Dla kogo?

Samorządy, instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego

Na co?

Zarządzanie ryzykiem walutowym

O produkcie

Opcja walutowa to instrument finansowy dający nabywcy opcji prawo (nie zobowiązanie) do zakupu/sprzedaży w przyszłości ustalonej kwoty waluty po uprzednio ustalonym kursie wymiany. Za to prawo nabywca opcji płaci jej wystawcy bezzwrotną premię opcyjną. Wystawca opcji jest zobowiązany, na wezwanie nabywcy opcji, do rozliczenia transakcji na ustalonych w dniu jej zawarcia warunkach.

W zakresie opcji walutowych BGK oferuje możliwość przeprowadzania transakcji przy wykorzystaniu następujących instrumentów:

1. Standardowe opcje walutowe (opcje typu europejskiego) - posiadacz opcji ma prawo do jej wykonania jedynie w ustalonym dniu, w którym przypada termin wygaśnięcia opcji,

2. Struktury opcyjne - złożenie co najmniej dwóch opcji w/w typów.


W zakresie powyższych opcji walutowych, w zależności od potrzeb istnieje możliwość zabezpieczania się przed:

 • spadkiem kursu walutowego (opcje sprzedaży - ang. put options),
 • wzrostem kursu walutowego (opcje kupna - ang. call options).


Oferowane w BGK produkty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym charakteryzują się następującymi cechami:

 • transakcje zawierane są na okres do 3 lat,
 • instrumenty dostępne są dla większości walut wymienialnych, USD, EUR, CHF, GBP, JPY oraz PLN,
 • istnieje możliwość rozliczania transakcji w formie:
  • nierzeczywistej - w formie różnicy pomiędzy kursem ustalonym przez Strony transakcji a kursem referencyjnym (np. Fixing NBP),
  • rzeczywistej - polegającej na rzeczywistym przekazaniu przez Strony transakcji kwot walut,
 • istnieje możliwość przedterminowego rozliczenia/odsprzedaży transakcji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem realizacji instrumentu

Występowanie ryzyka

 • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
 • ryzyko złożenia dodatkowego zabezpieczenia - związane z ryzykiem rynkowym może powodować konieczność złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia, zaś brak takiego zabezpieczenia może skutkować koniecznością wcześniejszego rozliczenia transakcji,
 • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
 • ryzyko dźwigni finansowej - mechanizm dźwigni finansowej polega na angażowaniu w transakcję kapitału znacząco niższego w stosunku do nominału na jaki opiewa transakcja; oznacza to możliwość wystąpienia dużych strat spowodowanych stosunkowo niewielkimi zmianami cen instrumentów bazowych,  
 • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),  
 • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
 • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

Korzyści dla klientów

 • możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym,
 • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji,
 • znany koszt zabezpieczenia kursu walutowego w momencie zawierania transakcji.

   

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”.

Minimalna kwota transakcji wynosi 100 000 EUR lub równowartość w innej walucie.   

Warunki zawarcia transakcji

 • zawarcie umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych,
 • przekazanie bankowi identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
 • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.
 • wniesienie odpowiedniej wysokości depozytu zabezpieczającego stanowiącego procent nominalnej kwoty transakcji (ostateczna wartość uzależniona jest od okresu, na jaki zawierana jest transakcja). BGK oferuje możliwość przyznania tzw. limitów kredytowych na transakcje pochodne, które umożliwiają zwolnienie z części bądź całości wymaganego zabezpieczenia,
 • posiadanie rachunków w walutach, które będą przedmiotem wymiany.

Dostawcy kwotowań

Informujemy, że bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

 • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

 • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

 • Elektroniczne platformy obrotu;

 • Rynki zorganizowane;

 • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Produktów Skarbowych 
Tel. 22 475 92 11

Biuro Produktów Skarbowych
Tel. 22 475 30 91

Biuro Współpracy na Rynkach Finansowych
Tel. 572 775 104
Tel. 572 775 105
Tel. 572 775 106
Tel. 572 775 107
Tel. 572 775 108
Tel. 572 775 085
E-mail: [email protected]