Powrót

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dla kogo?

Samorządy, osoby prywatne, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

Na finansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Preferencyjny kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, osuwiska ziemne i huragany.

O produkcie

Preferencyjny kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów indywidualnych.

Warto wiedzieć! Możesz z niego skorzystać nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstała szkoda.

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt?

Gminy mogą przeznaczyć kredyt na:

 • budowę lub zakup mieszkań komunalnych dla osób, które w wyniku powodzi utraciły lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny i nie mają możliwości ich odbudowy z własnych środków.

Właściciele i zarządcy lokali i budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu mogą przeznaczyć kredyt na:

 • remont lokalu mieszkalnego
 • remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego
 • remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku
 • remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej
 • odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu o podobnych parametrach w innym miejscu, na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym właściciela uszkodzonego lub zniszczonego budynku lub obiektu, w wypadku gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią 
 • zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych parametrach, jeżeli remont lub odtworzenie lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku powodzi jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią lub osuwiskiem ziemnym
 • spłatę całości lub części kredytów lub pożyczek bankowych, o których mowa w art. 16 Ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

Szczegóły oferty

Jaka może być wysokość kredytu?

Wysokość kredytu, o jaką możesz się ubiegać, jest uzależniona od przeznaczenia finansowania i kosztów remontu lub odbudowy.

Kredyt może być udzielony w wysokości:

 1. odpowiadającej 20-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu na:
  • remont lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub części budynku mieszkalnego stanowiącej udział właściciela lokalu mieszkalnego we współwłasności budynku, na podstawie uproszczonego kosztorysu robót budowlanych
 2.    100 proc. wartości kosztorysowej:
  • remontu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo jego części wspólnej, jeśli wartość robót przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 1
  • odtworzenia budynku mieszkalnego albo jego części stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku lub budowę mieszkań komunalnych
  • remontu lub odtworzenie infrastruktury technicznej
  • zakupu lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego

      3. zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczek, o których mowa w art. 16 Ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

Na jaki okres może być udzielony kredyt? 

Kredyt jest udzielany na maksymalnie 10 lat.

Możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału kredytu, która wynosi do 24 miesięcy.

Jakie jest oprocentowanie kredytu?

Dzięki dopłatom do oprocentowania wypłacanym przez BGK ze środków budżetowych, kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości 2 proc. w skali roku.

 

Jak korzystać?

Z preferencyjnego kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych możesz skorzystać nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstała szkoda.

Wniosek możesz złożyć w BGK lub w oddziale wybranego banku kredytującego, który podpisał stosowną umowę o współpracy z BGK.

Wniosek możesz złożyć także w bankach współpracujących z BGK przy udzielaniu kredytów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Warto wiedzieć! Do wniosku o kredyt, sporządzonego według wzoru określonego przez bank kredytujący, należy dołączyć w szczególności potwierdzenie przez gminę powstania szkody w wyniku powodzi, osuwiska ziemnego lub huraganu (nie dotyczy kredytów udzielanych gminom).

 

Kontakt

Skontaktuj się z najbliższym Regionem BGK lub mejlowo na adres:

[email protected]