Lokaty negocjowane rynku pieniężnego

Zagospodaruj wolne środki pieniężne korzystając z naszej oferty lokat negocjowanych w PLN, EUR oraz USD na oprocentowaniu stałym lub zmiennym.

Bony skarbowe

Skorzystaj z naszej oferty papierów dłużnych Skarbu Państwa o stałym i dyskontowym oprocentowaniu. 

Obligacje skarbowe

Sprawdź naszą ofertę średnio- i długoterminowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. 

Transakcje typu BSB i SBB

Skorzystaj z formy lokaty lub pożyczki, zabezpieczonej płynnymi papierami wartościowymi (np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne).