Powrót

Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat - program Mieszkanie na Start

Jak skorzystać?

Jesteś przedstawicielem gmin? Sprawdź szczegóły programu dla Twojej gminy.

Aby przystąpić do programu Mieszkanie na Start, gmina powinna:

 • zawrzeć z inwestorem umowę na inwestycję mieszkaniową, o której mowa w art. 7 ust 1 ustawy MNS. W inwestycji muszą się znajdować lokale, do których mogą być stosowane dopłaty na warunkach określonych w ustawie,

Warto wiedzieć! Warunek ten dotyczy inwestycji, do których najemcy wprowadzili się po wejściu w życie ustawy, czyli po 1 stycznia 2019 r. Jeżeli zasiedlenie nastąpiło przed wejściem ustawy w życie, inwestycja zostanie zakwalifikowana do programu pod warunkiem, że został przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną.

 • zawrzeć  ze spółką, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)” umowę, w której określone zostaną zasady najmu i zasady naboru najemców  - w przypadku, gdy przedmiotem umów najmu są  mieszkania wniesione jako wkład niepieniężny do spółki (ustawa „lokal za grunt (PDF, 228 KB)”),
 • zawrzeć  umowę współpracy, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o SAN (PDF, 216 KB) ze społeczną agencją najmu  prowadzącą działalność na terenie gminy,

Warto wiedzieć! Zasady naboru najemców takich lokali mają uwzględniać kryteria pierwszeństwa, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i 6-13 ustawy.

 • przeprowadzić lub ustalić zasady naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu, a także zaplanować termin jego przeprowadzenia (dotyczy inwestycji objętych umowami zawartymi w trybie art. 7 ust 1 ustawy),
 • złożyć do BGK wniosek (PDF, 433 KB)  o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat, na podstawie którego zostaną zabezpieczone fundusze na wypłatę dopłat.

Gmina może wystąpić o dopłatę, jeśli:

 • przekazała inwestorowi listę najemców, którzy spełniają kryteria pierwszeństwa ustalone przez Radę gminy, ustaloną w drodze naboru wniosków o zawarcie umowy najmu
 • zawarła umowy podnajmu mieszkań zgodnie z listą najemców sporządzoną w ramach naboru
 • przyjęła i rozpatrzyła wnioski o dopłaty od osób, które zawarły umowę najmu ze wskazanym inwestorem - rozpatrzenie skutkuje wydaniem przez właściwy organ decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania lub odmowy prawa do dopłat - po 1 stycznia 2019 r.
 • wpisała do ewidencji prowadzonej przez BGK dane najemców i podnajemców, którzy uzyskali decyzję o przyznaniu prawa do dopłat.

Jakie inwestycje kwalifikują się do programu Mieszkanie na Start?

Do programu kwalifikują się lokale mieszkalne, domy mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkania w inwestycjach, które spełniają warunki wskazane w ustawie:

 • wymagania związane z realizacją inwestycji mieszkaniowej (m.in. liczba i struktura mieszkań, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, powierzchnia użytkowa mieszkań)
 • termin zasiedlenia mieszkań nastąpił w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia inwestycji, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed wejściem w życie ustawy, czyli nie przed 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem mieszkań wynajętych na zasadach ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)” lub dzierżawionych przez SAN
 • na najem lub podnajem mieszkania, do którego mogą być zastosowane dopłaty, został lub zostanie przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu na zasadach określonych ustawą lub na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną - dla inwestycji zasiedlonych przed wejściem w życie ustawy lub na zasadach określonych w umowie pomiędzy gminą a spółką, o której mowa w art. 12 ust 1 ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)"
 • najemcy potwierdzili, że mają zdolność do terminowego regulowania czynszu (wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu) – warunek nie dotyczy umów podnajmu.

Informacja kwartalna o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie zobowiązania spoczywają na najemcy, jeśli otrzyma dopłaty?

  Jeżeli najemca, który w dniu złożenia wniosku o dopłaty jest:

  • najemcą innego niż wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 r. (za wyjątkiem lokalu, w związku z najmem którego ubiega się o dopłaty)
  • lub najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (za wyjątkiem lokalu wybudowanego przez spółkę gminną z udziałem finansowania zwrotnego, w związku z najmem którego ubiega się o dopłaty)
  • lub osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

  zobowiązuje się odpowiednio do:

  • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
  • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu lub domu,
  • poinformowania organu właściwego o dokonaniu w/w czynności najpóźniej do końca trzeciego miesiąca uzyskiwania dopłat.
    
 2. Kiedy gmina może podpisać umowę z BGK?

  Umowa w sprawie stosowania dopłat może zostać podpisana po rozpatrzeniu przez BGK wniosku o zawarcie umowy złożonego przez gminę. Na jego podstawie BGK dokona weryfikacji, czy przewidziane przez gminę kwoty dopłat do wypłaty w poszczególnych latach mieszczą się w limitach kwalifikacji.

  Jeżeli wniosek o zawarcie umowy został sporządzony prawidłowo i są dostępne środki na dopłaty w ramach limitu, BGK informuje gminę o możliwości podpisania umowy w sprawie stosowania dopłat. Zawartą umową w sprawie stosowania dopłat BGK zobowiązuje się do wypłaty gminie - w określonym przez umowę okresie - środków przeznaczonych na dopłaty. Zobowiązanie wypłaty dotyczy wniosku o wypłatę dopłat, gdzie będą wskazani imiennie najemcy lub podnajemcy, którym należą się dopłaty. Wniosek ten podlega weryfikacji z ewidencją najemców prowadzoną przez BGK.

