Preferencyjne finansowane inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Dla kogo?
Samorządy, podmioty rynku mieszkaniowego (w tym: towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki gminne)
Na co?
Preferencyjne kredyty na tworzenie mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu oraz mieszkań spółdzielczych lokatorskich
Czym jest kredyt preferencyjny SBC?

Preferencyjne kredyty z programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego mogą być przeznaczone na realizację inwestycji mieszkaniowych, takich jak tworzenie:

 • mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu
 • mieszkań spółdzielczych lokatorskich

poprzez budowę nowych budynków lub rewitalizację/remont budynku z jego adaptacją na cele mieszkaniowe.

 

Finansowane kredytem mieszkania są przeznaczone dla osób, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a których dochody są zbyt wysokie, aby mogły one skorzystać z zasobów komunalnych.

Kto może dostać kredyt preferencyjny SBC?

Z preferencyjnych kredytów SBC mogą korzystać:

 • towarzystwa budownictwa społecznego (gminne i prywatne)/ społeczne inicjatywy mieszkaniowe (gminne i prywatne)
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółki gminne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałające w formie towarzystw budownictwa społecznego)
Na co można przeznaczyć kredyt preferencyjny SBC?

Przedmiotem finansowania mogą być:

 • nowe budynki
 • rewitalizacja/remont już istniejących budynków z ich adaptacją na cele mieszkaniowe,

w których powstaną:

 • mieszkania na wynajem z maksymalną stawką czynszu, która wynosi:

- 5 proc. wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku

- 4 proc. wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, jeśli inwestor łączy kredyt z grantem dla gminy z Funduszu Dopłat

 • mieszkania spółdzielcze i lokatorskie
 • dodatkowe powierzchnie użytkowe dla seniorów

Z kredytu SBC można sfinansować również:

 • miejsca postojowe/garaże (minimum przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego)
 • grunt (w przypadku aportu gminy wartość gruntu finansowanego z kredytu nie może jednak przekroczyć 20 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia)

Warto wiedzieć!  Własność lokali mieszkalnych, garaży indywidualnych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, wybudowanych z udziałem kredytu preferencyjnego SBC, będzie mogła zostać przeniesiona na najemcę po spełnieniu warunków określonych ustawowo i wskazanych przez bank.

Warto wiedzieć! Gmina może łączyć finansowanie inwestora preferencyjnym kredytem SBC z bezzwrotnym grantem z Funduszu Dopłat na mieszkania na wynajem.

Warto wiedzieć! Najemcy mieszkań, których powstanie sfinansowano kredytem SBC, mogą otrzymać bezpośrednie wsparcie w postaci dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na Start.

Parametry kredytu preferencyjnego SBC:
 • niski koszt finansowania: oprocentowanie zmienne, równe stopie WIBOR 3M, bez marży banku
 • maksymalnie 30-letni okres finansowania
 • maksymalny udział kredytu w kosztach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - do 80 proc. kosztu inwestycji

Maksymalna możliwa do udzielenia kwota kredytu uzależniona jest od wyników oceny przez bank zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz spełnienia relacji kwoty kredytu do zweryfikowanej przez bank wartości zabezpieczenia na nieruchomości (wskaźnik LtV), wynoszącej maksymalnie 0,75. 

Środki przeznaczone na kredyty SBC pochodzą częściowo z kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE), natomiast preferencję w oprocentowaniu zapewnia wsparcie budżetu państwa.

Wnioski o kredyt preferencyjny SBC można składać każdego roku:

 • od 1 do 31 marca (edycja wiosenna)
 • od 1 lipca do 30 września (edycja jesienna)

Wypełniony wniosek złóż do banku w formie papierowej oraz dodatkowo prześlij dokument drogą elektroniczną na adres wnioski.sbc@bgk.pl.

Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego kredytu SBC wysyłamy indywidualnie po uprzednim kontakcie na adres mejlowy: sekretariatDKPM@bgk.pl

Podstawowe warunki uzyskania finansowania to:
 • zawarcie przez wnioskodawcę umowy z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (tylko w przypadku podmiotów należących do gmin)
 • pozytywna ocena wiarygodności kredytowej oraz przedsięwzięcia przez bank
 • posiadanie:

- prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych właściwemu organowi, do którego nie wniesiono sprzeciwu, albo

- szczegółowej koncepcji architektoniczno-budowlanej , której założenia i rozwiązania zgodne są ze złożonym wnioskiem i na podstawie której zostanie opracowany projekt budowlany

Rocznie do dyspozycji kredytobiorców jest 450 mln zł, podzielonych na dwie równe części w wiosennej i jesiennej edycji naboru wniosków. Środki, które pozostaną niewykorzystane w danej edycji, powiększają limit dostępnych środków w kolejnej edycji naboru wniosków. 

Warto wiedzieć! W przypadku, gdy po ocenie wiarygodności kredytowej wnioskodawców zapotrzebowanie na finansowanie przekroczy limit środków przeznaczonych na daną edycję, premiowane będą przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami wskazanymi w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1720 wraz z późniejszymi zmianami).

Akty prawne

Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego finansowania zwrotnego z programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego będą wysyłane indywidualnie po uprzednim kontakcie na skrzynkę mailową sekretariatDKPM@bgk.pl

 • Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych (DKPM), Centrala BGK w Warszawie, Varso 2 ul. Chmielna 73, tel. 22 475 82 75
 • Placówka DKPM w Poznaniu ul. Składowa 5, tel. 22 475 20 50 lub 502 416 776 
 • Placówka DKPM w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel. 22 475 22 41 lub 500 084 008
 • Placówka DKPM we Wrocławiu ul. gen. Romualda Traugutta 45, tel. 22 475 25 53 lub 797 335 524