A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Gwarancje i poręczenia

pdf
  • O produkcie

    Oferujemy pokrycie zobowiązań finansowych w formie nieodwołalnego zobowiązania banku. Rodzaj i zakres zobowiązania oraz warunki, które muszą być spełnione, aby mogła nastąpić wypłata z gwarancji lub poręczenia jest zawsze określany w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia.

  • Szczegóły oferty
    Korzyści
    • bezgotówkowa forma zabezpieczenia zobowiązań wobec kontrahentów,
    • większa płynność finansowa dzięki nieangażowaniu własnych środków gotówkowych,
    • wyższa wiarygodność wobec kontrahentów.
    Gwarancje i poręczenia wystawione przez BGK to:
    • zobowiązania banku dostępne w walutach PLN, EUR lub USD polecane podmiotom specjalizującym się w handlu krajowym lub zagranicznym,
    • zabezpieczenie udostępniane w formie jednorazowej transakcji lub linii,
    • dostosowana do specyfiki zabezpieczanej transakcji paleta produktów zobowiązaniowych (gwarancje kontraktowe i terminowej płatności, poręczenia wadialne i spłaty kredytu oraz inne dozwolone prawem),
    • pewne i wygodne zabezpieczenie wykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych.
  • Warunki współpracy

    W przypadku ubiegania się o linię gwarancyjną lub linię poręczeniową:

    • posiadanie w BGK rachunku bieżącego i przeprowadzanie przez ten rachunek w okresie ostatnich 6 miesięcy obrotów w wysokości nie mniejszej niż kwota przyznanego limitu,
    • terminowe wywiązywanie się z dotychczasowych zobowiązań wobec BGK i innych wierzycieli.