A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

pdf
 • O produkcie

  Preferencyjne kredyty na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oferowane jednostkom samorządu terytorialnego jak również klientom indywidualnym.

  O preferencyjne kredyty przeznaczone na finansowanie kosztów usuwania klęsk żywiołowych mogą ubiegać się:

  • Gminy – z przeznaczeniem na:
   • budowę lub zakup mieszkań komunalnych dla osób, które w wyniku powodzi utraciły lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny i nie mają możliwości ich odbudowy z własnych środków.
  • Właściciele i zarządcy lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu – z przeznaczeniem na:
   • remont lokalu mieszkalnego,
   • remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego,
   • remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku,
   • remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej,
   • odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu o podobnych parametrach w innym miejscu, na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym właściciela uszkodzonego lub zniszczonego budynku lub obiektu, w wypadku gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią,  
   • zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych parametrach, jeżeli remont lub odtworzenie lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku powodzi jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią lub osuwiskiem ziemnym,  
   • spłatę całości lub części kredytów lub pożyczek bankowych, o których mowa w art. 16 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.
  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów. (Dz.U. Nr 62, poz. 690 z 23.07.1999 r.)
  2. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 84, poz. 907 z 14.08.2001 r.)
 • Szczegóły oferty
  Wysokość kredytu

  Wysokość kredytu, o jaką może się ubiegać wnioskodawca, jest zróżnicowana w zależności od przeznaczenia i kosztów remontu lub odbudowy.

  Kredyt może być udzielony w wysokości:

  • odpowiadającej 20-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu – z przeznaczeniem na:
   • remont lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub części budynku mieszkalnego stanowiącej udział właściciela lokalu mieszkalnego we współwłasności budynku, na podstawie uproszczonego kosztorysu robót budowlanych;
  • 100% wartości kosztorysowej – z przeznaczeniem na:
   • remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo jego części wspólnej, jeśli wartość robót przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 1;
   • odtworzenie budynku mieszkalnego albo jego części stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku lub budowę mieszkań komunalnych;
   • remont lub odtworzenie infrastruktury technicznej,
   • zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego.
  • zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczek, o których mowa w art. 16 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.
  Okres kredytowania

  Kredyt jest udzielany na okres do 10 lat.

  Istnieje możliwość ustanowienia karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy.

  Kredyt może być udzielony nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstała szkoda.

  Oprocentowanie kredytu

  Oprocentowanie kredytu jest jednakowe dla wszystkich kredytobiorców i wynosi 2% w stosunku rocznym.

  Różnicę pomiędzy odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę a odsetkami naliczonymi wg oprocentowania ustalonego przez bank kredytujący pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego - ze środków budżetowych.

 • Warunki współpracy

  Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz oddziały BGK.

  Aktualna* lista banków współpracujących z BGK przy udzielaniu kredytów:

  1. Bank Gospodarstwa Krajowego (kontakt bezpośredni: program_powodz@bgk.pl)
  2. PKO BP S.A.
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  4. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
  5. Bank DnB NORD Polska S.A.
  6. Bank Millennium S.A.
  7. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

  * Wykaz banków jest uaktualniany na bieżąco.

  Warunki uzyskania kredytu

  Podstawą udzielenia kredytu jest wniosek złożony w oddziale wybranego banku, który podpisał stosowną umowę o współpracy z BGK.

  Do wniosku o kredyt, sporządzonego według wzoru określonego przez bank kredytujący, należy dołączyć w szczególności potwierdzenie przez gminę powstania szkody w wyniku powodzi, osuwiska ziemnego lub huraganu (nie dotyczy kredytów udzielanych gminom).