Powrót

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej,  służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.  

Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK. 

5 marca 2021 r. weszły w życie zmiany w programie – poznaj szczegóły.

Do zadań BGK należy:
 • przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie i ich ocena formalna,
 • powiadamianie beneficjentów wsparcia, którzy złożyli wnioski, o wynikach oceny formalnej oraz decyzji BGK o przyznaniu wsparcia,
 • zawieranie z beneficjentami wsparcia umów o udzielenie finansowego wsparcia,
 • dokonywanie wypłat środków finansowych,
 • monitorowanie przedsięwzięć objętych finansowym wsparciem w zakresie spełnienia warunków umownych i ustawowych,
 • sprawdzanie prawidłowości rozliczenia udzielonego wsparcia po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
 • okresowa weryfikacja poziomu przyznanej rekompensaty w przypadku przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, 
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o programie. 

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2020 poz. 508 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (wydanego na podstawie delegacji ustawowej art. 35 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) Beneficjenci wsparcia, którzy uzyskali wsparcie finansowe przekraczające kwotę 50 000,00 zł są zobligowani do umieszczenia tablicy informacyjnej oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej dotyczącej uzyskanego bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat.

Szczegółowe wytyczne w zakresie zasad określających formę, treść oraz terminy, w jakich należy wypełniać obowiązki informacyjne oraz wzory tablic informacyjnych są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych – zamieszczonym powyżej w zakładce "podstawa prawna".

Więcej informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uprawnione podmioty (Beneficjenci wsparcia)

O bezzwrotne wsparcie mogą ubiegać się:

Gminy – podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

Jednoosobowe spółki gminne  spółki, którym gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem społecznych inicjatyw mieszkaniowych.

Związki międzygminne  związki międzygminne, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.). Związki międzygminne tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych.

Powiaty – jednostki samorządu terytorialnego II stopnia, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.).

Organizacje pozarządowe – organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bezzwrotne wsparcie może zostać udzielone na:

 • utworzenie lub modernizację lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uwaga:

Zgodnie z ustawą możliwe jest  bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora niż gmina lub związek międzygminny.

 • utworzenie lub modernizację mieszkań chronionych – tj. mieszkań przeznaczonych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opuszczających pieczę zastępczą (rodzina zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich), a także dla cudzoziemców.  Mieszkania te są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki - art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),
 • zakup byłych mieszkań zakładowych – tj. mieszkań  stanowiących przed dniem 7 lutego 2001 r. własność przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217),
 • utworzenie noclegowni – są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania noclegowni,
 • utworzenie schronisk dla osób bezdomnych – należy przez to rozumień schroniska dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, o których mowa w art. 48a ust. 2b tej ustawy,
 • zwiększenie powierzchni użytkowej noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych – w zakresie powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych,
 • utworzenie ogrzewalni są to tymczasowe schronienia, o których mowa o którym mowa w art. 48a ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), które umożliwiają osobom bezdomnym interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące,
 • dostosowanie noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni do standardów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),
 • utworzenie tymczasowych pomieszczeń są to pomieszczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 1309),
 • utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych na przedsięwzięcie, w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę najemców będą stanowić również osoby starsze t.j. osoby, które ukończyły 60. rok życia, przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb tych osób,
 • utworzenie lub modernizację komunalnej infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć obiekty budowalne służące wykonywaniu zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378),
 • utworzenie lub modernizację infrastruktury społecznej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane służące wykonywaniu zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 5, 6, 8-10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

W ramach programu finansowane mogą być następujące przedsięwzięcia:

 • budowa budynku w tym rozbudowa, nadbudowa i odbudowa,
 • remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi lub części takiego budynku,
 • remont lub przebudowa budynku mieszkalnego albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu,
 • remont lub przebudowa budynku mieszkalnego albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego, zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo do premii remontowej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów i realizuje przedsięwzięcie remontowe w budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne,
 • zmiana sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy,
 • remont, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejącej noclegowni, istniejącego schroniska dla osób bezdomnych, istniejącej ogrzewalni, w wyniku którego nastąpi dostosowanie do standardów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),
 • remont lub przebudowa całości albo części budynku mieszkalnego, będącego własnością społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym właścicielem jest gmina, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu,
 • kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, w tym byłych mieszkań zakładowych lub budynku mieszkalnego z byłymi mieszkaniami zakładowymi,
 • kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, w tym byłych mieszkań zakładowych lub budynku mieszkalnego z byłymi mieszkaniami zakładowymi, połączonym z ich remontem,
 • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną, polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmu osobom fizycznym bez zgody społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo spółki gminnej,
 • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu powstających w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny,
 • budowa lub przebudowa komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, jeżeli realizacja tej infrastruktury jest powiązana z realizacją przynajmniej jednego przedsięwzięcia mieszkaniowego, wymienionego w art. 5c ustawy, jeżeli wniosek zostanie złożony przed upływem 5 lat od dnia oddania przedsięwzięcia powiązanego do użytkowania,
 • udział finansowy beneficjenta wsparciu w kosztach przedsięwzięcia infrastrukturalnego realizowanego przez inwestora, który realizuje przedsięwzięcie albo inwestycję, powiązane z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, lub jednoosobową spółkę gminną, której gmina przekazała realizację jednego z zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4–6, 8–10 i 12 ustawy o samorządzie gminnym. 
Wysokość wsparcia

Legenda do tabeli:

BB - budowa budynku                      
B-SIM - budowa budynku SIM
RPB - remont lub przebudowa
R-SIM - remont, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania SIM
ZSUB - zmiana sposobu użytkowania
N - najem                                                                                                                                              
K - kupno lub kupno połączone z remontem 
BBI - budowa infrastruktury technicznej/społecznej przez wnioskodawcę
PBI- przebudowa infrastruktury technicznej/społecznej przez wnioskodawcę
BBI-I - budowa infrastruktury technicznej/społecznej przez Inwestora
PBI-I- przebudowa infrastruktury technicznej/społecznej przez Inwestora
x – ilość przedsięwzięć mieszkaniowych      

x*10%  nie powinno przekroczyć sumy:                                                                                      
1) wysokości partycypacji gminy w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1
2) 50% kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3, art. 4 lub art. 6 – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 2
3) wysokości udziału gminy albo związku międzygminnego w kosztach przedsięwzięcia – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3
4) iloczynu 20% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, obliczonego dla danej gminy według stanu na dzień złożenia wniosku o wsparcie na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego, oraz powierzchni użytkowej mieszkań w rozumieniu art. 2 pkt 8 tej ustawy – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4
5) ceny nieruchomości zbytej przez gminę na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 5

