Polityka zarządzania konfliktem interesów

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Gospodarstwa Krajowego w przejrzysty i zrozumiały sposób opisuje zasady zarządzania konfliktami interesów w banku. Wskazuje także okoliczności, które w działalności bankowej powodują lub mogą powodować powstanie tego rodzaju konfliktów.

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko i formę zatrudnienia, a także osoby działające na rzecz lub w imieniu banku, członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu Banku.

Konflikt interesów może wystąpić pomiędzy:

 • bankiem a klientem banku;
 • klientami banku a pracownikiem;
 • pracownikiem a bankiem;
 • klientami banku;
 • bankiem a partnerem biznesowym banku;
 • bankiem a członkiem grupy banku.

Konflikt interesów może powstać także w sytuacji, gdy w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie Banku albo pomiędzy członkami Rady Nadzorczej lub członkami Zarządu oraz pozostałymi pracownikami banku występują powiązania. Konflikt interesów może powstać między interesariuszami banku lub jego klientami a członkami Rady Nadzorczej, Zarządu lub osobami pełniącymi kluczowe funkcje w banku.

Zgodnie z przyjętą przez nas polityką, podejmujemy niezbędne działania, których celem jest identyfikowanie i unikanie konfliktów interesów, w tym istotnych konfliktów interesów i konfliktów, które mogłyby powstać z powodu transakcji zawieranych przez bank z podmiotami zależnymi.

W przypadku, gdy konflikty się pojawią, zarządzamy nimi poprzez:

 • podejmowanie decyzji organizacyjnych, które uniemożliwiają powstanie relacji lub okoliczności tworzących konflikt interesów;
 • ustanowienie barier informacyjnych;
 • wydawanie opinii przez Departament Zgodności, które wspierają pracowników banku w procesie zarządzania konfliktem interesów;
 • monitorowanie zidentyfikowanych konfliktów interesów (prowadzenie rejestru konfliktów interesów);
 • prowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników, w tym członków władz banku.

Informacje dotyczące istotnych konfliktów interesów lub konfliktów interesów, które mogłyby powstać z powodu transakcji zawieranych przez bank z podmiotami zależnymi, przekazujemy do Komisji Nadzoru Finansowego.

Zapoznaj się z treścią: