A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Produkty skarbowe

Oferta produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego to zestaw sprawdzonych narzędzi pozwalających na korzystną wymianę walut, zgodne z potrzebami lokowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizowanie negatywnych zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.

Szanowni Państwo,

w celu zwiększenia Państwa bezpieczeństwa oraz umożliwienia zapoznania się z najważniejszymi zasadami funkcjonowania transakcji pochodnych oraz ryzyk z nimi związanych, poniżej zamieściliśmy przeznaczony dla Państwa dokument Karty transakcji pochodnych. W dokumencie zawarte zostały opisy transakcji pochodnych oraz ryzyka z nimi związane, a także najważniejsze pojęcia dot. tych transakcji. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed zawarciem z Bankiem umowy dotyczącej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych na rynku OTC. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem klienta.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie realizuje zleceń z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Bank oferuje instrumenty finansowe oraz nabywa lub zbywa instrumenty finansowe wyłącznie na rachunek własny.

Karty transakcji pochodnych.pdf

Transakcje wymiany walutowej

Oferta transakcji kupna i sprzedaży walut wymienialnych.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Oferta ochrony przed skutkami zmian kursów walutowych

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Oferta ochrony przed skutkami zmian wartości stóp procentowych

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

Oferta produktów inwestycyjnych