A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Plan Junckera - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

pdf
 • O Planie Junckera
  Założenia

  Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany potocznie Planem Junckera, to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej. Za wdrażanie planu odpowiedzialna będzie przede wszystkim grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jednak legislatorzy przewidzieli w nim także ważną rolę dla państwowych banków rozwoju, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego i innych publicznych instytucji finansowych, których zadaniem jest pobudzanie gospodarki. Podstawowym filarem Planu będzie Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który składa się z dwóch okien: Okna Infrastruktura i Innowacje oraz Okna MŚP. Pozostałe dwa filary Planu to poprawa otoczenia legislacyjnego w UE oraz działania doradcze i informacyjne. Te ostatnie będą realizowane poprzez Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI, European Investment Advisory Hub) oraz Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI, European Investment Project Portal).

  Broszura dla przedsiębiorców
  Aktualności

  Dodatkowe informacje

  Podstawowe akty legislacyjne

   

   

 • Okno MŚP
  Kto dostarcza wsparcia i komu?

  W ramach okna MŚP Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorstwa z sektora MŚP (zgodnie z definicją UE) i nieduże przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, tj. takie, które zatrudniają maksymalnie 500 osób. Za wdrażanie tej części Planu Inwestycyjnego dla Europy odpowiedzialny jest Europejski Fundusz Inwestycyjny (www.eif.org), który w tym celu został zasilony środkami z Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w łącznej kwocie 5 miliardów euro. Dodatkowo, w opublikowanym 1 czerwca 2016 r. komunikacie dot. przyszłości EFIS, Komisja Europejska zapowiedziała przesunięcie do tego okna dodatkowych środków w wysokości do 500 mln euro.

  EFI wspiera sektor MŚP instrumentami finansowymi (w ramach Planu nie jest oferowane wsparcie grantowe) dostarczanymi przez sieć pośredników finansowych – funduszy inwestycyjnych, banków, funduszy leasingowych i innych. EFI nie ma bezpośrednich relacji biznesowych z przedsiębiorstwami z sektora MŚP.  EFI szacuje, że dzięki otrzymanym w Planie Junckera środkom będzie w stanie dostarczyć wsparcia na 12 miliardów euro, co powinno przełożyć się na zmobilizowanie na rynku europejskim dodatkowych 75 miliardów euro finansowania.

  Na co i w jakiej formie?

  Środki z Planu Junckera EFI przeznaczy na inwestycje o charakterze kapitałowym (na wejścia w różnego rodzaju fundusze typu venture capital czy private equity) oraz na instrumenty dłużne. Część środków została przeznaczona na zasilenie wyprzedzające (tzw. frontloading) flagowych instrumentów gwarancyjnych dla sektora MŚP: 500 milionów euro na program COSME (wspieranie konkurencyjności MŚP) i 750 milionów euro na program InnovFin (wspieranie innowacyjnych MŚP). W ramach obu programów EFI oferuje gwarancje lub regwarancje dla pośredników finansowych takich jak banki, fundusze leasingowe i inne, które wspierają sektor MŚP.

  Jak polskie MŚP mogą skorzystać z tego wsparcia?

  MŚP mogą skorzystać z tego wsparcia poprzez pośredników finansowych, którzy rozpoczęli współpracę z EFI. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł z EFI pierwszą w Europie umowę programu COSME w ramach EFIS. Także inne banki w Polsce zawarły z EFI  umowy w ramach programów COSME i InnovFin (Raiffeisen, Idea Bank).

  W ramach umowy BGK jest beneficjentem regwarancji EFI, co pozwala na udzielanie bankom komercyjnym portfelowych gwarancji na kredyty udzielane podmiotom z sektora MŚP. Gwarancja BGK zabezpiecza 80% wartości kredytu. Maksymalna wielkość takiego kredytu to równowartość 150 tys. euro. Kredyt jest udzielany na warunkach rynkowych i jest dostępny w jednym z 11 banków współpracujących z BGK.


  Korzyści dla przedsiębiorcy:

  • możliwość łatwego zabezpieczania kredytu obrotowego lub inwestycyjnego i zaciągnięcia go bez dodatkowych zapezpieczeń;
  • brak pomocy de minimis  - uzupełnienie oferty gwarancyjnej BGK o produkt, który nie zawiera komponentu de minimis oraz wszelkich formalności, które się z nim wiążą;
  • niska prowizja (1%);
  • wysoki procent pokrycia kapitału kredytu gwarancją, co polepsza pozycję negocjacyjną kredytobiorcy wobec banku.
  Jaka jest ścieżka postępowania?

   

   

 • Okno Infrastruktura i innowacje
  Kto dostarcza wsparcia i komu?

  Za wdrażanie okna Infrastruktura i Innowacje odpowiedzialny jest Europejski Bank Inwestycyjny. W zależności od wielkości projektu – angażuje się w projekty bezpośrednio lub poprzez pośredników finansowych lub tzw. platformy inwestycyjne.

  Podmioty ubiegające się o wsparcie projektu mogą pochodzić zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

  Na co i w jakiej formie?

  Do wsparcia w ramach EFIS kwalifikują się projekty realizowane w jednym z 6 sektorów:

  • badania, rozwój i innowacje,
  • rozwój sektora energetycznego zgodnie z priorytetami unii energetycznej
  • rozwój infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu,
  • rozwój i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • ochrona środowiska i zasobooszczędność,
  • kapitał ludzki, kultura i zdrowie.

  LUB – realizowane przez MŚP lub przedsiębiorstwo o średniej kapitalizacji, tj. zatrudniające do 3000 osób (zasadniczo bez znaczenia w jakim sektorze, chyba że są to tak zwane sektory wyłączone np. hazard, przemysł tytoniowy itp.).


  Wszystkie projekty muszą być:

  • bankowalne (uzasadnione technicznie i ekonomicznie), ale wykazujące tzw. dodatkowość np. o nieco zwiększonym profilu ryzyka, mające duże znaczenie dla społeczeństwa (dodatkowość uzasadnia przyznanie gwarancji UE – projekty te nie mogłyby bez niej uzyskać finansowania);
  • zgodne z różnymi politykami UE.

  W ramach Planu nie jest oferowane wsparcie bezzwrotne (granty). Dostępne będzie zarówno finansowanie dłużne (przede wszystkim kredyty, w tym kredyty podporządkowane), jak też inwestycje kapitałowe.  W instrumentarium EBI znajdują się także gwarancje i inne instrumenty finansowe, których celem jest ułatwienie pozyskania finansowania projektów poprzez np. zdjęcie części ryzyka z instytucji finansowych.    

  Jaka jest ścieżka postępowania?

  W przypadku okna inwestycji infrastrukturalnych i innowacji, kluczowe znaczenie ma wielkość projektu.


  Projekty o wartości przekraczającej 25 milionów euro*

  W odniesieniu do największych projektów, których wartość przekracza 50 milionów euro, Europejski Bank Inwestycyjny angażuje się w nie bezpośrednio, finansując maksymalnie do 50% ich wartości.  Rolą instytucji finansowych, w tym BGK, jest zatem współfinansowanie tych projektów lub finansowanie ich z wykorzystaniem innych instrumentów wsparcia z EBI, np. gwarancji.

  Ścieżka podstępowania wygląda następująco:

  • zgłoszenie projektu do BGK (efis@bgk.pl) lub do EBI, albo wspólnie do obu instytucji;
  • po wstępnej pozytywnej ocenie – due diligence i normalny proces kredytowy;
  • odstępstwem od normalnego procesu będzie konieczność otrzymania zgody Komitetu Inwestycyjnego na objęcie projektu gwarancją EFIS – przygotowanie wniosku na ten komitet leży po stronie EBI.


  Projekty o wartości poniżej 25 milionów euro*

  W przypadku projektów średnich, czyli takich do kwoty 25 milionów euro, EBI będzie wypracowywało podejście portfelowe dla takich projektów, tworząc z partnerskimi instytucjami tak zwane platformy inwestycyjne. Kluczowymi partnerami dla EBI w tworzeniu platform będą krajowe banki rozwoju – rozmowy z BGK na ten temat trwają. Kiedy instrument ten znajdzie się w ofercie BGK, projekty będą zgłaszane bezpośrednio do BGK, który będzie podejmował decyzję o włączeniu ich do portfela.

   

  *granica 25 milionów euro jest orientacyjna; w przypadku projektów o dużej wartości dodanej dla gospodarki, EBI może angażować się bezpośrednio w projekty także o mniejszej wartości. 

 • Działania doradczo-informacyjne
  Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI)

  Za dostarczanie pomocy technicznej odpowiada działające w ramach EBI Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (European Investment Advisory Hub, EIAH). ECDI na swojej stronie internetowej (www.eib.org/eiah) ma wbudowany formularz kontaktowy za pomocą którego można przesłać zapytanie dotyczące wsparcia technicznego projektu. EIAH analizuje go i kieruje do odpowiednich ekspertów.

  Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pomocy doradczej ECDI znajdą Państwo w broszurze informacyjnej.

  Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI)

  EPPI to portal internetowy, którego zadaniem jest prezentowanie potencjalnym inwestorom istniejących w Europie możliwości inwestycyjnych. Projekty mogą być zgłaszane przez ich sponsorów. Umieszczenie informacji o projekcie na portalu ma stworzyć jego sponsorowi dodatkowy kanał poszukiwania inwestorów – nie jest jednak równoznaczne z aplikowaniem o finansowanie w ramach EFIS.

  Portal (https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html) został uruchomiony 1 czerwca 2016 r.