Rachunek bieżący

Podstawowe narzędzie gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z bieżącą działalnością.

Rachunek pomocniczy

Rachunek służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych oraz gromadzenia środków na cel określony przez klienta w umowie.

Rachunek pomocniczy płacowy

Usługa pozwalająca na bezpieczną i poufną realizację wynagrodzeń dla pracowników.

Rachunek sum depozytowych

Rozwiązanie wspomagające zarządzanie indywidulanymi kwotami depozytów - kaucji, wadiów, poręczeń majątkowych - z poziomu bankowości elektronicznej.

Rachunek walutowy

Podstawowym zadaniem rachunków walutowych jest gromadzenie środków pieniężnych i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych.

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy to zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń pieniężnych z tytułu transakcji określonych w umowach handlowych zawieranych pomiędzy klientem banku a jego kontrahentem.

Rachunek VAT

Podstawowym zadaniem rachunków VAT jest obsługa płatności w mechanizmie podzielonej płatności oraz gromadzenie środków z tytułu otrzymanych płatności VAT.

Split payment

Mechanizm podzielonej płatności.

Autoinwestycja

Lokata o najkrótszym terminie inwestycyjnym, która umożliwia cykliczne, automatyczne lokowanie nadwyżek finansowych.

Usługi rozliczeniowe

Klasyczne dyspozycje płatnicze wykonywane na rachunkach bankowych.

Konsolidacja sald

Automatyczne transfery środków do ustalonej grupy rachunków.

System identyfikacji masowych płatności (SIMP, SIMP Premium)

Usługa identyfikacji masowych płatności umożliwiająca sprawne zarządzanie należnościami.