* 5% dodatkowo, w przypadku przedsięwzięć, w których nie mniej niż 5% lokali mieszkalnych przeznaczonych będzie dla rodzin wg ustawy o wsparciu kobiet
i rodzin „za życiem” lub w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rewitalizacji, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego oraz przedsięwzięć polegających na kupnie lub kupnie połączonym z remontem, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe

** 10% dodatkowo, jeżeli remontowi podlega budynek mieszkalny, zajmowany przez lokatora/ów na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo do premii remontowej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów i jednocześnie budynek mieszkalny wpisany jest do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

*** do 10% dodatkowo, w części przekraczającej 25% kosztów przedsięwzięcia pokrywany jest do wysokości odpowiadającej wartości gruntu stanowiącego własność inwestora, na którym realizowane jest przedsięwzięcie

**** udziela się również na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, jeżeli w wyniku tego przedsięwzięcia powstanie ogrzewalnia, z zastrzeżeniem że w przypadku, budowy ogrzewalni, w budynku powstanie również noclegownia lub schronisko dla osób bezdomnych

***** organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadającemu status organizacji pożytku publicznego, jako beneficjentowi wsparcia, udzielane jest finansowe wsparcie, jeżeli pozyskane w ten sposób lokale mieszkalne będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych

Tabela do pobrania (Pdf, 427 KB)

Rodzaje kosztów objętych dofinansowaniem

Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia:

 • w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku
  • koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania przyłączy technicznych*, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, ogrodzeń, stanowisk postojowych, garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych i wielopoziomowych, placów pod śmietniki, przejazdów (dróg wewnętrznych) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora,
  • koszty wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kierowania budową, rozliczania robót budowlanych,


  • koszty przygotowania terenu,
  • koszty wykonania niezbędnego uzbrojenia terenu,
 • w przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przez inwestora innego niż beneficjent wsparcia, w/w koszty rozlicza się proporcjonalnie do ilości lokali tworzonych przy udziale finansowego wsparcia,
 • w przypadku kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego połączonego z remontem – cena określona w umowie sprzedaży, pomniejszona o wartość rynkową gruntu, określona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284), koszt remontu.

  * w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych, warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych i urządzeń związanych z budynkiem itp.

Jeżeli finansowe wsparcie, jest udzielane na przedsięwzięcie, w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę najemców będą stanowić również osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), finansowe wsparcie jest udzielane także na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb tych osób.

Finansowe wsparcie można łączyć z finansowaniem ze środków Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że finansowe wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Finansowe wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, na które został udzielony kredyt, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Koszty przedsięwzięcia obejmują również wartość podatku od towarów i usług, o ile beneficjentowi wsparcia, na podstawie odrębnych przepisów, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku.

Warunkiem przyznania finansowego wsparcia jest złożenie kompletnego i poprawnie sporządzonego wniosku o udzielenie finansowego wsparcia w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. 

Przygotowując wniosek o udzielenie finansowego wsparcia należy mieć na uwadze, że:

 • do wniosku należy dołączyć informację o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia z kosztów wynikających z dokumentacji kosztowej - kosztorysów (z zachowaniem zapisu art. 15 ustawy), gdy dokumentacja potwierdzająca koszty przedsięwzięcia dotyczy szerszego zakresu kosztów niż koszty przedsięwzięcia, np. istniejących lub przewidzianych do realizacji budynków, budowli i lokali niebędących przedmiotem wniosku,
 • w przypadku wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego do wniosku należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, jeśli akt został zawarty przed dniem złożenia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia z zastrzeżeniem, iż do kosztów przedsięwzięcia zalicza się cenę ustaloną w umowie sprzedaży, pomniejszoną o wartość rynkową gruntu, określoną w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • w lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować:
  • wannę lub kabinę natryskową – w łazience,
  • umywalkę – w łazience,
  • miskę ustępową – w łazience lub wydzielonym ustępie,
  • zlewozmywak,
  • czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

Bank zwraca bez rozpatrzenia wnioski:

 • dotyczące przedsięwzięć niespełniających warunków do uzyskania finansowego wsparcia,
 • wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie wskazanym w § 3 ust 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej

Za termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia uważa się:

w przypadku budowy, rozbudowy nadbudowy budynku, remontu lub przebudowy budynku lub jego części, zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, budowy lub przebudowy komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej:rozpoczęcie robót budowlanych
w przypadku zakupu lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego:datę podpisania ostatecznej umowy kupna w formie aktu notarialnego przenoszącego własność tych lokali lub budynku mieszkalnego, przy czym jeżeli w ramach przedsięwzięcia zawieranych jest kilka takich umów, terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia jest data podpisania pierwszej z tych umów
w przypadku przedsięwzięcia polegającego na udziale w inwestycji realizowanej przez inwestora innego niż beneficjent wsparcia:datę podpisania umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, zawartej pomiędzy beneficjentem wsparcia a inwestorem

Przez zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumie się sytuację, w której, zgodnie z odrębnymi przepisami, można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków, pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia albo do użytkowania komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej zrealizowanych w wyniku przedsięwzięcia infrastrukturalnego.

 1. Dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3, art. 4 i art. 6 ustawy - maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekroczyć 36 miesięcy
 2. Dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekroczyć 5 lat od dnia przekazania finansowego wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia
 3. Dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekroczyć 2 lat od dnia przekazania finansowego wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia.

Finansowe wsparcie nie może być udzielone na realizację przedsięwzięcia, które zostało zakończone przed dniem złożenia do banku wniosku o udzielenie finansowego wsparcia. W przypadku przedsięwzięć, polegających na zakupie lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego lub udziału we współwłasności budynku mieszkalnego oraz przedsięwzięć, polegających na zakupie lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego lub udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączonych z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego, finansowe wsparcie może być udzielone na przedsięwzięcie zakończone, jeżeli wniosek o finansowe wsparcie został złożony przez beneficjenta wsparcia przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia.

Warunkiem niezbędnym do uruchomienia i przekazania finansowego wsparcia w przypadku przedsięwzięć polegających na:

 • budowie, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania budynku, budowie lub przebudowie komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:
  • zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 10% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia,
  • udokumentowanie wykonania robót budowlanych podlegających finansowemu wsparciu,
 • kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego oraz kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączonym z ich remontem, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:
  • przeniesienie własności  lokali lub budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego,
  • dokonanie zapłaty za przeniesienie prawa własności lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, a następnie, jeśli wykonywany był remont, udokumentowanie jego zakończenia,
 • pokryciu części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przez inwestora innego niż beneficjent wsparcia lub pokryciu części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego realizowanego przez inwestora, który realizuje przedsięwzięcie albo inwestycję, powiązane z przedsięwzięciem infrastrukturalnym lub jednoosobową spółkę gminną, której gmina przekazała realizację jednego z zadań własnych, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek beneficjenta wsparcia jest:
  • zawarcie umowy pomiędzy beneficjentem wsparcia a inwestorem.

Finansowe wsparcie podlega zwrotowi w przypadku:

 • niewykonania przez beneficjenta wsparcia świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lub art. 5a ust. 2 pkt 1, na rzecz inwestora w terminie 6 lat,
 • niezakończenia przedsięwzięcia przez inwestora w terminie:
 • 5 lat – w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,
 • 2 lat – w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  - od dnia przekazania finansowego wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia.

Beneficjent wsparcia, po zakończeniu przedsięwzięcia, przedkłada BGK:

 • w przypadku przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania budynku oraz w przypadku przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej - rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w terminie 60 dni od dnia jego zakończenia,
 • w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 - oświadczenie inwestora o kosztach realizacji przedsięwzięcia, przypadających na lokale mieszkalne, w stosunku do których beneficjentowi wsparcia przysługuje prawo, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, art. 5a ust. 2 pkt 2 oraz art. 6 ust. 3 pkt 1, albo kosztach realizacji przedsięwzięcia infrastrukturalnego – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 2 ustawy, oraz o kwocie udziału wpłaconej przez beneficjenta wsparcia, w terminie 60 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

W przypadku przekazania kwoty finansowego wsparcia w kwocie wyższej, niż kwota należna wynikająca ze złożonych dokumentów, inwestor zwraca nadwyżkę finansowego wsparcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z BGK.

Beneficjent wsparcia jest zobowiązany umieścić na budynku powstałym z udziałem finansowego wsparcia tablicę informacyjną, wskazującą, że źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat.

W przypadku:

 • wykorzystania kwoty finansowego wsparcia albo jej części niezgodnie z celem jego udzielenia,
 • zawinionego przez beneficjenta wsparcia opóźnienia zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • rażącego opóźnienia w przedłożeniu:
  • rozliczenia kosztów przedsięwzięcia,
  • oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy, o kosztach realizacji inwestycji oraz o kwocie udziału, wpłaconej przez beneficjenta wsparcia,

BGK odstępuje od umowy a beneficjent wsparcia zwraca do Funduszu Dopłat kwotę finansowego wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia BGK o odstąpieniu od umowy. Odsetki nalicza się od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia (art. 18 ust. 4 ustawy).

Przed upływem 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia nie można:

 • zbyć lub zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkania chronionego, noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych, tymczasowego pomieszczenia lub ogrzewalni, utworzonych z wykorzystaniem finansowego wsparcia*,  
 • rozwiązać umowy, o której mowa w art. 5a ust. 2, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust.1 lub dokonać przeniesienia prawa, o którym mowa w art. 5a ust. 2 pkt 2, na rzecz innego podmiotu niż powiat, gmina lub związek międzygminny,
 • rozwiązać umowy lub dokonać przeniesienia prawa, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1, na rzecz podmiotu innego niż powiat lub gmina,
 • zmienić, określonych w art. 5a ust. 2 pkt 3 i 4, zasad podnajmowania lokali i ustalania wysokości opłat z tytułu używania lokali,
 • zmienić, określonych w art. 6 ust. 3 pkt 2, zasad wykorzystywania lokali oraz określonych w art. 6 ust. 3 pkt 3 zasad ustalania wysokości opłat z tytułu używania lokali.

* nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe lub budynek z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe.

Przed upływem 10 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, polegającego na dostosowaniu noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalni, do standardów wymaganych w przepisach o pomocy społecznej, nie można zbyć lub zmienić przeznaczenia tych zasobów wyremontowanych lub  przebudowanych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia.

W przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, przed upływem 15 lat od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie można:

 • zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego powstałego z udziałem gminy albo związku międzygminnego,
 • rozwiązać umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, lub dokonać przeniesienia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy, na rzecz podmiotu innego niż gmina albo związek międzygminny.

Dokonanie czynności, o których mowa powyżej jest dopuszczalne po upływie 10 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, jeżeli podmiot dokonujący tych czynności utworzy odpowiednio: 

 • lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkania chronione lub tymczasowe pomieszczenia o podobnym standardzie i wyposażeniu, o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych lub tymczasowych pomieszczeń lub lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, które zostały zbyte lub których przeznaczenie zostało zmienione,
 • noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalnie o podobnym standardzie i wyposażeniu, o powierzchni użytkowej i liczbie miejsc co najmniej równych powierzchni użytkowej i liczbie miejsc w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych lub ogrzewalniach, które zostały zbyte lub których przeznaczenie zostało zmienione.

Dopuszcza się w każdym czasie zmianę przeznaczenia:

 • lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na mieszkanie chronione lub tymczasowe pomieszczenie,
 • mieszkania chronionego na lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub tymczasowe pomieszczenie,
 • tymczasowego pomieszczenia na lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub mieszkanie chronione,
 • noclegowni na schronisko dla osób bezdomnych lub ogrzewalnię,
 • schroniska dla osób bezdomnych na noclegownię lub ogrzewalnię,
 • ogrzewalni na noclegownię lub schronisko dla osób bezdomnych,
  - utworzonych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia.

O finansowe wsparcie dla wniosków na tworzenie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi, mogą ubiegać się gminy poszkodowane w wyniku działania powodzi.

