A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Bezzwrotne wsparcie budownictwa

pdf
 • O programie

  Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i  pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej,  służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.  

  Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK.

  Do zadań BGK należy:
  • przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie i ich ocena formalna,
  • powiadamianie beneficjentów wsparcia, którzy złożyli wnioski, o wynikach oceny formalnej   oraz decyzji BGK o przyznaniu wsparcia,
  • zawieranie z beneficjentami wsparcia umów o udzielenie finansowego wsparcia,
  • dokonywanie wypłat środków finansowych,
  • monitorowanie przedsięwzięć objętych finansowym wsparciem w zakresie spełnienia warunków umownych i  ustawowych,
  • sprawdzanie prawidłowości rozliczenia udzielonego wsparcia po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
  • okresowa weryfikacja poziomu przyznanej rekompensaty w przypadku przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, 
  • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie www.bgk.pl) informacji o programie. 

  Podstawa prawna

  Podstawa prawna
 • BEZZWROTNE wsparcie budownictwa

  Uprawnione podmioty (Beneficjenci wsparcia)

  O bezzwrotne wsparcie mogą ubiegać się:

  Gminy – podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).”

  Jednoosobowe spółki gminne – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, niedziałające w formie towarzystwa budownictwa społecznego, których wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza, a tym wspólnikiem albo akcjonariuszem jest gmina i którym gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

  Związki międzygminne - związki międzygminne, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Związki międzygminne tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych.

  Powiaty – jednostki samorządu terytorialnego II stopnia, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.).

  Organizacje pożytku publicznego - podmioty, którym przysługuje status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

  Spółki celowe - spółki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529 z późn. zm.) w przypadku, gdy KZN tworzy ją wyłącznie z jednostkami samorządu terytorialnego, a jej wspólnikami, udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie KZN lub jednostki samorządu terytorialnego.

  Przeznaczenie środków

  Bezzwrotne wsparcie może zostać udzielone na:

  • utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – beneficjenci wsparcia mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia nowych lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych – konsekwencja wprowadzenie kategorii umów najmu socjalnego lokali mieszkalnych w miejsce wydzielania odrębnego zasobu lokali socjalnych.

  Uwaga:

  Zgodnie z ustawą możliwe jest  bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora niż gmina lub związek międzygminny.

  • utworzenie mieszkań chronionych – tj. mieszkań przeznaczonych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opuszczających pieczę zastępczą (rodzina zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich), a także dla cudzoziemców.  Mieszkania te są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki - art. 53 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
  • zakup byłych mieszkań zakładowych – tj. mieszkań  stanowiących przed dniem 7 lutego 2001 r. własność przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512);
  • utworzenie noclegowni – są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym;
  • utworzenie schronisk dla bezdomnych - są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania całodobowego schronienia osobom bezdomnym.
  • zwiększenie powierzchni użytkowej noclegowni i schronisk dla bezdomnych – w zakresie powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub schronisku domu dla bezdomnych.
  • utworzenie ogrzewalni - są to tymczasowe schronienia, o których mowa o którym mowa w art. 48a ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) umożliwiają osobom bezdomnym interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.
  • dostosowanie noclegowni i schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni - do standardów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. Zm)
  • utworzenie tymczasowych pomieszczeń -  są to pomieszczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)

   

  W ramach programu finansowane mogą być następujące przedsięwzięcia:

  • budowa budynku w tym rozbudowa lub nadbudowa
  • remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego lub części takiego budynku
  • remont lub przebudowa budynku mieszkalnego albo części takiego budynku, jeżeli ze względu na zły stan techniczny, został wyłączony z użytkowania albo zakazano jego użytkowania
  • zmiana sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy,
  • remont lub przebudowa budynku istniejącej noclegowni, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalni w celu dostosowania do standardów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)
  • kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego
  • kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego połączone z ich remontem,
  • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez towarzystwo budownictwa społecznego albo spółkę gminną, polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmu,
  • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu powstających w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny.
  Wysokość wsparcia

  Objaśnienia do tabeli:

  BB - budowa budynku
  BB-TBS - budowa budynku przez TBS lub SG
  K - kupno lub kupno połączone z remontem
  RPB - remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego lub mieszkalnego z decyzją PINB (art. 66 ust. 2 lub art. 68 pkt 1 Prawa budowlanego)
  RPBn - remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego
  RPBn/ZSUB –TBS/SG - remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przez TBS lub SG
  ZSUB - zmiana sposobu użytkowania budynku
  SG- spółka gminna

