A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat

pdf
 • O programie

  Celem rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych.

  Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK.

  Do zadań BGK należy:

  • przyjmowanie dwa razy w roku wniosków o finansowe wsparcie, ich ocena formalna i punktowa,
  • powiadamianie inwestorów, którzy złożyli wnioski, o wynikach oceny punktowej oraz decyzji BGK o przyznaniu wsparcia,
  • zawieranie z inwestorami umów o udzielenie finansowego wsparcia,
  • dokonywanie wypłat środków finansowych,
  • monitorowanie przedsięwzięć objętych finansowym wsparciem w zakresie spełnienia warunków umownych,
  • sprawdzanie prawidłowości rozliczenia udzielonego wsparcia po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
  • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie www.bgk.pl) informacji o programie.
 • Budownictwo socjalne

  Uprawnione podmioty

  O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się:

  Gminy – podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.).”.

  Spółki gminne – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałającą w formie towarzystwa budownictwa społecznego.

  Związki międzygminne - związki międzygminne, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.). Związki międzygminne tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych.

  Powiaty – jednostki samorządu terytorialnego II stopnia, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.).

  Organizacje pożytku publicznego - podmioty, którym przysługuje status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

  Przeznaczenie środków

  Przeznaczenie środków

  Bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na:
  utworzenie lokali socjalnych – są to lokale nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie, z jednoczesnym uwzględnieniem wyposażenia, o którym mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r.;
  utworzenie mieszkań chronionych – są to mieszkania przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opuszczających pieczę zastępczą (rodzina zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich), a także dla cudzoziemców. Mieszkania te są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki - art. 53 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
  utworzenie lokali komunalnych – są to lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali socjalnych lub mieszkań chronionych;
  zakup byłych mieszkań zakładowych – mieszkania stanowiące przed dniem 7 lutego 2001 r. własność przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  utworzenie noclegowni – są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym;
  utworzenie domów dla bezdomnych - są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania całodobowego schronienia osobom bezdomnym.


  W ramach programu finansowane mogą być następujące przedsięwzięcia:

  • budowa budynku w tym rozbudowa lub nadbudowa (na nieruchomości stanowiącej własność inwestora lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym)*,
  • remont lub przebudowa budynku lub części takiego budynku (będącego własnością inwestora i przeznaczonego na pobyt ludzi) *,
  • zmiana sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku (będącego własnością inwestora)*, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy,
  • kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego,
  • kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego połączone z ich remontem,
  • pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS).

  * przedsięwzięcie mające na celu utworzenie mieszkań chronionych może być realizowane w przypadku powiatów albo organizacji pożytku publicznego także na nieruchomości stanowiącej własność powiatu, organizacji pożytku publicznego, gminy lub Skarbu Państwa; przedsięwzięcie mające na celu utworzenie noclegowni lub domów dla bezdomnych może być realizowane na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego.

  Wysokość wsparcia

  Przedsięwzięcie

  Lokale socjalne

  Mieszkania chronione

  Noclegownie i domy dla bezdomnych

  Lokale komunalne

                                                 Inwestor

   

   Rodzaj przedsięwzięcia

  gmina, spółka gminna

  gmina, powiat,

  gmina, związek międzygminny, organizacje pożytku publicznego

  gmina, spółka gminna

  budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku

  35%

  35%1

  45%

  35%

  remont lub przebudowa budynku lub jego części

  45%

  45%1

  55%

  45%

  zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części

  45%

  45%1

  55%

  45%

  kupno mieszkania zakładowego

  30%

   

   

  30%

  kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego

  35%

  35%1

  35%

  kupno + remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego

  35%

  35%1

  35%

  Lokale mieszkalne realizowane   przez TBS

  budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku

  45%2

  45%2

  45%

  remont lub przebudowa budynku

  50%2

  50%2

  50%

  zmiana sposobu użytkowania budynku

  50%2

  50%2

  50%

   

  1. także organizacje pożytku publicznego
  2. także związki międzygminne

  Rodzaje kosztów objętych dofinansowaniem
  Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia:

  • w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku

   - koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania przyłączy technicznych*, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora,

   - koszty  wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kierowania budową, rozliczania robót budowlanych,

   - koszty przygotowania terenu,
  • w przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez TBS, ww. koszty rozlicza się proporcjonalnie do ilości lokali przypadających inwestorowi,
  • w przypadku kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego lub kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonego z remontem - cena określona w umowie sprzedaży, koszt remontu.

   * w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych, warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych i urządzeń związanych z budynkiem itp.
    
    

   Koszty przedsięwzięcia obejmują również wartość podatku od towarów i usług, o ile inwestorowi, na podstawie odrębnych przepisów, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku.

  Wymagane dokumenty i procedury

  Warunkiem przyznania bezzwrotnej dotacji jest złożenie kompletnego i poprawnie sporządzonego wniosku o finansowe wsparcie. Wnioski o finansowe wsparcie należy składać w terminach od 1 do 31 marca i od 1 do 30 września każdego roku.
  Przygotowując wniosek o udzielenie finansowego wsparcia należy mieć na uwadze, że:

  • z kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia polegającego na budowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania wyłączono koszt uzbrojenia terenu (budowę sieci), pozostawiając jedynie przyłącza techniczne w rozumieniu odrębnych przepisów,
  • do wniosku należy dołączyć informację o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia z kosztów wynikających z dokumentacji kosztowej - kosztorysów - (z zachowaniem przepisów art. 15 ustawy), gdy dokumentacja potwierdzająca koszty przedsięwzięcia dotyczy szerszego zakresu kosztów niż koszty przedsięwzięcia, np. istniejących lub przewidzianych do realizacji budynków, budowli i lokali nie będących przedmiotem wniosku (nie mających charakteru zasobów socjalnych), a także uzbrojenia terenu. Informacja ta musi być potwierdzona przez autora dokumentacji projektowej, a w uzasadnionych przypadkach przez inną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • w przypadku wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, do wniosku należy dołączyć umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, jeśli akt został zawarty przed dniem złożenia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia,
  • w lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować:
   - wannę lub kabinę natryskową – w łazience,
   - umywalkę – w łazience,
   - miskę ustępową – w łazience lub wydzielonym ustępie,
   - zlewozmywak,
   - czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

  Bank zwraca bez rozpatrzenia wnioski:

  • złożone z naruszeniem terminów składania wniosków,
  • dotyczące przedsięwzięć niespełniających warunków do uzyskania finansowego wsparcia,
  • wnioski nieuzupełnione w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.

  Rozpoczęcie i zakończenie przedsięwzięcia

  Za termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia uważa się:

  w przypadku budowy, rozbudowy nadbudowy budynku, remontu lub przebudowy budynku lub jego części, zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części:

  rozpoczęcie robót budowlanych

   

  w przypadku zakupu lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego:

   

  datę podpisania ostatecznej umowy kupna w formie aktu notarialnego przenoszącego własność tych lokali lub budynku mieszkalnego, przy czym jeżeli w ramach przedsięwzięcia zawieranych jest kilka takich umów to terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia jest data podpisania pierwszej z tych umów

  w przypadku przedsięwzięcia polegającego na udziale w inwestycji realizowanej przez TBS:

  datę podpisania umowy z TBS w sprawie udziału w kosztach inwestycji oraz o prawie do podnajmu utworzonych lokali.


  Za termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia rozumie się sytuację, w której zgodnie z odrębnymi przepisami można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia.

   

  Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekroczyć 24 miesięcy.*

  *  nie dotyczy przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 5 ustawy

  Warunek uruchomienia i przekazania finansowego wsparcia

  W przypadku przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania budynku, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:

   • zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 30% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia,
   • udokumentowanie wykonania robót budowlanych podlegających finansowemu wsparciu (warunek niezbędny do przekazania kwoty wsparcia na rachunek inwestora),

  • kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego oraz kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonym z ich remontem przez gminy, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:

   • przeniesienie własności  lokalu lub budynku mieszkalnego,
   • dokonanie zapłaty za przeniesienie własności, a następnie, jeśli wykonywany jest remont, udokumentowanie jego zakończenia (warunek niezbędny do przekazania kwoty wsparcia na rachunek inwestora),
   • protokół  odbioru prac remontowych,

  • pokryciu części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez TBS, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek inwestora jest:

   • wykonanie świadczenia na rzecz TBS wynikającego z umowy pomiędzy inwestorem a TBS oraz
   • zakończenie realizacji przedsięwzięcia przez TBS.