  Warto wiedzieć! Gmina może przenieść zadania polegające na przyznawaniu dopłat do czynszu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 z późn. zm.) - w tym do wydawania decyzji administracyjnych na organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organy jednostek i podmiotów wskazanych w  art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przeniesienie określonych kompetencji na inny niż gmina podmiot następuje w drodze uchwały rady gminy.

 3. Jak wnioskować o dopłaty dla najemców?

  Aby gmina mogła wystąpić o dopłatę, musi:

  • przekazać inwestorowi listę najemców, spełniających kryteria pierwszeństwa ustalone przez Radę gminy, a którą to listę gmina ustaliła w drodze naboru wniosków o zawarcie umowy najmu
  • zawrzeć umowy podnajmu mieszkań zgodnie z listą najemców sporządzoną w ramach naboru
  • przyjąć i rozpatrzyć wnioski o dopłaty od osób, które zawarły umowę najmu ze wskazanym inwestorem lub umowę podnajmu z gminą, a następnie wydać decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do dopłat (po 1 stycznia 2019 r.)
  • wpisać do ewidencji prowadzonej przez BGK dane najemców, którzy uzyskali decyzję o przyznaniu prawa do dopłat

  BGK wypłaca gminie dopłaty na podstawie wniosków raz w miesiącu. Tryb i terminy składania i rozpatrywania wniosków określa umowa między gminą a BGK. Umowa określa też tryb i zasady dokonywania wpisu najemców  i podnajemców do ewidencji.

  Warto wiedzieć! Wniosek o przekazanie dopłat powinien zostać złożony najpóźniej na 10 dni przed upływem miesiąca poprzedzającego wypłatę środków. Dopłaty np. za luty BGK wypłaca gminie na podstawie wniosku złożonego do 21 stycznia.

  BGK przekazuje gminie łączną kwotę z wniosku najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o przekazanie dopłat, a następnie gmina - w imieniu najemców i/lub podnajemców - wypłaca dopłaty na rachunek inwestora lub społecznej agencji najmu w ciągu 5 dni od dnia otrzymania środków.

 4. Od kiedy i jak długo gmina wypłaca najemcom dopłaty?

  Dopłaty dla gospodarstw domowych spełniających kryteria ustawowe trwają 15 lat i są wypłacane raz w miesiącu od 1 stycznia 2019 r. Po przyznaniu uprawnienia do dopłat gmina, przed upływem kolejnych 12 miesięcy, weryfikuje czy najemca lub podnajemca utrzymuje prawo do dopłat.

  Okres 15 lat, na który przyznaje się dopłaty, może być podzielony, ale łączny czas uzyskiwania dopłat przez najemcę lub podnajemcę nie może przekroczyć łącznie 180 okresów stosowania dopłat.

  Warto wiedzieć! W przypadku podzielenia okresu 15 lat, przy ustalaniu miesięcznej wysokości dopłaty na kolejny okres, uwzględnia się dotychczasowy łączny okres stosowania dopłat w stosunku do danego najemcy.

 5. Kto może ubiegać się o dopłaty?

  Dopłaty do czynszów może otrzymać najemca lub podnajemca mieszkania, który jest:

  • osobą fizyczną mieszkającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z polskim obywatelstwem lub
  • cudzoziemcem (z prawem pobytu / prawem stałego pobytu w Polsce lub przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, lub przebywającym w Polsce z kartą pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy")

  I którego średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (w okresie podlegającym analizie) nie przekroczył:

  • w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

  Warto wiedzieć! W rozumieniu ustawy, przeciętne wynagrodzenie jest ostatnio ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

  Podstawa prawna: art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138)

  Dopłaty do czynszów udziela się najemcy lub podnajemcy mieszkania, który w dniu złożenia wniosku nie jest:
  • właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania,
  • osobą, której przysługuje - w całości lub w części - spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu jednorodzinnego,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

  Warto wiedzieć! Dokumenty składane z wnioskiem o dopłaty to m.in. kopia umowy najmu lub podnajmu oraz oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Każda gmina sama decyduje, jakie dokumenty składa najemca lub podnajemca. Informacje o dokumentach uprawniających do ubiegania się o dopłaty znajdują się w Ustawie (PDF, 430 KB) (art. 4 ust 1).

  Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli lokal:

  • został objęty umową w sprawie stosowania dopłat zawartą pomiędzy BGK i gminą
  • służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy lub podnajemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (nie można go podnająć innej osobie i nie może to być lokal użytkowy)
  • leży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • nie jest lokalem należącym do gminy (np. socjalnym lub komunalnym) z wyjątkiem mieszkań wybudowanych przez spółki gminne z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK
  • został zasiedlony przez najemcę w ciągu 24 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej.

  Warto wiedzieć! W przypadku najmu lokalu objętego umową , o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)” lub umową, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o SAN (PDF, 430 KB) warunek dotyczący terminu zasiedlenia  nie obowiązuje.

Logowanie do systemu obsługi

Zaloguj się do systemu obsługi programu Mieszkanie na Start.

Szczegóły w regulaminie.

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Departament Funduszy Mieszkaniowych

ul. Chmielna 73, budynek Varso 2
00-801 Warszawa
email: [email protected]
formularz kontaktowy