Powrót

Pożyczki na realizację projektów miejskich z inicjatywy JESSICA 2007-2013 (Produkt wycofany pozostający w obsłudze)

JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) - jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla woj. wielkopolskiego, woj. mazowieckiego oraz miast na prawach powiatu woj. pomorskiego. FROM oferuje preferencyjne finansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Wysokość pożyczki może wynosić od 75% do 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w zależności od przyjętego schematu (pożyczki w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, pożyczki bez pomocy publicznej lub objęte pomocą de minimis). Oprocentowanie bazuje na stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (obecnie 2%) i może zostać obniżone o tzw. wskaźnik społeczny (maksymalnie o 80%). Jest to indeks wskazujący pozytywne oddziaływania społeczne, gospodarcze, środowiskowe realizowanej inwestycji. Maksymalny okres kredytowania pożyczek wynosi 20 lat. Dodatkowo, inwestorzy mają możliwość skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału.

Współfinansowanie projektów ze środków JESSICA jest możliwe jedynie w przypadku, gdy są one ujęte w planach rewitalizacji miast.  
 

Województwo wielkopolskie

Województwo mazowieckie

Województwo pomorskie

Województwo śląskie