Zasady dobrej praktyki bankowej

Dążąc do podnoszenia i ujednolicenia standardów postępowania w instytucjach bankowych, Komisja Etyki Bankowej, powołana Uchwałą nr 13 X Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 8 kwietnia 1999 r. do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz przez osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Kodeksie Etyki Bankowej, dokonała rewizji Zasad Dobrej Praktyki Bankowej. Efektem prac są dwa dokumenty: Kodeks Etyki Bankowej oraz Regulamin Komisji Etyki Bankowej, przyjęte na XXV Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich w dniu 18 kwietnia 2013 r.