Powrót

Pożyczka Termomodernizacyjna z projektu Przedsiębiorcze Podlaskie

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 2,5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku
Cel finansowania:
 • kompleksowa, tzn. głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie województwa podlaskiego, w tym:
  a) modernizacja przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna),
  b) wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia (w częściach wspólnych budynków),
  c) przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem),
  d) przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych,
  e) budowa systemów zarządzania/ sterowania oświetleniem,
  f) budowa instalacji OZE lub chłodzących w modernizowanych energetycznie budynkach. Instalacja OZE musi być uzasadniona potrzebami energetycznymi obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii eklektycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej,
  g) przeprowadzenie audytu energetycznego jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w pkt. 1-6 powyżej.
 • Warunkiem wsparcia projektów dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej budynków jest konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Powyższe wydatki będą stanowić koszt kwalifikowany.
 • Wsparcie projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła musi skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30 proc. w przypadku zamiany spalanego paliwa) oraz wykazać długotrwały charakter. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE.
 • Instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe będzie możliwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególne pilne potrzeby (wynikające z audytu energetycznego ex-ante), a nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla podłączenia do sieci ciepłowniczej.
 • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, koszty związane z przeprowadzonym audytem energetycznym będą kwalifikowane do wsparcia jako pomoc de minimis, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zasad jej udzielenia.
 • Udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100 proc. jego wartości.
 • Okres spłaty: do 15 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BiałymstokuNumer kontaktowy:
ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok
Tel:  85 749 94 89, 85 746 02 41 lub 85 749 94 70
e-mail: [email protected]

Edyta Woroniecka
Tel: 85 749 94 97
[email protected]

Alior Bank S.A.
Oddział w Białymstoku, ul. Wiejska 47

Robert Siegieńczuk
Tel: +48 782 893 293
[email protected] 

Oddział w Suwałkach, ul. Kościuszki 56Tel: +48 782 892 284
Oddział w Łomży, ul. Legionów 14Tel: +48 782 891 614