Obsługą rachunków depozytowych klientów w BGK zajmuje się Wydział Powiernictwa i Obsługi Emisji, który świadczy usługi w zakresie:

 • rejestracji stanów sald papierów wartościowych na rachunkach depozytowych klientów,
 • rozliczania transakcji zawartych przez klientów,
 • wysyłania wyciągów oraz innych informacji dotyczących rachunków depozytowych,
 • obsługi praw i pożytków z papierów wartościowych (dywidendy, odsetki od papierów dłużnych, wykupy itp.),  
 • przeprowadzania operacji na papierach wartościowych (transfer, split, asymilacja, wymiana i rolowanie itp.),
 • wydawania świadectw depozytowych i zaświadczeń na WZA,
 • dokonywania blokady papierów wartościowych np. pod zastaw,
 • wyceny aktywów przechowywanych na rachunkach klienta.

BGK obsługuje depozyty następujących rodzajów papierów wartościowych:

 • bony skarbowe i pieniężne,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne,
 • akcje (po podpisaniu umowy z Biurem Maklerskim)
 • inne papiery komercyjne.
Zalety korzystania z usług powierniczych BGK

Bezpieczeństwo przechowywanych aktywów.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem gwarantującym najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych aktywów. Zgodnie z Art. 3 ustawy o BGK, Ministerstwo Finansów zapewnia BGK fundusze własne na poziomie gwarantującym realizację zadań banku oraz odpowiedni poziom wskaźników płynności. Skarb Państwa ponosi również odpowiedzialność za zobowiązania banku w przypadku jego likwidacji.

W 2011 roku Agencja Ratingowa Fitch nadała rating dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Rating został wyznaczony na poziomie równym ratingowi Polski: rating długoterminowy (IDR) "A-", z perspektywą stabilną; rating krótkoterminowy (IDR) "F2". Rating BGK odzwierciedla jego specjalny status, jako jedynego banku państwowego w Polsce, będącego w 100% własnością Skarbu Państwa.

Atrakcyjne opłaty i prowizje.

Tabela opłat i prowizji jest przygotowana z myślą o klientach, dla których okresem inwestycyjnym jest okres średnio i długoterminowy.

Różnorodność oferowanych instrumentów finansowych w BGK.

BGK oferuje klientom dostęp do różnych instrumentów finansowych. Klienci mogą nabywać papiery wartościowe zdeponowane zarówno w KDPW (np. obligacje skarbowe) jak i w NBP (np. bony skarbowe).

Dodatkowo BGK będąc agentem emisji dla wielu emisji obligacji komunalnych, dla których prowadzi rejestr emisji, oferuje klientom posiadającym rachunek depozytowy w BGK możliwość nabywania obligacji komunalnych różnych emitentów (atrakcyjna rentowność).

Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany usługami powierniczymi? Wypełnij wniosek elektroniczny z prośbą o kontakt lub znajdź najbliższy Region BGK.