Powrót

Kredyt PIB (kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, wspierający budownictwo mieszkaniowe w realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego)

Obsługa kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane udzielanych do 2009 r. oraz wyodrębnianie na własność mieszkań wybudowanych przy wykorzystaniu tych kredytów.

Dla kogo?

Samorządy, podmioty rynku mieszkaniowego

Na co?

Przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane

O produkcie

Czym jest kredyt PIB?

Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane (PIB) udzielane były towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który istniał do 2009 r. Obecnie administrujemy portfelem udzielonych kredytów, prowadzimy monitoring wartości ich zabezpieczeń prawnych i na bieżąco obsługujemy kredytobiorców. Nie przyjmujemy nowych wniosków o udzielenie kredytu PIB.

Warto wiedzieć! Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561) w przypadku gdy stopa redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim osiągnie wartość niższą niż 0,00% w skali roku, dla określenia wysokości oprocentowania kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przyjmuje się jej wartość równą 0,00% w skali roku.

Wyodrębnianie mieszkań na własność

Warto wiedzieć! Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu PIB ze środków byłego KFM (lub po 30 czerwca 2009 r. ze środków własnych banku) mogą być wyodrębniane na własność. Taką możliwość wprowadziła ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

BGK obsługuje proces wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych z wykorzystaniem kredytów, o które wnioskowano do BGK do 30 września 2009 r.  

Ze względu na specyfikę prawno-finansową spółdzielczości mieszkaniowej obowiązują odrębne rozwiązania dla:

 • użytkowników spółdzielczych mieszkań lokatorskich, którzy chcą wyodrębnić lokal na własność
 • najemców lokali mieszkalnych w zasobach TBS lub spółdzielni mieszkaniowych.

Szczegółowy opis procesu wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych znajdziesz w plikach do pobrania, dostępnych w zakładce dokumenty.

Warto wiedzieć! Spłaty zobowiązań kredytowych, wymagane przy wyodrębnianiu lokali, pomniejszają zadłużenie kredytobiorców. Spłaty przypadającej na dany lokal mieszkalny części umorzenia kredytu lub ewentualnej nadwyżki między środkami uzyskanymi ze sprzedaży lokalu mieszkalnego a kwotą zobowiązań przypadających na ten lokal i wskaźnika kosztów własnych kredytobiorcy w kosztach realizacji przedsięwzięcia podlegają spłacie do Funduszu Dopłat w BGK.

Warto wiedzieć! Nastąpiła zmiana tytułu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Jej nowa nazwa brzmi ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Ustawa  reguluje m.in. proces wyodrębnień lokali mieszkalnych na wynajem.
 

Jak korzystać?

Obecnie administrujemy portfelem udzielonych kredytów PIB i nie przyjmujemy nowych wniosków o udzielenie tego kredytu.

Jeżeli jesteś kredytobiorcą (TBS/spółdzielnia mieszkaniowa) zainteresowanym wyodrębnieniem na własność lokalu mieszkalnego wybudowanego z wykorzystaniem kredytu PIB, skontaktuj się z Departamentem Kredytowych Programów Mieszkaniowych

 

Dokumenty

Wakacje kredytowe

Na wniosek Kredytobiorcy możemy zawiesić spłatę kredytu udzielonego:

 1. w formie finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807),
 2. ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (w brzmieniu z dnia 30 maja 2009 r., Dz. U. z 2004 r. poz. 2157)

– na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, które mają na celu:

 • budowę lokali mieszkalnych na wynajem,
 • budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Podstawą prawną zawieszenia spłaty kredytu jest ustawa z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Na jaki okres można zwiesić spłatę kredytu?

Zgodnie z art. 76 w/w Ustawy można zawiesić spłatę kredytu na okres nie dłuższy niż:

 1. cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r.,
 2. trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r.,
 3. dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r.

– jednak łącznie nie dłuższy niż osiem miesięcy.

Spłatę raty kapitałowo-odsetkowej wymagalnej w danym miesiącu i roku można zawiesić pod warunkiem, że wniosek o jej zawieszenie zostanie złożony przed upływem terminu wymagalności tej raty. Zawieszenie spłaty kredytu stanowi zmianę warunków spłaty kredytu, która nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytu.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

 • w formie elektronicznej - prosimy wysyłać na adres [email protected].
  W tytule maila prosimy wpisać „Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu”.
 • w formie papierowej - na adres:

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych
  ul. Chmielna 73 (budynek VARSO 2) 
  00-801 Warszawa

Prosimy o składanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu co najmniej 3 dni robocze przed terminem zapadalności raty kredytowej.

Jednocześnie informujemy, że obsługa wniosków złożonych po godzinie 14:00 lub w dni wolne od pracy (weekendy, święta państwowe), rozpocznie się w kolejny dzień roboczy.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu prosimy składać z wykorzystaniem formularza.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu będziemy realizować począwszy od dnia wejścia w życie Ustawy tj. 29 lipca 2022 r.

Kontakt

Wybierz placówkę w swoim regionie: