwość zmiany warunków transakcji na zasadach uzgadnianych każdorazowo z dealerem Departamentu Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK.

Występowanie ryzyka

 • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji.  
 • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji.
 • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów).  
 • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją.
 • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

Korzyści dla klientów

 • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
 • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank).

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”.

 Minimalna kwota transakcji wynosi 50 000 PLN.

Warunki zawarcia transakcji

 • podpisanie umowy o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
 • podpisanie umowy ramowej w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi, 
 • zaakceptowanie przez klienta "Regulaminu obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK",
 • przekazanie bankowi identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
 • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

Dostawcy kwotowań

Informujemy, że bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

 • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

 • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

 • Elektroniczne platformy obrotu;

 • Rynki zorganizowane;

 • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Produktów Skarbowych 
Tel. 22 475 92 11

Biuro Produktów Skarbowych
Tel. 22 475 30 91

Biuro Współpracy na Rynkach Finansowych
Tel. 572 775 104
Tel. 572 775 105
Tel. 572 775 106
Tel. 572 775 107
Tel. 572 775 108
Tel. 572 775 085
E-mail: [email protected]