Powrót

Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa pomorskiego

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE (POŻYCZKĘ REWITALIZACYJNĄ)

Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014–2020 (RPO WP 2014–2020)

Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w dniu 1 marca 2018 r. zapraszają na spotkanie inaugurujące nabór wniosków o preferencyjną pożyczkę na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie pomorskim. BGK współpracuje z Agencją Rozwoju Pomorza (ARP) jako pośrednik finansowy w działaniu 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014­–2020 (RPO WP 2014–2020).

Łączna kwota dofinansowania RPO WP 2014–2020 na preferencyjne pożyczki wynosi ok. 76,17 mln złotych, którą uzupełnią środki własne BGK.

BGK udziela pożyczek na podstawie „Zasad naboru projektów”

Wnioski o pożyczki, zgodne ze wzorem określonym przez BGK, można składać osobiście, przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza
al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
tel.: 58 32 33 100
faks: 58 32 33 200
e-mail: [email protected]

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

Agencja Rozwoju Pomorza

Regionalna Instytucja Finansująca
Tel.: 58 32 33 294
E-mail: [email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich

VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
Tel.: 22 475 95 05
E-mail: [email protected]

 

Przeznaczenie pożyczki

Kto może skorzystać z pożyczki rewitalizacyjnej?

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorcy
 • instytucje edukacyjne
 • szkoły wyższe
 • instytucje rynku pracy
 • kluby sportowe
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • instytucje kultury
 • kościoły i związki wyznaniowe

Na co można przeznaczyć pożyczkę? 

Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie projektów rewitalizacyjnych w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji, które w sposób kompleksowy przyczynią się do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w tym Programie rewitalizacji (projekty wieloaspektowe).

Projekty powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich, ocenianych w oparciu o kryteria: społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe.

Warto wiedzieć! Na dodatkową preferencję, czyli dalsze obniżenie oprocentowania o 25 punktów bazowych, mogą liczyć projekty zlokalizowane w miastach rdzeniowych miejskich obszarów funkcjonalnych: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie i Ustce oraz na obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu, czyli w: Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gdańskim, Sopocie, Tczewie, Wejherowie.

Do finansowania nie kwalifikują się projekty:

 • które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku.
 • polegające wyłącznie na budowie (rozbudowie, przebudowie) obiektów handlowych.
 • mające na celu budowę infrastruktury instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu.

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków europejskich (EFSI, innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE), dotacji lub innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków). 

 

Parametry pożyczki

Na jakich warunkach udzielane są pożyczki rewitalizacyjne? 

 • pożyczki udzielane są w PLN
 • wysokość pożyczki: do 15 mln zł
 • okres pożyczki: do 20 lat (okres liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia jej ostatecznej spłaty). BGK, na podstawie weryfikacji projektu rewitalizacyjnego i oceny ryzyka kredytowego, zastrzega sobie możliwość wyznaczenia akceptowalnego (krótszego) okresu spłaty pożyczki
 • okres wypłaty środków nie może wykraczać poza 31 sierpnia 2023 r.
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki: do 24 miesięcy od daty zakończenia projektu rewitalizacyjnego. Nie ma możliwości karencji w spłacie odsetek
 • podstawę ustalenia oprocentowania pożyczki stanowi stopa referencyjna NBP, która może zostać obniżona o wyliczony przez BGK Wskaźnik społeczny, wg. wzoru: (100 proc. - Wskaźnik społeczny) * stopa referencyjna NBP. 
 • Podstawę ustalenia oprocentowania Pożyczki stanowi stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP), która może ulec obniżeniu o wyliczony przez BGK Wskaźnik społeczny, wg. wzoru: (100 proc. - Wskaźnik społeczny) * stopa referencyjna NBP. 

W przypadku, gdy inwestor wskaże we wniosku stałe oprocentowanie pożyczki - nie będzie mogło być niższe niż 0,25 proc. w skali roku.

W przypadku, gdy inwestor wskaże we wniosku zmienne oprocentowanie pożyczki - nie będzie mogło być niższe niż 0,01 proc. w skali roku.

Warto wiedzieć! Wskaźnik społeczny stanowi ocenę niekomercyjnych elementów projektu i ustalany jest jednorazowo na okres trwania Umowy inwestycyjnej, na podstawie efektów społecznych realizacji projektu. Wskaźnik społeczny może wynosić od 0 do 80 proc.

