Niepodległa | Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

pdf

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi.

 • Lokaty negocjowane rynku pieniężnego

  Oferta lokat negocjowalnych jest sposobem zagospodarowania wolnych środków pieniężnych na zróżnicowanych i elastycznych warunkach zapewniających najkorzystniejszą formę oprocentowania i czas trwania lokaty.

  Bank udostępnia swoim klientom lokaty negocjowane w PLN, EUR oraz USD na oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Szczegółowe warunki lokaty podlegają bezpośrednim negocjacjom telefonicznym z pracownikiem banku upoważnionym do zawierania lokat negocjowanych.

  Korzyści dla klientów
  • lokowanie nadwyżki środków pieniężnych na wyjątkowo korzystnych warunkach,
  • korzystanie z oferty bez konieczności posiadania przez klienta rachunku bieżącego w BGK - po zakończeniu lokaty środki zostaną zwrócone na wskazany rachunek w innym banku,
  • całkowita lub częściowa likwidacja lokaty przed okresem umownym na warunkach każdorazowo negocjowanych z upoważnionym pracownikiem banku.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • podpisanie umowy ramowej lokat negocjowanych rynku pieniężnego,
  • zaakceptowanie "Regulaminu zawierania lokat negocjowanych rynku pieniężnego w BGK".

  Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania
 • Bony skarbowe

  Bony skarbowe to papiery dłużne Skarbu Państwa o terminach emisji od 1 do 52 tygodni (standardowo 13 lub 52 tygodnie), oprocentowanie bonów skarbowych ma charakter stały, dyskontowy (przychodem odsetkowym jest różnica pomiędzy ceną zakupu a wartością nominalną bonu).

  Na rynku pierwotnym bony skarbowe sprzedawane są na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem NBP. Na rynku wtórnym bony skarbowe mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem banków.

  Szanowni Państwo
  Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie dłużnych papierów wartościowych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Do pobrania” poniżej

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
  • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
  • ryzyko niedopasowania – możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),
  • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
  • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank),
  • możliwość realizacji transakcji typu BSB.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • umowa o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
  • umowa ramowa w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi,
  • zaakceptowany "Regulamin obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK",
  • nadanie kategorii klienta zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania
 • Obligacje skarbowe

  Obligacje skarbowe to średnio- i długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o terminach emisji od 1 roku do 30 lat) emitowane przez Skarb Państwa.

  W zależności od rodzaju obligacji kupony oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej a także oparte na dyskoncie (zerokuponowe).

  Na rynku wtórnym kupno i sprzedaż obligacji odbywa się za pośrednictwem:

  • banków (rynek nieregulowany),
  • Giełdy Papierów Wartościowych (rynek regulowany)
  • bezpośrednio pomiędzy podmiotami (rynek nieregulowany).

  W BGK warunki transakcji ustalane są każdorazowo w trakcie negocjacji telefonicznych z pracownikiem banku upoważnionym do zawierania transakcji z klientem.

   

  Szanowni Państwo
  Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie dłużnych papierów wartościowych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Do pobrania” poniżej.

  Minimalna kwota transakcji na obligacjach skarbowych wynosi 50 000 PLN. Wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 PLN.

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
  • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
  • ryzyko niedopasowania – możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),
  • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
  • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank),
  • możliwość realizacji transakcji typu BSB.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • umowa o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
  • umowa ramowa w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi,
  • zaakceptowany "Regulamin obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK",
  • nadanie kategorii klienta zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania
 • Obligacje komunalne

  Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

  Obligacje komunalne są emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego w formie papierów wartościowych, stanowiących zobowiązanie emitenta do zapłaty należności głównej (wartości nominalnej) oraz należności dodatkowych (oprocentowania).

  Obligacje komunalne dają możliwość inwestowania wolnych środków finansowych na rynku wtórnym dłużnych papierów wartościowych bez dodatkowych kosztów i prowizji.


  Bank Gospodarstwa Krajowego:

  • przeprowadza operacje kupna i sprzedaży obligacji komunalnych,
  • prowadzi ewidencję nabytych papierów wartościowych,
  • organizuje wtórny obrót papierami dłużnymi, jednocześnie będąc pośrednikiem między emitentem a obligatariuszem (inwestorem),
  • obsługuje emisję obligacji komunalnych do momentu ich wykupu [zobacz: oferta emisji obligacji komunalnych].
  • Szanowni Państwo
   Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie dłużnych papierów wartościowych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Do pobrania” poniżej.

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
  • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
  • ryzyko niedopasowania – możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),
  • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
  • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank),
  • możliwość realizacji transakcji typu BSB.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • umowa o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
  • umowa ramowa w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi,
  • zaakceptowany "Regulamin obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK”,
  • nadanie kategorii klienta zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania
 • Transakcje typu BSB i SBB

  Transakcje typu BSB (buy/sell/back) i SBB (sell/buy/back) to zabezpieczona płynnymi papierami wartościowymi (np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne) forma: 

  • Lokaty - zakup papierów wartościowych przez klienta z jednoczesnym zobowiązaniem ze strony banku do ich odkupienia w określonym przez klienta terminie i przy określonej rentowności,
  • Pożyczki - sprzedaż papierów wartościowych bankowi przy jednoczesnym ustaleniu warunków ich odkupu przez klienta po z góry określonej rentowności i w określonym terminie.

  Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK oferuje możliwość zawarcia transakcji repo maksymalnie dostosowanej do potrzeb klienta.

  W przypadku transakcji typu BSB i SBB istnieje możliwość zmiany warunków transakcji na zasadach uzgadnianych każdorazowo z dealerem Departamentu Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK.


  Szanowni Państwo
  Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie dłużnych papierów wartościowych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Do pobrania” poniżej.

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji.  
  • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji.
  • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów).  
  • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją.
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
  • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank),
  • możliwość realizacji transakcji typu BSB.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • zawarcie umowy o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
  • zawarcie umowy ramowej w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi, 
  • zaakceptowanie przez klienta "Regulaminu obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK",
  • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania