O produkcie

Usługa przeznaczona jest dla jednostek samorządu terytorialnego takich jak gminy, powiaty czy związki komunalne (emitenci obligacji komunalnych), poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i potrzeb bieżących.

Obligacje - instrument dłużny rynku kapitałowego, to papiery wartościowe, emitowane w serii w oparciu o ustawę o obligacjach z 15 stycznia 2015 roku. Umożliwiają emitentowi zaciągnięcie pożyczki na rynku kapitałowym, przeznaczonej na finansowanie bieżących lub długofalowych przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych.

Szczegóły oferty

Zakres usług

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje następujące usługi związane z emisją obligacji komunalnych:

  1. nabycie całości emitowanych obligacji na rachunek własny Banku,
  2. prowadzenie depozytu i ewidencji obligacji,
  3. obsługa wypłaty odsetek i wykupu obligacji oraz obsługa płatności.

Sprawdź informacje na temat preferencyjnych warunków organizacji emisji obligacji komunalnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.