Dodatkowe zasady udzielania pożyczek

 • Przed złożeniem wniosku, na etapie konsultacji, ARP lub BGK ustala z inwestorem optymalną z punktu widzenia wymogów RPO WP 2014-2020 oraz specyfiki projektu i sytuacji inwestora formę udzielanej pożyczki oraz strukturę finansowania projektu uwzględniającą finansowanie uzupełniające.
 • Inwestor ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego, w tym finansowania uzupełniającego oraz środków na sfinansowanie całości kosztów niekwalifikowalnych.
 • Co do zasady, środki pochodzące z finansowania uzupełniającego stanowią co najmniej 21 proc. finansowania dłużnego wydatków kwalifikowalnych projektu i mogą być zapewniane przez BGK lub inną instytucję finansową.
 • Podatek VAT może być finansowany z pożyczki, jeśli pożyczkobiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.
 • Pożyczka uruchamiana jest w transzach lub jednorazowo, w terminach wskazanych przez pożyczkobiorcę w harmonogramie do Umowie inwestycyjnej.
 • Pożyczka uruchamiana jest w formie:
  • bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców, na podstawie przedstawionych przez pożyczkobiorcę oryginałów nieopłaconych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej lub
  • zaliczek na rzecz pożyczkobiorcy.

Możliwa jest również refundacja poniesionych wydatków (więcej w zakładce: Wydatki kwalifikowane).

 • BGK nie pobiera prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki. Oprócz odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki nie ma żadnych innych kosztów związanych z jej udzieleniem.
 • Pożyczkobiorca jest zobowiązany przez 5 lat od zakończenia projektu do niedokonywania zmian mogących doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów pożyczki, w tym do utrzymania elementów projektu rewitalizacyjnego, które służyły do wyliczenia Wskaźnika społecznego.
 • Inwestor wskazuje we wniosku stały lub zmienny (tj. uzależniony od zmian stopy referencyjnej NBP) sposób oprocentowania pożyczki. 
 • Składając wniosek inwestor proponuje częstotliwość spłat pożyczki (raty miesięczne lub kwartalne).
 • Źródłem spłaty pożyczki mogą być środki pochodzące z innych dochodów inwestora.

Warto wiedzieć! Przed złożeniem wniosku o pożyczkę rekomendujemy kontakt z ARP lub BGK.

Wydatki kwalifikowane

Co to są wydatki kwalifikowane? 

Pożyczki udzielane są na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych, ustalonych zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Weryfikacja wydatków możliwych do sfinansowania odbywa się na etapie oceny wniosku oraz przed każdym uruchamianiem środków z pożyczki.

Przykłady wydatków kwalifikowalnych:

 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, włączonych do ewidencji środków trwałych pożyczkobiorcy, niezbędnych do realizacji projektu oraz powiązanych ze sobą funkcjonalnie
 • zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych włączonych do ewidencji wartości niematerialnych i materialnych pożyczkobiorcy
 • zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, do wysokości 20 proc. kosztów kwalifikowalnych finansowanych z pożyczki i finansowania uzupełniającego – z zastrzeżeniem, że kwestie te będą indywidualnie ustalane w momencie uzgadniania struktury finansowania
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu

Możliwa jest refundacja wydatków kwalifikowalnych, o ile wydatki te:

 • zostały poniesione w okresie kwalifikowalności (nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.)
 • zostały przewidziane w budżecie projektu
 • stanowią wydatki kwalifikowalne
 • zostały faktycznie poniesione na zakup towarów i usług
 • nie stanowią wydatków, które pożyczkobiorca zobowiązany był ponieść w ramach wkładu własnego

Wydatki kwalifikowalne ponoszone w ramach projektu, jako niezbędne do realizacji projektu, powinny być zgodne z celem finansowania oraz ponoszone w sposób celowy, oszczędny i efektywny, w sposób umożliwiający realizację zadań w ramach zaakceptowanego przez Bank harmonogramu i budżetu inwestycji.

W przypadku pożyczkobiorcy będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania prawa zamówień publicznych, ponoszenie wydatków w ramach projektu następuje zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Jakie jest wymagane zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Jednym z warunków udzielenia pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty. Forma zabezpieczenia dostosowywana jest do charakteru projektu.

Standardowe zabezpieczenie każdej pożyczki stanowi weksel własny in blanco. Składając wniosek  o pożyczkę inwestor proponuje dodatkową formę zabezpieczenia, która podlega akceptacji przez Komitet Inwestycyjny. Może to być np.:

 • hipoteka na nieruchomości (w tym np. na lokalach użytkowych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki
 • zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu
 • zastaw zwykły na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 • przelew (cesja) wierzytelności z umowy najmu lub innych umów
 • przeniesienie środków pieniężnych na własność BGK (kaucja)
 • gwarancja bankowa
 • gwarancja ubezpieczeniowa
 • poręczenie
 • poręczenie udzielone przez fundusz poręczeniowy, z wyłączeniem funduszy, w których BGK posiada udziały
 • poręczenie udziałowców inwestora/jednostki samorządu terytorialnego
 • inne, zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej pożyczkobiorcy/oceny wniosku o pożyczkę.

Dodatkowo, w zależności od wysokości kwoty pożyczki, bank może wymagać od pożyczkobiorcy złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 – 6 Kodeksu postępowania cywilnego.

Warto wiedzieć!

 • W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym co do zasady, prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco składany z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą skarbnika. 
 • Forma prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki powinna być dostosowana do charakteru finansowanego projektu oraz działalności pożyczkobiorcy.
 • Wartość prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki nie może być niższa niż 120 proc. wartości niespłaconej kwoty pożyczki, obliczonej łącznie z odsetkami należnymi za okres pierwszego roku finansowania. Wartość zabezpieczenia weryfikowana jest przez BGK.
 • W przypadku zabezpieczenia w formie hipoteki wymagany jest operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Decyzja o udzieleniu pożyczki może być uzależniona od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki. 

Pomoc publiczna

W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej inwestora, pożyczki udzielane są w formie:

 1. pomocy de minimis - na podstawie Rozporządzenia de minimis
 2. pomocy regionalnej - na podstawie Rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich
 3. niestanowiącej pomocy de minimis lub pomocy regionalnej. 

Formy pomocy mogą być łączone w projekcie przy zachowaniu zasad kumulacji określonych w art. 8 Rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

Warto wiedzieć! Inwestor uzgadnia z ARP lub BGK formę pomocy oraz warunki z tym związane na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku o pożyczkę. Weryfikacja i akceptacja tych uzgodnień odbywa się przed udzieleniem pożyczki. 

Wykluczenia

Pożyczki nie są udzielane:

 • inwestorom spełniającym przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych
 • iwestorom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • inwestorom będącym w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego, pod zarządem komisarycznym, restrukturyzacyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania mającego podobne skutki, jak również wobec którego został złożony wniosek bądź istnieją jakiekolwiek przesłanki do wszczęcia jakiegokolwiek z takich postępowań lub który, faktycznie zawiesił swoją działalność
 • inwestorom wykluczonym z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa i, których osoby uprawnione do reprezentacji podlegają takiemu wykluczeniu
 • inwestorom karanym na mocy Ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest wsparciem udzielanym przez państwo jako pomoc publiczna, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis(Dz. U. UE. L  z 23 grudnia 2013 r. nr 352/1) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Pomoc de minimis jest pomocą nie powodującą zakłócenia konkurencji na rynku.

Inwestor ubiegający się o pożyczkę w formie pomocy de minimis zobowiązany jest do przedstawienia:

 • zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis lub
 • oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub
 • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

w ostatnich trzech latach podatkowych (obrotowych) liczonych jako rok bieżący oraz dwa lata go poprzedzające.

Limit pomocy de minimis

 • Limit pomocy de minimis określa kwotę pomocy de minimis przysługującą jednemu przedsiębiorstwu, która nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat obrotowych, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów – 100 tys. euro.
 • Pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia 1407/2013. Wartość zsumowanej pomocy de minimis nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach pomocowych.
 • Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.
 • Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia nr 1407/2013.
 • Limity pomocy de minimis ustalane są na „jedno przedsiębiorstwo” w rozumieniu przepisów prawa UE. Zgodnie z definicją jednego przedsiębiorstwa wskazaną w rozporządzeniu nr 1407/2013, jedno przedsiębiorstwo może stanowić grupa podmiotów, które funkcjonują jako „jeden organizm gospodarczy”.

Zaświadczenie de minimis

BGK wydaje inwestorom, którym udzielona została pożyczką z pomocą de minimis zaświadczenia o przyznaniu tej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis.  

Pożyczki bez pomocy publicznej

Pożyczki bez pomocy publicznej udzielane są w sytuacjach, gdy nie grozi to zakłóceniem lub nie zakłóca konkurencji na rynku. Projekty polegające na rewitalizacji obiektów, których ponad 15 proc. powierzchni całkowitej obiektu służy prowadzeniu działalności gospodarczej nie mogą uzyskać wsparcia w tej formie.

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek inwestora o udzielenie pożyczki jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie pomocy (jeśli dotyczy).

Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem określone zostały w załączniku do wzoru wniosku. 

Przepisy pomocowe

 • Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1944), do którego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER)
 • Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych/GBER (General Block Exemption Regulation) - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1); rozporządzenie na podstawie którego państwa członkowskie mogą udzielać pomocy publicznej (bez obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej) i ustanawiające warunki dopuszczalności udzielenia konkretnych przeznaczeń pomocy publicznej.
 • Rozporządzenie de minimis – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)

Od złożenia wniosku do rozliczenia projektu

ARP/BGK dokonują oceny wniosków na podstawie złożonych wraz z nim dokumentów. Wniosek podlega ocenie formalnej, ocenie kwalifikowalności projektu, inżynieryjno-technicznej oraz merytorycznej.

Ocena formalna

Ocena formalna wniosku obejmuje ocenę jego kompletności. ARP/BGK potwierdza także zdolność inwestora do czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych oraz weryfikuje wiarygodność dokumentów i informacji dostarczonych wraz z wnioskiem.

Jeżeli ocena formalna wykaże brak koniecznych informacji, dokumentów lub inne nieprawidłowości, ARP/BGK zawiadamia inwestora o konieczności skorygowania/uzupełnienia dokumentacji.

Niedotrzymanie przez inwestora uzgodnionego terminu uzupełnienia dokumentacji i brak informacji ze strony inwestora o konieczności jego wydłużenia może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.   

Ocena kwalifikowalności projektu

ARP dokonuje oceny kwalifikowalności projektu rewitalizacyjnego. Obejmuje ona ocenę zgodności przedmiotu projektu i wnioskowanych warunków z założeniami RPO WP 2014-2020, a także zasadami wydatkowania środków powierzonych na podstawie zawartej Umowy operacyjnej, dopuszczalności udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy) oraz obowiązującymi przepisami środowiskowymi.

W trakcie oceny kwalifikowalności ARP weryfikuje jest m.in. czy:

 • projekt spełnia wymogi w zakresie podmiotowym
 • inwestor nie znajduje się w sytuacji wykluczającej przyznanie pomocy (jeśli dotyczy)
 • przedmiot projektu rewitalizacyjnego jest zgodny z założeniami działania 8.2 RPO WP 2014-2020
 • projekt rewitalizacyjny wynika z Programu rewitalizacji
 • struktura finansowania projektu rewitalizacyjnego zgodna jest z przepisami pomocowymi (jeśli dotyczy)
 • projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej
 • projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych
 • projekt jest zgodny z wymogami oceny oddziaływania Projektu rewitalizacyjnego na środowisko

W przypadku stwierdzenia braku koniecznych informacji, dokumentów lub wystąpienia innych uchybień, ARP zawiadamia inwestora o konieczności skorygowania/uzupełnienia dokumentacji we wskazanym terminie.

Niedotrzymanie przez inwestora uzgodnionego terminu i brak informacji ze strony inwestora o konieczności jego wydłużenia może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Ocena inżynieryjno-techniczna  

Wnioski ocenione pod względem formalnym i kwalifikowalności projektu podlegają ocenie inżynieryjno-technicznej. Ocena, którą dokonuje BGK, obejmuje weryfikację projektu pod względem wymogów formalno-prawnych niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, realności założeń budżetu projektu i terminów jego realizacji. Ten etap obejmuje także wizytację w miejscu realizacji projektu oraz ocenę stanu nieruchomości wskazanej jako zabezpieczenie spłaty pożyczki (jeśli dotyczy).

Po zakończeniu realizacji projektu, BGK przeprowadza weryfikację realizacji rzeczowych założeń projektu.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje w szczególności ocenę statusu inwestora, jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, ocenę zdolności kredytowej, ocenę finansową projektu, ocenę jakości zabezpieczeń spłaty pożyczki oraz ocenę ryzyka kredytowego. Na podstawie wyników oceny wniosku definiowane są warunki udzielenia pożyczki (m.in. okres spłaty, okres karencji, wysokość oprocentowania). BGK informuje inwestora o proponowanych warunkach pożyczki, które mogą być przedmiotem dalszych negocjacji/uzgodnień. Uzgodnione z inwestorem warunki pożyczki, przedstawiane są członkom Komitetu Inwestycyjnego.      

Warto wiedzieć! Wnioski ocenione negatywnie pod względem ryzyka kredytowego nie podlegają rozpatrzeniu przez Komitet Inwestycyjny.

Decyzja o przyznaniu pożyczki i zawarcie Umowy inwestycyjnej

BGK podejmuje decyzję w sprawie przyznania pożyczki w ciągu 45 dni roboczych, licząc od następnego dnia po dniu otrzymania kompletu wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia przez inwestora dokumentów lub informacji w trakcie oceny wniosku lub w przypadku wystąpienia wątpliwości Komitetu Inwestycyjnego. W takiej sytuacji wniosek może podlegać dodatkowym wyjaśnieniom lub uzupełnieniom, a decyzja w sprawie udzielenia pożyczki może być pozostawiona do rozpatrzenia podczas kolejnych obrad Komitetu Inwestycyjnego. BGK informuje pisemnie Inwestora o pozytywnej lub negatywnej decyzji Komitetu Inwestycyjnego.

Pozytywna decyzja Komitetu Inwestycyjnego umożliwia zawarcie Umowy inwestycyjnej z oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty pożyczki. Termin podpisania Umowy inwestycyjnej ustalany jest z pożyczkobiorcą przy uwzględnieniu, że decyzja o przyznaniu pożyczki traci ważność po upływie 90 dni od daty jej podjęcia.

Uruchomienie środków z pożyczki

BGK uruchamia pożyczkę po stwierdzeniu zgodności projektu z wszelkimi prawnymi i technicznymi wymaganiami wskazanymi w odpowiednich regulacjach, w szczególności dotyczących pomocy publicznej, przepisów o ochronie środowiska, regulacji dotyczących kwalifikowalności wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodności z RPO WP 2014-2020 oraz po spełnieniu przez pożyczkobiorcę innych warunków uruchomienia pożyczki zawartych w Umowie inwestycyjnej.

Pożyczkobiorca dostarcza sukcesywnie do Regionu Pomorskiego BGK w Gdańsku dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia, m.in. umowy zawarte z wykonawcami zawierające w szczególności numery rachunków bankowych wykonawców oraz inne dokumenty w zależności od specyfiki kontraktu/umowy z wykonawcą (np. protokoły odbioru). Region sporządza kopię umów i innych dokumentów oraz poświadcza za zgodność z oryginałami, a oryginały zwraca pożyczkobiorcy.

Rozliczenie projektu 

BGK dokonuje rozliczenia końcowego projektu, na podstawie dokumentów otrzymanych od pożyczkobiorcy w terminie nie późniejszym niż 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, w tym:

 • informacji o sposobie wykorzystania środków pożyczki, tj. przedstawienia wykazu wszystkich dokonanych wydatków wraz z dokumentacją źródłową
 • sprawozdania z wykorzystania środków własnych i innych na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją uzupełniającą dotyczącą zakresu rzeczowego opłaconych robót
 • protokołu odbioru końcowego
 • pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie inwestycji (jeżeli dotyczy)
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru przedsięwzięcia

W przypadku, gdy część kosztów kwalifikowalnych sfinansowana została z finansowania uzupełniającego, udzielonego przez instytucję finansową inną niż BGK, pożyczkobiorca zobowiązany jest do złożenia dodatkowo:

 • umowy zewnętrznego finansowania dłużnego / potwierdzenia w zakresie współfinansowania
 • kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniami zapłaty ze środków z zewnętrznego finansowania dłużnego
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru finansowania

Dokumenty do pobrania

Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej):

TBS

Uwaga: TBS, które jest już klientem BGK prosimy o kontakt z Regionem BGK w Gdańsku w celu otrzymania dostosowanej listy dokumentów niezbędnych do złożenia z wnioskiem.

JST; działalność gospodarcza w formie: osoba fizyczna, sp. jawna, sp. komandytowa, sp. partnerska, sp. z o.o., s.c., sp. komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna; inne podmioty

W celu otrzymania listy pozostałych wymaganych dokumentów dostosowanej do formy prawnej wnioskodawcy prosimy o kontakt z ARP/BGK.

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza
Regionalna Instytucja Finansująca
Tel.: 58 32 33 294
E-mail: [email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich

VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
Tel.: 22 475 95 05
E-mail: [email protected]