A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusz Municypalny FIZAN

pdf

Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FuM FIZ AN) jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1289.

Fundusz Municypalny jest długoterminowym inwestorem finansowym, który współfinansuje gminne inwestycje w obszarze nieruchomości. W kręgu zainteresowania Funduszu znajdują się przede wszystkim projekty służące rozwojowi zasobów nieruchomości wykorzystywanych przez gminy w ramach realizacji zadań własnych, w szczególności nieruchomości mieszkaniowe, a także obiekty użyteczności publicznej. Fundusz angażuje się zarówno w projekty inwestycyjne w obszarze modernizacji i rozbudowy istniejących zasobów nieruchomości, jak również w budowę nowych obiektów.

Formy inwestycji

Inwestycje Funduszu Municypalnego realizowane będą przede wszystkim poprzez nabycie lub objęcie akcji, udziałów lub instrumentów dłużnych spółek projektowych powołanych do realizacji projektów inwestycyjnych. Fundusz może również przyjmować rolę podmiotu finansującego w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W typowym modelu współpracy z Funduszem strona samorządowa wnosi do spółki projektowej nieruchomość, na bazie której realizowany będzie projekt inwestycyjny a Fundusz inwestuje środki pieniężne pozwalające na jego realizację. Dopuszczalne jest łączenie środków z Funduszu z finansowaniem pochodzącym z innych źródeł. Sposób wyjścia Funduszu z inwestycji będzie każdorazowo ustalony w umowie inwestycyjnej i co do zasady zakładać będzie przekazanie stronie samorządowej po zakończeniu umowy pełnej kontroli nad spółką projektową i nieruchomością.

Horyzont czasowy inwestycji Funduszu będzie dopasowany do specyfiki konkretnego przedsięwzięcia i zwykle będzie zawierał się w przedziale od kilkunastu do 25 lat.

Korzyści, które daje gminom współpraca z Funduszem Municypalnym:
  • możliwość uruchomienia projektów inwestycyjnych przy minimalizacji tzw. udziału własnego, bez istotnego obciążania strony wydatkowej bieżącego budżetu gminy,
  • dostęp do długoterminowego finansowania uwzględniającego specyfikę samorządową,
  • przejrzyste zasady realizacji projektu,
  • zachowanie kontroli operacyjnej nad finansowaną nieruchomością,
  • mechanizm wyjścia Funduszu z inwestycji zapewniający przekazanie stronie samorządowej pełnej kontroli nad spółką projektową,
  • możliwość skorzystania z doświadczeń zdobytych przy innych projektach o podobnym charakterze realizowanych przez Fundusz Municypalny.

Aby dowiedzieć się więcej na temat działalności Funduszu wejdź na stronę www.pfrtfi.pl