W przypadku tworzenia lokali dla powodzian, maksymalne udziały finansowego wsparcia w kosztach przedsięwzięć są wyższe o 10 punktów procentowych od maksymalnego udziału finansowego wsparcia przewidzianego dla pozostałych przedsięwzięć mających na celu utworzenie lokali mieszkalnych. Jeżeli przedsięwzięcie łączy w sobie tworzenie lokali dla powodzian oraz innych lokali mieszkalnych to maksymalny udział finansowego wsparcia w kosztach przedsięwzięcia jest równy średniej ważonej maksymalnego udziału finansowego wsparcia dla lokali dla powodzian i maksymalnego udziału finansowego wsparcia dla pozostałych lokali mieszkalnych, gdzie wagi stanowią udziały powierzchni użytkowej lokali dla powodzian i pozostałych lokali mieszkalnych w łącznej powierzchni użytkowej tych lokali.

Wsparcie jest udzielane zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2016r. poz. 825 z późn. zm).

Zmiany obowiązujące od 5 marca 2021 roku.

5 marca 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) wprowadzające zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Najistotniejsze wprowadzane zmiany to:

1. Zwiększenie wysokości finansowego wsparcia dla następujących rodzajów przedsięwzięć:

 • z 35 proc. do 50 proc. na przedsięwzięcie polegające na:
  • zakupie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego,
  • zakupie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączonym z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego,

w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy/mieszkania chronione

 

 • z 35 proc./45 proc. do 80 proc. na przedsięwzięcie polegające na:
  • budowie budynku,
  • remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi,
  • remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu,
  • zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części wymagającej dokonania remontu lub przebudowy,

w wyniku którego powstaną lub zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy/mieszkania chronione

 

 • z 45 proc. do 80 proc. na przedsięwzięcie polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części wymagającej dokonania remontu lub przebudowy,

w wyniku którego powstaną pomieszczenia tymczasowe

 

 • z 45 proc./55 proc. do 80 proc. na przedsięwzięcie polegające na:
  • budowie budynku,
  • remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi,
  • remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część nie zamieszkane,
  • zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części wymagającej dokonania remontu lub przebudowy,

w wyniku którego powstaną noclegownie/schroniska dla osób bezdomnych lub w istniejącej już noclegowni/schronisku dla osób bezdomnych nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych

 

 • z 45 proc. do 80 proc. na przedsięwzięcie polegające na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie istniejącej noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalni,

w wyniku którego nastąpi dostosowanie ich do standardów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

 • z 45 proc. do 80 proc. na przedsięwzięcie polegające na budowie budynku z lokalami mieszkalnymi na wynajem, powstającymi w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny, na warunkach, o których mowa w art. 5a ustawy,
   
 • z 20 proc. do 35 proc. na przedsięwzięcie polegające na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny, na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2, przy czym udział gminy lub związku międzygminnego w części przekraczającej 25% kosztów przedsięwzięcia pokrywany jest do wysokości odpowiadającej wartości gruntu stanowiącego własność inwestora, na którym realizowane jest przedsięwzięcie,

2. Umożliwienie finansowania przedsięwzięć rozpoczętych.

3. Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy.

4. Poszerzenie przedmiotowego zakresu ustawy – wsparcie będzie udzielane nie tylko na tworzenie, ale i modernizację zasobów mieszkaniowych,

5. Poszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do uzyskania finansowego wsparcia o:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2,
 • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570),

6. Poszerzenie rodzaju finansowanych przedsięwzięć o:

 • finansowanie remontu lub przebudowy budynku mieszkalnego albo jego  części, jeżeli remont lub przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu
 • finansowanie remontu lub przebudowy budynku mieszkalnego albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo do premii remontowej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127, Dz.U. z 2021 r. poz. 11), i realizuje przedsięwzięcie remontowe, o którym mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, w budynku, w którym znajdują się te lokalne mieszkalne. 
  W przypadku tego rodzaju przedsięwzięcia możliwie jest zwiększenie poziomu wsparcia o 10 punktów procentowych dla budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na takim terenie.

7. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty budowy garaży podziemnych i wielopoziomowych oraz kosztów wykonania niezbędnego uzbrojenia terenu.

8. Umożliwienie finansowania powierzchni dla seniorów
Jeżeli finansowe wsparcie, jest udzielane na przedsięwzięcie, w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę najemców będą stanowić również osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia, finansowe wsparcie jest udzielane także na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb tych osób.

 

Od 1 kwietnia 2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223) wprowadzającej zmiany do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11) można ubiegać się o wsparcie na:

 • budowę lub przebudowę komunalnej infrastruktury technicznej, jeżeli realizacja tej infrastruktury powiązana jest z realizacją przynajmniej jednego przedsięwzięcia mieszkaniowego, wymienionego w art. 5c ustawy, jeżeli wniosek zostanie złożony przed upływem 5 lat od dnia oddania do użytkowania przedsięwzięcia powiązanego,
 • budowę lub przebudowę infrastruktury społecznej, jeżeli realizacja tej infrastruktury powiązana jest z realizacją przynajmniej jednego przedsięwzięcia mieszkaniowego, wymienionego w art. 5c ustawy, jeżeli wniosek zostanie złożony przed upływem 5 lat od dnia oddania do użytkowania przedsięwzięcia powiązanego.
   

Składając do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat możecie Państwo:

 • samodzielnie przygotować wniosek na podstawie „Zakresu informacji, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia” stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej

lub

 • skorzystać z elektronicznego formularza zamieszczonego poniżej

Wniosek BSK FD (XLS, 651 KB)

Przygotowując się do złożenia wniosku (zarówno samodzielnie jak i korzystając z elektronicznego formularza) prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o przygotowanie wskazanych dokumentów wymienionych poniżej:

 • aby prawidłowo przygotować wniosek prosimy o przygotowanie zamieszczonych w poniższym pliku informacji

Informacje do wniosku (PDF, 588 KB)

 • do wniosku należy załączyć dokumenty wskazane w poniższym pliku

Załączniki do wniosku (PDF, 528 KB)

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania do programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa
 1. Na jakiej podstawie działa program bezzwrotnego wsparcia budownictwa?

  Program bezzwrotnego wsparcia budownictwa działa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz.U. 2020 poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11, 223), zwanej dalej „ustawą” oraz obowiązujących aktów wykonawczych do tej ustawy.
   
 2. W jakich latach będzie realizowany program?

  Program nie ma określonego ograniczenia czasowego jego funkcjonowania.
   