  Obowiązki inwestora

  Inwestor, który otrzymał finansowe wsparcie, przedkłada BGK w przypadku przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie budynku, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania - rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia,
  • pokryciu części kosztów przedsięwzięcia mającego na celu tworzenie lokali mieszkalnych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - oświadczenie TBS o kosztach realizacji inwestycji oraz o kwocie udziału wpłaconej przez inwestora, w terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji (art. 18 ustawy),
  • tworzeniu lokali komunalnych - dostarczenie w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia oświadczenia, potwierdzającego wydzielenie przez gminę z mieszkaniowego zasobu gminy części lokali (o tej samej liczbie  lub powierzchni użytkowej tworzonych lokali) z przeznaczeniem na lokale socjalne albo mieszkania chronione, a także - jeżeli lokale te były zamieszkałe - o ustaniu do dnia wydzielenia tych lokali dotychczasowego stosunku najmu i opróżnieniu lokali (obowiązek ten nie dotyczy  zakupu byłych mieszkań zakładowych), 

  W przypadku przekazania kwoty finansowego wsparcia w kwocie wyższej niż kwota należna wynikająca ze złożonych dokumentów, inwestor zwraca nadwyżkę finansowego wsparcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z  BGK.

  Odstąpienie od umowy przez BGK

  W przypadku:

  • wykorzystania kwoty finansowego wsparcia niezgodnie z celem jego udzielenia,
  • zawinionego przez inwestora opóźnienia zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  • rażącego opóźnienia w przedłożeniu:

   • rozliczenia kosztów przedsięwzięcia,
   • oświadczenia TBS o kosztach realizacji inwestycji oraz o kwocie udziału, wpłaconej przez inwestora,

  • rażącego opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia, potwierdzającego wydzielenie przez gminę z mieszkaniowego zasobu gminy części lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne albo mieszkania chronione, a także - jeżeli lokale te były zamieszkałe - o ustaniu, do dnia wydzielenia tych lokali dotychczasowego stosunku najmu i opróżnieniu lokali dla przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali komunalnych,

  BGK odstępuje od umowy a inwestor zwraca do Funduszu Dopłat kwotę finansowego wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia BGK o odstąpieniu od umowy. Odsetki nalicza się od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek inwestora (art. 18 pkt. 2 ustawy).

  Warunki ograniczające

  Przed upływem 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia lub przekazania oświadczenia TBS dotyczącego kosztów realizacji przedsięwzięcia, inwestor nie może:

  • zbyć lub zmienić przeznaczenia zasobów socjalnych utworzonych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia,  
  • rozwiązać umowy z TBS lub dokonać przeniesienia prawa do podnajmowania lokali osobom fizycznym bez zgody TBS na rzecz innego podmiotu niż powiat, gmina, związek międzygminny,
  • zmienić zasad podnajmowania lokali (obowiązek podnajmu lokali przy spełnianiu warunków dla lokalu socjalnego oraz opłaty jak za lokal socjalny).

  Wymienione powyżej czynności są dopuszczalne po upływie 10 lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia, jeżeli podmiot dokonujący tych czynności utworzy:

  • lokale socjalne lub mieszkania chronione o podobnym standardzie i wyposażeniu, w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych lub mieszkań chronionych, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmieniony lub lokali z prawem do wynajmu,
  • noclegownie lub domy dla bezdomnych o podobnym standardzie i wyposażeniu o powierzchni użytkowej i liczbie miejsc co najmniej równej powierzchni użytkowej i liczbie miejsc w noclegowniach lub domach dla bezdomnych, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmieniony.

  Po upływie 5 lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia dopuszcza się zmianę przeznaczenia lokali socjalnych lub mieszkań chronionych na lokale komunalne lub mieszkania chronione.

  Dopuszcza się w każdym czasie:

  • zmianę przeznaczenia lokali socjalnych lub mieszkań chronionych na lokale komunalne lub mieszkania chronione, w przypadku utworzenia lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o podobnym standardzie i wyposażeniu, w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych lub mieszkań chronionych, których sposób użytkowania został zmieniony,
  • zmianę przeznaczenia lokalu socjalnego na mieszkanie chronione, zmianę przeznaczenia mieszkania chronionego na lokal socjalny, oraz zmianę przeznaczenia lokalu komunalnego na lokal socjalny lub mieszkanie chronione,
  • zmianę przeznaczenia noclegowni na dom dla bezdomnych oraz zmianę przeznaczenia domu dla bezdomnych na noclegownię.

  Powyższe przedsięwzięcia nie mogą być finansowane wsparciem z Funduszu Dopłat na podstawie ustawy.

  Dodatkowe warunki

  Finansowe wsparcie nie przysługuje na przedsięwzięcia, których:

  • rozpoczęcie nastąpiło przed zawarciem przez BGK z inwestorem umowy o finansowe wsparcie, za wyjątkiem przedsięwzięć polegających na kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego lub kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonym z remontem (transakcja kupna maksymalnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o finansowe wsparcie),
  • realizacja współfinansowana jest ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
  • realizacja współfinansowana jest ze środków UE.

