Dla kogo?
Samorządy, instytucje publiczne, mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego
Czym są bony skarbowe?
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Na rynku pierwotnym bony skarbowe sprzedawane są na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem NBP. Na rynku wtórnym bony skarbowe mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem banków.

Termin emisji: Bony skarbowe mają termin emisji od 1 do 52 tygodni (standardowo 13 lub 52 tygodnie). 

Oprocentowanie: Oprocentowanie bonów skarbowych ma charakter stały, dyskontowy (przychodem odsetkowym jest różnica pomiędzy ceną zakupu a wartością nominalną bonu).

Bony skarbowe – ryzyka
 • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji
 • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji
 • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją
 • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.
Bony skarbowe – korzyści
 • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny, którego emitentem jest Skarb Państwa)
 • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank)
 • możliwość realizacji transakcji typu BSB

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie dłużnych papierów wartościowych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty” poniżej

 

Bony skarbowe - warunki zawarcia transakcji

Aby skorzystać z bonów skarbowych, musisz:

 • posiadać rachunek depozytowy bonów skarbowych
 • podpisać umowę ramową w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi
 • posiadać nadaną klasyfikację klienta zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, przeprowadzimy dodatkową ocenę adekwatności.
Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty, skontaktuj się z Departamentem Rynków Finansowych i Sprzedaży
Występowanie ryzyka
 • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
 • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
 • ryzyko niedopasowania – możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),
 • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
 • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.
Korzyści dla klientów
 • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
 • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank),
 • możliwość realizacji transakcji typu BSB.
Warunki zawarcia transakcji
 • umowa o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
 • umowa ramowa w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi,
 • zaakceptowany "Regulamin obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK",
 • nadanie kategorii klienta zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

Dostawcy kwotowań

Informujemy, że Bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

 • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

 • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

 • Elektroniczne platformy obrotu;

 • Rynki zorganizowane;

 • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.