Powrót

Pożyczka na rewitalizację z projektu Małopolska Pożyczka

Szczegóły produktu: 
 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 15 mln zł
 • dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji kultury, organów prowadzących szkoły i placówki, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, parków narodowych i krajobrazowych, PGL lasów państwowych, szkół wyższych, przedsiębiorców i administracji rządowej
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,05% w skali roku.
Warunki:
 • Projekty finansowane z pożyczki muszą być wpisane do gminnego programu rewitalizacji, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa i umieszczonego w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.
 • Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych w programie rewitalizacji problemów społecznych.
Cel finansowania:
 • Wsparcie działań inwestycyjnych służących rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym w szczególności:
  a) przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
  - placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
  - obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
  - obiekty infrastruktury kultury - maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 mln PLN,
  - obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
  - obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne.
  b) budowa obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,
  c) działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze),
  d) zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe),
  e) modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną. Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym,
  f) modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy), w tym modernizacja energetyczna budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.
 • Okres spłaty: do 20 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy
Skontaktuj się!
Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej BeskidzkiejOsoba kontaktowa:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków
pozyczki@marr.pl

Tel: 12 617 66 69, 12 617 66 28,
12 617 66 29, 12 617 66 32, 12 417 74 19, 12 417 74 20, lub 12 417 74 21
Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
ul. Mickiewicza 175, 34- 200 Sucha Beskidzka

Agnieszka Polak
Tel: 33 874 11 03 / 501 609 564
a.grabiec@centrump-sucha.pl