 3. Jaka jest forma dofinansowania w programie?

  Finansowe wsparcie udzielane jest na wniosek beneficjenta w formie bezzwrotnej dotacji.
   
 4. Kto może ubiegać się o finansowe wsparcie w ramach programu?

  W ramach Programu o finansowe wsparcie, mogą się ubiegać:
  • Gminy,
  • Jednoosobowe spółki gminne, którym gminy powierzyły realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem społecznych inicjatyw mieszkaniowych, albo zadania związanego z komunalną infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą społeczną,
  • Powiaty,
  • Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057),
  • Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Na co udzielane jest finansowe wsparcie w programie?

  Finansowe wsparcie w ramach programu udzielane jest na:

  • utworzenie lub modernizację lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  • utworzenie lub modernizację mieszkań chronionych – tj. mieszkań przeznaczonych dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki - art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Takimi osobami są np. osoby z zaburzeniami psychicznymi, opuszczające pieczę zastępczą (rodzina zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich) czy cudzoziemcy,
  • zakup byłych mieszkań zakładowych – tj. mieszkań stanowiących przed dniem 7 lutego 2001 r. własność przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • utworzenie noclegowni – są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania noclegowni,
  • utworzenie schronisk dla osób bezdomnych - są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania całodobowego, tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej lub budynki z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej (art. 48a ust. 2 i art. 48a ust. 2b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876),
  • zwiększenie powierzchni użytkowej noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych - w zakresie powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych,
  • utworzenie ogrzewalni - są to tymczasowe schronienia, o których mowa
   w art. 48a ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej umożliwiają osobom bezdomnym interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące,
  • dostosowanie noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni - do standardów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • utworzenie tymczasowych pomieszczeń - są to pomieszczenia, o których mowa
   w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • utworzenie komunalnej infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane służące wykonywaniu zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) tj.:
   • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
   • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
   • lokalnego transportu zbiorowego.
  • utworzenie infrastruktury społecznej należy przez to rozumieć obiekty budowlane służące wykonywaniu zadań własnych gminy, o których mowa
   w art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 8–10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj.:
   • ochrony zdrowia,
   • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
   • edukacji publicznej,
   • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
  • zabytków i opieki nad zabytkami,

   • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

   • zieleni gminnej i zadrzewień.

 6. Jakie są rodzaje przedsięwzięć objętych finansowym wsparciem w programie?

  W ramach programu finansowane mogą być następujące przedsięwzięcia:

  • budowa budynku w tym rozbudowa lub nadbudowa,
  • remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego lub części takiego budynku,
  • remont lub przebudowa budynku mieszkalnego albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu,
  • remont lub przebudowa budynku mieszkalnego albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo do premii remontowej z Funduszu Termomodernizacji
   i Remontów, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412
   i 2127, Dz. U. z 2021 r. poz. 11), i realizuje przedsięwzięcie remontowe, o którym mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, w budynku, w którym znajdują się te lokalne mieszkalne,
  • zmiana sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy,
  • remont, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa budynku istniejącej noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych, ogrzewalni w celu dostosowania do standardów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego,
  • kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego połączone z ich remontem,
  • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną, polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmu osobom fizycznym bez zgody społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo spółki gminnej,
  • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu powstających w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny,
  • budowę lub przebudowę komunalnej infrastruktury technicznej, jeżeli realizacja tej infrastruktury jest powiązana z realizacją przynajmniej jednego przedsięwzięcia mieszkaniowego, wymienionego w art. 5c ustawy, jeżeli wniosek zostanie złożony przed upływem 5 lat od dnia oddania przedsięwzięcia powiązanego z przedsięwzięciem infrastrukturalnym do użytkowania,
  • budowę lub przebudowę infrastruktury społecznej, jeżeli realizacja tej infrastruktury jest powiązana z realizacją przynajmniej jednego przedsięwzięcia mieszkaniowego, wymienionego w art. 5c ustawy, jeżeli wniosek zostanie złożony przed upływem 5 lat od dnia oddania przedsięwzięcia powiązanego z przedsięwzięciem infrastrukturalnym do użytkowania.
 7. Jakie powiązane przedsięwzięcia, inwestycje należy zrealizować, żeby otrzymać grant na infrastrukturę?

  Grant na infrastrukturę można otrzymać realizując powiązane przedsięwzięcia lub inwestycje wymienione poniżej:
  • przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, w którego kosztach gmina partycypuje finansowo w sposób określony zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
  • przedsięwzięcie o którym mowa w art. 3 lub art. 6 ustawy, realizowane przez gminę albo jednoosobową spółkę gminną lub przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 4 ustawy, realizowane przez gminę, jednoosobową spółkę gminną albo związek międzygminny,
  • przedsięwzięcie, w którego kosztach gmina partycypuje w sposób określony zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy,
  • inwestycję mieszkaniową w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 oraz z 2021 r. poz. 11, 223),
  • inwestycję w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. 2021 poz. 223).
 8. Jaka jest wysokość finansowego wsparcia w programie?

  Wysokość finansowego wsparcia, w przypadku lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, mieszkań dla powodzian, tymczasowych pomieszczeń, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych oaz ogrzewalni, jest uzależniona od rodzaju tworzonego zasobu oraz od rodzaju przedsięwzięcia i nie może przekroczyć 25%, 35%, 50%, 80% lub 90% kosztów przedsięwzięcia dla poszczególnych rodzajów tworzonego zasobu.

  Finansowe wsparcie może być dodatkowo zwiększone o:
  • 5% kosztów przedsięwzięcia, w przypadku przedsięwzięć, w których nie mniej niż 5 % lokali mieszkalnychprzeznaczonych będzie dla rodzin wg ustawy o wsparciu kobiet i rodzin "za życiem" lub w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rewitalizacji z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego,
  • 10% w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku jeżeli remont lub przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo do premii remontowej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i z 2021 r. poz. 11), i realizuje przedsięwzięcie remontowe, o którym mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, w budynku, w którym znajdują się te lokalne mieszkalne.

   Natomiast wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego jest równa iloczynowi 10% kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego oraz liczby przedsięwzięć lub inwestycji, powiązanych z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, przy czym wysokość tego wsparcia nie może przekroczyć sumy:
  • wysokości partycypacji gminy w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w którego kosztach gmina partycypuje finansowo w sposób określony zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
  • 50% kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 lub art. 6 ustawy, realizowanego przez gminę albo jednoosobową spółkę gminną lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 4, realizowanego przez gminę, jednoosobową spółkę gminną albo związek międzygminny;
  • wysokości udziału gminy albo związku międzygminnego w kosztach przedsięwzięcia, zgodnie z zawartą umową, o której mowa w art. 5 ust.2 ustawy;
  • iloczynu 20% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, obliczonego dla danej gminy według stanu na dzień złożenia wniosku o wsparcie na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego, oraz powierzchni użytkowej mieszkań w rozumieniu art. 2 pkt 8 tej ustawy,
  • ceny nieruchomości zbytej przez gminę na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

   Szczegółowe informacje nt. wysokości wsparcia przysługującego na poszczególne przedsięwzięcia znajdują się w informatorze.
    
 9. Jakie koszty przedsięwzięcia są kwalifikowane w ramach programu?

  W przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia:
  • koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania przyłączy technicznych, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, ogrodzeń, stanowisk postojowych, garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych
   i wielopoziomowych, placów pod śmietniki, przejazdów (dróg wewnętrznych) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora,
  • koszty wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kierowania budową, rozliczania robót budowlanych,
  • koszty przygotowania terenu,
  • koszty wykonania niezbędnego uzbrojenia terenu.

   W przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przez inwestora innego niż beneficjent wsparcia, w/w koszty rozlicza się proporcjonalnie do ilości lokali tworzonych przy udziale finansowego wsparcia.

   W przypadku kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego połączonego z remontem, kosztem kwalifikowanym jest:
  • cena określona w umowie sprzedaży, pomniejszona o wartość rynkową gruntu, określoną w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego,
  • dla przedsięwzięć połączonych z remontem, również koszt remontu.

   Należy zaznaczyć, że ww. koszty powinny objąć również wyposażenie lokali w:
  • wannę lub kabinę natryskową – w łazience,
  • umywalkę – w łazience,
  • miskę ustępową – w łazience lub wydzielonym ustępie,
  • zlewozmywak,
  • czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

   Jeżeli finansowe wsparcie, jest udzielane na przedsięwzięcie, w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę najemców będą stanowić również osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), finansowe wsparcie jest udzielane także na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb tych osób.
    
 10. Jakie koszty nie są kwalifikowane w programie?

  Z kosztów kwalifikowanych wyłączono koszt budowy lokali oraz obiektów budowlanych nieobjętych finansowym wsparciem. W przypadku, gdy dokumentacja potwierdzająca koszty przedsięwzięcia dotyczy szerszego zakresu kosztów niż koszty przedsięwzięcia, do wniosku należy dołączyć informację o sposobie ich wyodrębnienia z dokumentacji kosztowej – kosztorysów, z zachowaniem zapisu art. 15 ustawy.

  Finansowe wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub na które został udzielony kredyt, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
   
 11. Czy okres poniesienia kosztów ma znaczenie?

  Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku o finansowe wsparcie

  Finansowe wsparcie nie może być udzielone na realizację przedsięwzięcia, które zostało zakończone przed dniem złożenia do Banku wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, za wyjątkiem przedsięwzięć dotyczących kupna lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub przedsięwzięć dotyczących kupna lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączonego z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego – w tym przypadku finansowe wsparcie może być udzielone na przedsięwzięcie zakończone, jeżeli wniosek został złożony przez beneficjenta wsparcia przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia.
   
 12. Czy koszty przedsięwzięcia obejmują podatek o towarów i usług?

  Tak. Koszty przedsięwzięcia obejmują również wartość podatku od towarów i usług, o ile beneficjentowi wsparcia lub inwestorowi, na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku.
   
 13. Czy finansowe wsparcie w ramach programu można łączyć ze środkami
  z Funduszu Termomodernizacji i Remontów?


  Finansowe wsparcie można łączyć z premią remontową, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w przypadku remontu lub przebudowy budynku mieszkalnego albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo do ww. premii remontowej i realizuje przedsięwzięcie remontowe, o którym mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, w budynku, w którym znajdują się te lokalne mieszkalne.

  Więcej informacji na temat premii remontowej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.
   
 14. Gdzie można znaleźć informacje o programie?

  Informacje o programie można znaleźć w ustawie i aktach wykonawczych do niej, a także na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.
   
 15.  Czy korzystając z finansowego wsparcia, można korzystać z innych form dofinansowania (np. dopłat do czynszów)?

  Przedsięwzięcia mogą być łączone z innymi formami dofinansowania pod rygorem spełnienia warunków określonych w tych programach. Informację o ww. programach można znaleźć w ustawach i aktach wykonawczych do nich, a także na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego - Mieszkanie na Start, Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego
   
 16. Gdzie można znaleźć wniosek o finansowe wsparcie?

  Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z programu w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej programu w zakładce: Wniosek o finansowe wsparcie.
   
 17. W jaki sposób można złożyć wniosek?

  Wersję papierową wniosku ze złożonymi podpisami wraz z załącznikami należy dostarczyć bezpośrednio lub za pomocą operatora pocztowego do siedziby Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego lub dowolnej siedziby Regionu Banku.

  Wersję elektroniczną wniosku ze złożonymi podpisami kwalifikowanymi podpisem elektronicznym wraz z załącznikami należy przekazać do Banku za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Banku.

   
 18.  Czy można łączyć wniosek o finansowe wsparcie na infrastrukturę techniczną lub infrastrukturę społeczną z innymi rodzajami przedsięwzięć?

  Przedsięwzięcie infrastrukturalne stanowi odrębne przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy tzn., że należy rozdzielać wnioski dotyczące infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej od pozostałych rodzajów przedsięwzięć.

   
 19. Kiedy można składać wnioski w programie?

  Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

 20. Gdzie uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku?

  Pomoc w wypełnieniu wniosku można otrzymać pod numerami telefonów:
  • województwo: śląskie: nr tel. (+48 22) 475-58-69
  • województwo: mazowieckie, lubelskie, podlaskie: nr tel. (+48 22) 475-94-73
  • województwo: łódzkie, podkarpackie: nr tel. (+48 22) 475-57-73
  • województwo: dolnośląskie, opolskie: nr tel. (+48 22) 475-92-55
  • województwo: warmińsko-mazurskie: nr tel. (+48 22) 475-96-19
  • województwo: wielkopolskie, lubuskie: nr tel. (+48 22) 475-94-12
  • województwo: zachodniopomorskie: nr tel. (+48 22) 475-57-71
  • województwo: małopolskie, świętokrzyskie: nr tel. (+48 22) 475-82-48
  • województwo: kujawsko-pomorskie, pomorskie: nr tel. (+48 22) 475-92-53
 21. Kiedy można rozpocząć realizację przedsięwzięcia?

  Realizację przedsięwzięcia można rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o finansowe wsparcie, ale przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem jego złożenia. Przez zakończenie realizacji przedsięwzięcia należy rozumieć sytuację, w której, zgodnie z odrębnymi przepisami, można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia albo do użytkowania komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, zrealizowanych w wyniku przedsięwzięcia infrastrukturalnego.

  Wyjątek stanowi zakup lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub zakup lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego połączony z remontem tych lokali. Wówczas finansowe wsparcie może być udzielone na przedsięwzięcie zakończone, jeżeli wniosek o finansowe wsparcie zostanie złożony przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia.

  Za rozpoczęcie przedsięwzięcia uważa się:

  • w przypadku budowy, rozbudowy nadbudowy budynku, remontu lub przebudowy budynku lub jego części, zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, budowy lub przebudowy komunalnej infrastruktury technicznej, budowy przebudowy infrastruktury społecznej: rozpoczęcie robót budowlanych – pierwszy wpis do dziennika budowy informujący o rozpoczęciu robót lub dzień protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na teren budowy lub przekazanie placu budowy,
  • w przypadku przedsięwzięcia polegającego na udziale w inwestycji realizowanej przez inwestora innego niż beneficjent wsparcia: datę podpisania umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, zawartej pomiędzy beneficjentem wsparcia a inwestorem,
  • w przypadku zakupu lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego: podpisanie ostatecznej umowy kupna w formie aktu notarialnego, które może nastąpić w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 22. Kiedy należy podpisać umowę, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy lub art. 5c ust. 3 ustawy?

  Umowę pomiędzy gminą lub związkiem międzygminnym a inwestorem, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy lub art. 5c ust. 3 ustawy można podpisać przed lub po podpisaniu umowy o finansowe wsparcie pomiędzy gminą lub związkiem międzygminnym a BGK.

 23. Czy można ubiegać się o dofinansowanie zadania już zakończonego?

  Nie. Program nie przewiduje finansowego wsparcia dla przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia do Banku wniosku o finansowe wsparcie. Przez zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumie się sytuację w której, zgodnie z odrębnymi przepisami, można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków powstałych w wyniku przedsięwzięcia albo można przystąpić do użytkowania komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej zrealizowanych w wyniku przedsięwzięcia infrastrukturalnego i oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych finansowym wsparciem.

  Przedsięwzięcia, polegające na kupnie lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub przedsięwzięcia, polegające na kupnie lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączonym z remontem tych lokali lub budynku można zrealizować do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 24. Jaki jest czas na realizację przedsięwzięcia?

  Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem wynosi do 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia jego realizacji. Ww. terminy nie dotyczą przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przez inwestora innego, niż beneficjent wsparcia.        
   
 25. Ile trwa ocena wniosku?

  Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 30 dni od dnia złożenia/wpływu wniosku do Banku. Konieczność wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia wniosku wydłuża termin jego rozpatrywania.

   
 26. Popełniono błąd podczas wypełniania wniosku – czy zostanie on odrzucony?

  Nie. W ramach oceny wniosku (ocena kryteriów formalnych oraz ocena kryteriów merytorycznych) Bank powiadomi Wnioskodawcę o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku i wskaże zakres koniecznych poprawek/uzupełnień. Wniosek może być poprawiony jednokrotnie w wyznaczonym terminie na uzupełnienie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

   
 27. Czy i kiedy odbędzie się kontrola na miejscu inwestycji?

  Kontrola na miejscu realizowanego przedsięwzięcia może odbywać się na każdym etapie jego realizacji, ale nie jest obowiązkowa dla każdego przedsięwzięcia.

  Dodatkowo, w ustawowym okresie utrzymania zasobów (15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia) istnieje możliwość kontroli wykorzystania kwoty finansowego wsparcia zgodnie z celem jego udzielenia oraz utrzymania zasobów, utworzonychz udziałem finansowego wsparcia.
 28. Kiedy wypłacane jest finansowe wsparcie?

  Wypłata finansowego wsparcia następuje po spełnieniu wymagań zapisanych w umowie o finansowe wsparcie. Warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia dla zawieranych umów jest:

  • zaangażowanie środków własnych beneficjenta wsparcia w wysokości co najmniej 10% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia– – w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, art. 4 oraz art. 5c ust. 1,
  • przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego – w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6.
  • Kwota finansowego wsparcia jest przekazywana na rachunek beneficjenta wsparcia po udokumentowaniu:
  • wykonania robót budowlanych lub czynności, o których mowa w art. 14 pkt 1 lit. b – w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 oraz art. 4 oraz art. 5c ust. 1,
  • zapłaty za przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego – w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5
  • zapłaty za przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego i wykonanie remontu, po jego udokumentowaniu – w przypadkach, o których mowa
   w art. 3 ust. 1 pkt 6
  • w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 albo art. 5c ust. 2, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek beneficjenta wsparcia jest zawarcie umowy, o której mowa
   w art. 5 ust. 2 ustawy
   albo art. 5c ust. 3.
 29. Czy można złożyć kolejny wniosek w ramach programu?

  Tak. W programie nie ma ograniczeń, co do kwoty finansowego wsparcia i ilości składanych wniosków przez beneficjenta wsparcia. Bank w przypadku wyczerpania się limitu środków przeznaczonych na wypłaty w danym roku, informuje o zawieszeniu przyjmowania wniosków na dany rok.

 30.   Jakie zaszły zmiany w prawie wpływające na utworzony zasób z Funduszu Dopłat? 

  Na mocy art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 756), która weszła w życie z dniem 1 maja 2018 r., do lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia na podstawie wniosków o udzielenie finansowego wsparcia złożonych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, stosuje się przepis art. 21 ustawy o finansowym wsparciu (…) w brzmieniu nadanym nowelizacją, gdzie m. in. ustawodawca w ust. 10 zdefiniował katalog dopuszczalnych zmian przeznaczenia zasobu.