  Udziela się finansowego wsparcia na przedsięwzięcie, polegające na tworzeniu lokali socjalnych:

  • poprzez kupno lokali mieszkalnych lub
  • poprzez kupno lokali mieszkalnych połączone z ich remontem lub
  • tworzonych przez TBS,

  jeżeli liczba lokali socjalnych w budynku nie przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku.

  Udziela się finansowego wsparcia na przedsięwzięcie, polegające na tworzeniu mieszkań chronionych poprzez:

  • kupno lokali mieszkalnych lub
  • kupno lokali mieszkalnych połączone z ich remontem,

  jeżeli liczba mieszkań chronionych w budynku nie przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku.

 • Wsparcie ofiar powodzi

  Zasady funkcjonowania programu dla wniosków na tworzenie lokali komunalnych przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi inwestorzy wraz z rodzajem tworzonych przez nich zasobów socjalnych.

  O finansowe wsparcie dla wniosków na tworzenie lokali komunalnych, przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi, mogą ubiegać się gminy poszkodowane w wyniku działania powodzi.

  Wnioski gmin o finansowe wsparcie na tworzenie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (tj. lokali komunalnych) przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi, objęte są dodatkowymi preferencjami* polegającymi na:

  • zwolnieniu z obowiązku utworzenia równoważnych zasobów socjalnych (lokali socjalnych lub mieszkań chronionych) wymaganych ustawowo w przypadku ubiegania się o finansowe wsparcie na tworzenie lokali komunalnych,
  • podniesieniu maksymalnego udziału finansowego wsparcia w kosztach przedsięwzięcia o 10 punktów procentowych dla wybranych przedsięwzięć realizowanych przez gminy tj. z poziomu 35-45% do poziomu 45-55%,
  • zastosowaniu dodatkowych kryteriów oceny wniosku o udzielenie finansowego wsparcia określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. poz. 224).

  * zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm).

  Uprawnione podmioty

  O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się:

  Gminy – podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.).

  Spółki gminne – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałającą w formie towarzystwa budownictwa społecznego.

  Przeznaczenie środków

  Bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na utworzenie:

  lokali komunalnych – są to lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali socjalnych lub mieszkań chronionych.

  W ramach programu finansowane mogą być następujące przedsięwzięcia:

  • budowa budynku w tym rozbudowa lub nadbudowa (na nieruchomości stanowiącej własność gminy lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym),
  • remont lub przebudowa budynku lub części takiego budynku (będącego własnością gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi),
  • zmiana sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku będącego własnością gminy, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy,
  • nabycie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego,
  • nabycie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego połączone z ich remontem, w wyniku których powstaną lokale komunalne przeznaczone do wynajęcia osobom, których lokal lub budynek mieszkalny został uszkodzony lub zniszczony na skutek powodzi.
  Wysokość wsparcia
  Rodzaj przedsięwzięciaLokale komunalne przeznaczone do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi
  budowa budynku45%
  remont lub przebudowa budynku lub jego części55%
  zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części55%
  kupno lokalu lub budynku mieszkalnego45%
  kupno + remont lokalu lub budynku mieszkalnego45%
  Rodzaje kosztów objętych dofinansowaniem

  Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia:

  • w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku

   • koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania przyłączy technicznych*, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora,
   • koszty wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kierowania budową, rozliczania robót budowlanych,
   • koszty przygotowania terenu,

  • w przypadku kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego lub kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonego z remontem - cena określona w umowie sprzedaży, koszt remontu.

  * w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych, warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych i urządzeń związanych z budynkiem itp.

   

  Koszty przedsięwzięcia obejmują również wartość podatku od towarów i usług, o ile inwestorowi, na podstawie odrębnych przepisów, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku.

  Wymagane dokumenty i procedury

  Warunkiem przyznania bezzwrotnej dotacji jest złożenie kompletnego i poprawnie sporządzonego wniosku o finansowe wsparcie. Wnioski o finansowe wsparcie należy składać w terminach od 1 do 31 marca i od 1 do 30 września każdego roku.

  Przygotowując wniosek, należy mieć na uwadze, że:

  • koszty kwalifikowane przedsięwzięcia polegającego na budowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania obejmują koszty wykonania przyłączy technicznych w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, warunkach funkcjonowania systemów elektroenergetycznych i ciepłowniczych, warunkach przyłączenia podmiotów do sieci gazowych itp.,
  • do wniosku należy dołączyć informację o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia z kosztów wynikających z dokumentacji kosztowej - kosztorysów - (z zachowaniem przepisów art. 15 ustawy), gdy dokumentacja potwierdzająca koszty przedsięwzięcia dotyczy szerszego zakresu kosztów niż koszty przedsięwzięcia, np. istniejących lub przewidzianych do realizacji budynków, budowli i lokali nie będących przedmiotem wniosku (nie mających charakteru zasobów socjalnych), a także uzbrojenia terenu. Informacja ta musi być potwierdzona przez autora dokumentacji projektowej, a w uzasadnionych przypadkach przez inną osobę, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • w przypadku wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do wniosku należy dołączyć umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, jeśli został zawarty przed dniem złożenia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia,
  • w lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować czteropaleniskowe kuchenki gazowe lub na inne paliwo lub równoważne użytkowo kuchenki elektryczne.

   

  Bank zwraca bez rozpatrzenia wnioski:

  • złożone z naruszeniem terminów składania wniosków,
  • dotyczące przedsięwzięć niespełniających warunków do uzyskania finansowego wsparcia,
  • wnioski nieuzupełnione w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.

   

   Za termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia uważa się:

  w przypadku budowy, rozbudowy nadbudowy budynku, remontu lub przebudowy budynku lub jego części, zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części: rozpoczęcie robót budowlanych
  w przypadku zakupu lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego:datę podpisania ostatecznej umowy kupna w formie aktu notarialnego przenoszącego własność tych lokali lub budynku mieszkalnego, przy czym jeżeli w ramach przedsięwzięcia zawieranych jest kilka takich umów to terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia jest data podpisania pierwszej z tych umów.


  Za termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia rozumie się sytuację, w której zgodnie z odrębnymi przepisami można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia.

  Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekroczyć 24 miesięcy*.

   

   * nie dotyczy przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 5 ustawy.

   

   

  Warunek uruchomienia i przekazania wsparcia

  W przypadku przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania budynku:

   • zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 30% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia,
   • udokumentowanie wykonania robót budowlanych podlegających finansowemu wsparciu (warunek niezbędny do przekazania kwoty wsparcia na rachunek inwestora),

  • kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego oraz kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonym z ich remontem przez gminy

   • przeniesienie własności do lokalu mieszkalnego, budynku,
   • dokonanie zapłaty za przeniesienie własności, a następnie, jeśli wykonywany jest remont, udokumentowanie jego zakończenia (warunek niezbędny do przekazania kwoty wsparcia na rachunek inwestora).

  Obowiązki gminy

  Gmina zobowiązana jest do:

  • przedłożenia do BGK rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia,  
  • informowania BGK o zamiarze zbycia, zmiany sposobu użytkowania lub przeznaczenia zasobów, realizowanych przy wykorzystaniu środków finansowego wsparcia od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia do 15 lat od dnia przedłożenia przez gminę rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.

  W przypadku przekazania kwoty finansowego wsparcia w kwocie wyższej niż wynikająca ze złożonych dokumentów, nadwyżkę finansowego wsparcia należy zwrócić w terminie 30 dni od dnia otrzymania od inwestora zawiadomienia inwestora przez BGK.

   

  W przypadku niespełnienia warunku przeznaczenia lokali mieszkalnych dla osób, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi (np. w wyniku błędnego oszacowania potrzeb w tym zakresie), gmina zobowiązana będzie do zwrotu nadwyżki finansowego wsparcia.

  Odstąpienie od umowy przez BGK

  W przypadku:

  • wykorzystania kwoty finansowego wsparcia niezgodnie z celem jego udzielenia,
  • zawinionego przez gminę opóźnienia zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  •   rażącego opóźnienia w przedłożeniu rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.

  BGK odstępuje od umowy, a inwestor zwraca do Funduszu Dopłat kwotę finansowego wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia BGK o odstąpieniu od umowy. Odsetki nalicza się od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek inwestora (art. 18 pkt. 2 ustawy).

  Dodatkowe warunki

  Finansowe wsparcie nie przysługuje na przedsięwzięcia, których:

  • rozpoczęcie nastąpiło przed zawarciem przez BGK z inwestorem umowy o finansowe wsparcie, za wyjątkiem przedsięwzięć polegających na kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego lub kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonym z remontem (transakcja kupna maksymalnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o finansowe wsparcie),
  • realizacja współfinansowana jest ze środków UE.