  * 5 % dodatkowo, w przypadku przedsięwzięć, w których nie mniej niż 5 % lokali mieszkalnych przeznaczonych będzie dla rodzin wg ustawy o wsparciu kobiet i rodzin "za życiem" lub w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rewitalizacji z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego

  ** przedsięwzięcie polegające na budowie ogrzewalni jest możliwe tylko w przypadku, gdy w budynku powstanie również noclegownia lub schronisko dla bezdomnych

  Rodzaje kosztów objętych dofinansowaniem
  Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia:
  • w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku

   • koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania przyłączy technicznych*, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg wewnętrznych) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora,
   • koszty wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kierowania budową, rozliczania robót budowlanych,


   • koszty przygotowania terenu,
  • w przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przez inwestora innego niż beneficjent wsparcia, w/w koszty rozlicza się proporcjonalnie do ilości lokali tworzonych przy udziale finansowego wsparcia,
  • w przypadku kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego połączonego z remontem – cena określona w umowie sprzedaży, pomniejszona o wartość rynkową gruntu, określona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą koszt remontu.

   * w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych, warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych i urządzeń związanych z budynkiem itp.
    
    

   Finansowe wsparcie można łączyć z finansowaniem ze środków Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że finansowe wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

   Koszty przedsięwzięcia obejmują również wartość podatku od towarów i usług, o ile beneficjentowi wsparcia, na podstawie odrębnych przepisów, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku.

  Wymagane dokumenty i procedury

  Warunkiem przyznania wsparcia finansowego jest złożenie kompletnego i poprawnie sporządzonego wniosku o finansowe wsparcie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Od stycznia 2019r. wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym, aż do wyczerpania dostępnych środków określonych ustawą.         

  Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielnie finansowego wsparcia, określony jest w zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem , mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. 

  Przygotowując wniosek o udzielenie finansowego wsparcia należy mieć na uwadze, że:

  • z kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia polegającego na budowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania wyłączono koszt uzbrojenia terenu (budowę sieci), pozostawiając jedynie przyłącza techniczne w rozumieniu odrębnych przepisów,
  • do wniosku należy dołączyć informację o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia z kosztów wynikających z dokumentacji kosztowej - kosztorysów (z zachowaniem zapisu art. 15 ustawy), gdy dokumentacja potwierdzająca koszty przedsięwzięcia dotyczy szerszego zakresu kosztów niż koszty przedsięwzięcia, np. istniejących lub przewidzianych do realizacji budynków, budowli i lokali nie będących przedmiotem wniosku,  a także uzbrojenia terenu. Informacja ta musi być potwierdzona przez autora dokumentacji projektowej, a w uzasadnionych przypadkach przez inną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • w przypadku wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego do wniosku należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, jeśli akt został zawarty przed dniem złożenia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia; z zastrzeżeniem, iż do kosztów przedsięwzięcia zalicza się cenę ustaloną w umowie sprzedaży, pomniejszoną o wartość rynkową gruntu, określona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego.
  • w lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować:
   • wannę lub kabinę natryskową – w łazience,
   • umywalkę – w łazience,
   • miskę ustępową – w łazience lub wydzielonym ustępie,
   • zlewozmywak,
   • czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

  Bank zwraca bez rozpatrzenia wnioski:

  • złożone z naruszeniem terminów składania wniosków (dotyczy edycji w roku 2018),
  • dotyczące przedsięwzięć niespełniających warunków do uzyskania finansowego wsparcia,
  • wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. 

  Rozpoczęcie i zakończenie przedsięwzięcia

  Za termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia uważa się:

  w przypadku budowy, rozbudowy nadbudowy budynku, remontu lub przebudowy budynku lub jego części, zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części:

  rozpoczęcie robót budowlanych

   

  w przypadku zakupu lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego:

   

  datę podpisania ostatecznej umowy kupna w formie aktu notarialnego przenoszącego własność tych lokali lub budynku mieszkalnego, przy czym jeżeli w ramach przedsięwzięcia zawieranych jest kilka takich umów to terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia jest data podpisania pierwszej z tych umów

  w przypadku przedsięwzięcia polegającego na udziale w inwestycji realizowanej przez inwestora innego niż beneficjent wsparcia:

  datę podpisania umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, zawartej pomiędzy beneficjentem wsparcia a inwestorem.


  Za termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia rozumie się sytuację, w której zgodnie z odrębnymi przepisami można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia. 

  Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekroczyć 24 miesięcy, a w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 36 miesięcy. *

  *  nie dotyczy przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 5 i art. 5a ustawy

  Warunek uruchomienia i przekazania finansowego wsparcia

  W przypadku przedsięwzięcia polegającego na:
  • budowie, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania budynku, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:
   • zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 30% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia,
   • udokumentowanie wykonania robót budowlanych podlegających finansowemu wsparciu,
  • kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego oraz kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączonym z ich remontem przez gminy, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:
   • przeniesienie własności  lokalu lub budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego,
   • dokonanie zapłaty za przeniesienie własności, a następnie, jeśli wykonywany jest remont, udokumentowanie jego zakończenia (warunek niezbędny do przekazania kwoty wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia),
   • protokół odbioru prac remontowych,
  • pokryciu części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przez inwestora innego niż beneficjent wsparcia, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek beneficjenta wsparcia jest:
   • wykonanie świadczenia na rzecz inwestora wynikającego z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem wsparcia a inwestorem oraz
   • zakończenie realizacji przedsięwzięcia przez inwestora.

  Podstawowe obowiązki beneficjenta wsparcia, związane z rozliczeniem przedsięwzięcia

  Beneficjent wsparcia, po zakończeniu przedsięwzięcia, przedkłada BGK:

  • w przypadku przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania - rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w terminie 60 dni od dnia jego zakończenia,
  • w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 - oświadczenie inwestora o kosztach realizacji przedsięwzięcia, przypadających na lokale mieszkalne, w stosunku do których beneficjentowi wsparcia przysługuje prawo, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, art. 5a ust. 2 pkt 2 oraz art. 6 ust. 3 pkt 1, oraz o kwocie udziału wpłaconej przez beneficjenta wsparcia, w terminie 60 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia inwestycji

  W przypadku przekazania kwoty finansowego wsparcia w kwocie wyższej niż kwota należna wynikająca ze złożonych dokumentów, inwestor zwraca nadwyżkę finansowego wsparcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z BGK.

  Odstąpienie od umowy przez BGK

  W przypadku:

  • wykorzystania kwoty finansowego wsparcia albo jej części niezgodnie z celem jego udzielenia,
  • zawinionego przez beneficjenta wsparcia opóźnienia zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  • rażącego opóźnienia w przedłożeniu:
   • rozliczenia kosztów przedsięwzięcia,
   • oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy, o kosztach realizacji inwestycji oraz o kwocie udziału, wpłaconej przez beneficjenta wsparcia,

  BGK odstępuje od umowy a beneficjent wsparcia zwraca do Funduszu Dopłat kwotę finansowego wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia BGK o odstąpieniu od umowy. Odsetki nalicza się od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek inwestora (art. 18 ust. 4 ustawy).

  Warunki ograniczające

  Przed upływem 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia albo przekazania oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy, beneficjent wsparcia nie może:

  • zbyć lub zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkania chronionego, noclegowni lub schroniska dla bezdomnych, tymczasowego pomieszczenia lub ogrzewalni, utworzonych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia*;  
  • rozwiązać umowy, o której mowa w art. 5a ust. 2, lub dokonać przeniesienia prawa, o którym mowa w art. 5a ust. 2 pkt 2, na rzecz innego podmiotu niż powiat, gmina lub związek międzygminny;
  • rozwiązać umowy lub dokonać przeniesienia prawa, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1, na rzecz podmiotu innego niż powiat lub gmina;
  • zmienić, określonych w art. 5a ust. 2 pkt 3 i 4, zasad podnajmowania lokali i ustalania wysokości opłat z tytułu używania lokali;
  • zmienić, określonych w art. 6 ust. 3 pkt 2, zasad wykorzystywania lokali i ustalania wysokości opłat z tytułu używania lokali, oraz określonych w art. 6 ust. 3 pkt 3 zasad ustalania wysokości opłat z tytułu używania lokali.

  * nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe lub budynek z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe.

  Przed upływem 10 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, polegającego na dostosowaniu noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni, do standardów wymaganych w przepisach o pomocy społecznej, nie można zbyć lub zmienić przeznaczenia tych zasobów wyremontowanych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia.

  W przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, przed upływem 15 lat od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie można:

  • zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego powstałego z udziałem gminy albo związku międzygminnego;
  • rozwiązać umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, lub dokonać przeniesienia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, na rzecz podmiotu innego niż gmina albo związek międzygminny.

  Dokonanie czynności, o których mowa powyżej jest dopuszczalne po upływie 10 lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia, jeżeli podmiot dokonujący tych czynności utworzy odpowiednio: 

  • lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkania chronione lub tymczasowe pomieszczenia o podobnym standardzie i wyposażeniu, w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych lub tymczasowych pomieszczeń, lub lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu powstałych z udziałem finansowego wsparcia;
  • noclegownie, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalnie o podobnym standardzie i wyposażeniu, o powierzchni użytkowej i liczbie miejsc co najmniej równej powierzchni użytkowej i liczbie miejsc w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych lub ogrzewalniach, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmieniony.

  Dopuszcza się w każdym czasie zmianę przeznaczenia:

  • lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na mieszkanie chronione lub tymczasowe pomieszczenie, zmianę przeznaczenia mieszkania chronionego na lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub tymczasowe pomieszczenie,
  • tymczasowego pomieszczenia na lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub mieszkanie chronione, utworzonych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia.
  • noclegowni na schronisko dla bezdomnych lub ogrzewalnię, schroniska dla bezdomnych na noclegownię lub ogrzewalnię oraz zmianę ogrzewalni na noclegownię lub schronisko dla bezdomnych, utworzonych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia.

  Wzór umowy pomiędzy gminą a inwestorem

 • Wsparcie ofiar powodzi

  O finansowe wsparcie dla wniosków na tworzenie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi, mogą ubiegać się gminy poszkodowane w wyniku działania powodzi.

  W przypadku tworzenia lokali dla powodzian, maksymalne udziały finansowego wsparcia w kosztach przedsięwzięć są wyższe o 10 punktów procentowych od maksymalnego udziału finansowego wsparcia przewidzianego dla pozostałych przedsięwzięć mających na celu utworzenie lokali mieszkalnych. Jeżeli przedsięwzięcie łączy w sobie tworzenie lokali dla powodzian oraz innych lokali mieszkalnych to maksymalny udział finansowego wsparcia w kosztach przedsięwzięcia jest równy średniej ważonej maksymalnego udziału finansowego wsparcia dla lokali dla powodzian i maksymalnego udziału finansowego wsparcia dla pozostałych lokali mieszkalnych, gdzie wagi stanowią udziały powierzchni użytkowej lokali dla powodzian i pozostałych lokali mieszkalnych w łącznej powierzchni użytkowej tych lokali.

  Wsparcie jest udzielane zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2016r. poz. 825 z późn. zm).

 • Wprowadzone zmiany w programie wsparcia budownictwa mieszkaniowego

  W dniu 1 maja 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 756), na mocy której wprowadzono szereg zmian w programie finansowego wsparcia, najważniejsze z nich to:     

  • likwidacja obowiązku wydzielania tzw. ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych- konsekwencja likwidacji odrębnej funkcjonalnie części mieszkaniowego zasobu gminy, jaką stanowią lokale socjalne, na rzecz określenia w to miejsce nowej kategorii „umów najmu socjalnego lokali mieszkalnych”,
  • wyższe kwoty finansowego wsparcia - dofinansowanie od 20 do 60% kosztów przedsięwzięcia,
  • wsparcie na tworzenie nowych zasobów – ogrzewalni, pomieszczeń tymczasowych
  • wsparcie na dostosowanie noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni do standardów wymaganych w przepisach o  pomocy społecznej,  
  • wprowadzenie nowego instrumentu finansowego wsparcia dla gmin i związków międzygminnych - pokrycie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez inny podmiot, niż gmina i związek międzygminny, którego celem jest tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.
  • umożliwienie realizacji przedsięwzięcia polegającego na kupnie udziału we współwłasności w budynku mieszkalnym,
  • zniesienie zakazu łączenia finansowego wsparcia ze środkami unijnymi, w ramach jednego przedsięwzięcia, z zachowaniem  zasady rozdzielenia kosztów.
 • Wniosek o finansowe wsparcie

  Składając do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat możecie Państwo:

  • samodzielnie przygotować wniosek na podstawie „Zakresu informacji, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia” stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń

  lub

  • skorzystać z elektronicznego formularza zamieszczonego poniżej

  Wniosek BSK FD

  Przygotowując się do złożenia wniosku (zarówno samodzielnie jak i korzystając z elektronicznego formularza) prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o przygotowanie wskazanych dokumentów wymienionych poniżej:

  • aby prawidłowo przygotować wniosek prosimy o przygotowanie zamieszczonych w poniższym pliku informacji

  Informacje do wniosku

  • do wniosku należy załączyć dokumenty wskazane w poniższym pliku

  Załączniki do wniosku