  Ww. ustawa wprowadziła w miejsce dotychczasowych dwóch kategorii lokali mieszkalnych, tj. lokali socjalnych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, jedną kategorię lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a o ich statusie decyduje wysokość stawki czynszowej i treść zawieranej umowy najmu, przy czym należy podkreślić, iż zawierane umowy najmu winny być zgodne z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (…), do której ww. ustawa wprowadziła zmiany.

  Zapisy zawartej umowy o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, należy interpretować w oparciu o zmienione zapisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu (…) w powiązaniu z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (…).
   
 31. Czy nadal istnieje obowiązek utrzymywania lokali ekwiwalentnych?

  Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 756) lokale socjalne utworzone na podstawie art. 6a ust. 4 oraz art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w brzmieniu sprzed nowelizacji (tzw. lokale ekwiwalentne) zwolnione zostały z reżimu art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w nowym brzmieniu. Oznacza to, zgodnie z posiadaną przez BGK opinią Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, że od dnia 1 maja 2018 r., gminy nie mają już obowiązku utrzymywania wydzielonego zasobu lokali socjalnych, czyli tzw. ekwiwalentu utworzonego w przeszłości, z zastrzeżeniem wymogów określonych zapisami innych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611). Niezależnie od powyższego prosimy o każdorazowe informowanie Banku o dokonywanych zmianach w wydzielonym zasobie lokali ekwiwalentnych.
 32. Czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa można ubiegać się o zwiększenie kwoty wsparcia na przedsięwzięcie, na które została już zawarta umowa o finansowe wsparcie?

  Nie jest możliwe zwiększenie kwoty finansowego wsparcia w zawartej z bankiem umowie. Aby móc ubiegać się o wyższe wsparcie należy złożyć rezygnację z zawartej umowy, podpisać porozumienie w sprawie rozwiązania umowy oraz złożyć nowy wniosek o udzielenie finansowego wsparcia. Wniosek ten będzie rozpatrywany w przewidzianych przepisami terminach i kwalifikowany do udzielenia wsparcia po spełnieniu warunków formalnych oraz w miarę dostępnych środków. 

 33. Jakie znaczenie ma wskazany we wniosku przewidywany termin uruchomienia finansowego wsparcia?

  Uruchomienia finansowego wsparcia następuje w terminie podanym we wniosku przez beneficjenta wsparcia.  Bank warunkuje podpisanie umowy w zależności od dostępnych środków na poszczególne lata i zadeklarowane we wnioskach terminy wypłaty wsparcia. 

  W przypadku wskazania terminu wypłaty na lata przyszłe, umowa będzie mogła być podpisana po uchwaleniu ustawy budżetowej na dany rok, w której będą zagwarantowane środki na realizację programu (w formie tzw. rezerwy budżetowej) lub w przypadku posiadania przez bank wolnych środków na rachunku (pochodzących z rezygnacji, częściowych wypłat, dodatkowych zasileń, itp.). Umowy podpisywane są w kolejności pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

 34. Czy w przypadku remontu części budynku (np. pojedynczych lokali) konieczne jest spełnienie standardów?

  Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat przysługuje beneficjentowi na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie lub przebudowie budynku lub jego części.

  W przypadku realizacji takich inwestycji określone zostały ich standardy – na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz.U. z 2019 r. poz. 457).

  W przypadku realizacji powyższych przedsięwzięć, znajdują zastosowanie standardy, o których mowa w pkt 1, 3 i 11-13 ww. rozporządzenia w sprawie standardów.

  Zgodnie z opinią Ministerstwa, Rozwoju, Pracy i Technologii, oceniając możliwość zastosowania standardów nr 3 i 11-13, do przedsięwzięć polegających na remoncie części budynku (w tym lokali), należy każdorazowo ocenić zakres robót danego przedsięwzięcia – standardy te mają zastosowanie jeśli są objęte zakresem przedsięwzięcia.

  Wymagania w zakresie standardu nr 3 wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) – tzw. WT, które to wymagania zostały określone w zał. 2 do WT. W przypadku np. realizacji przedsięwzięcia, którego celem jest remont jedynie pojedynczych lokali, spełnienie warunku zapewnienia oszczędności energii i izolacyjności cieplnej całego budynku nie jest możliwe, gdyż przedsięwzięcie nie obejmuje elementów takich jak ściany zewnętrzne, dachy czy stropy, o tyle  zastosowanie wymagań WT np. do okien czy drzwi balkonowych lub zewnętrznych lokalu nie budzi wątpliwości.

  W analogiczny sposób należy się odnieść do konieczności zastosowania standardów, o których mowa w pkt 11-13 rozporządzenia w sprawie standardów. Jeżeli zatem zakres realizowanego przedsięwzięcia nie będzie obejmował części budynku, o którym mowa w pkt 11-13, tj. wejścia głównego do budynku, drzwi wejściowych oraz aranżacji przestrzeni wokół budynku, nie ma konieczności, aby beneficjenci wsparcia wykonywali prace, które nie mieszczą się w zakresie przedsięwzięcia i ponosili we własnych zakresie ich koszty.

Szczegółowe informacje o programie oraz zasadach i trybie ubiegania się o finansowe wsparcie można uzyskać kontaktując się z:
 

Infolinia:
nr tel. 801 598 888 lub 22 475 88 88

 

Skontaktuj się z przedstawicielem w Twoim regionie:

 

województwonumer telefonu
śląskie22 475 59 03
mazowieckie, lubelskie, podlaskie22 475 94 73
łódzkie, podkarpackie22 475 57 73
dolnośląskie, opolskie22 475 91 75
warmińsko-mazurskie22 475 96 19
wielkopolskie, lubuskie22 475 57 55
zachodniopomorskie22 475 57 71
małopolskie, świętokrzyskie22 475 82 48
kujawsko-pomorskie, pomorskie22 475 92 53

 

Kontakt

Szczegółowe informacje o programie oraz zasadach i trybie ubiegania się o finansowe wsparcie można uzyskać kontaktując się z:

Infolinia:
801 598 888 lub +48 22 475 88 88

Pobierz Informator

Bezzwrotna dotacja

Informator o bezzwrotnym wsparciu Budownictwa z Funduszu Dopłat

Broszura informacyjna

Bezzwrotna dotacja na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Szybki dostęp do mieszkań o niskim i ograniczonym czynszu

Komunikaty programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego

Najnowsze informacje dotyczące programu