Polityka informacyjna

Preambuła

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej „Bank”, „BGK”) to państwowy bank należący do grupy instytucji rozwoju, postrzegany jako instytucja zaufania publicznego. Bank prowadzi politykę informacyjną (dalej „Polityka”) dotyczącą kontaktów z interesariuszami, w tym klientami Banku, udzielając im jasnych i rzetelnych informacji.

 

Udzielając informacji, Bank kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, z zachowaniem przepisów dotyczących tajemnicy bankowej, tajemnicy zawodowej oraz z uwzględnieniem zasad dotyczących ochrony informacji poufnych i dostępu do informacji publicznej. Bank stosuje także Kodeks Etyki Bankowej przyjęty przez Związek Banków Polskich.

Niniejsza Polityka określa sposób prowadzenia przez Bank komunikacji z klientami i innymi interesariuszami, w szczególności zakres komunikacji oraz kanały i kompetencje jednostek organizacyjnych Banku odnoszące się do prowadzenia działań komunikacyjnych.

 

 

§ 1. Podstawowe zasady

 1. Bank zapewnia wszystkim interesariuszom równy dostęp do jasnej, aktualnej i przygotowanej z należytą starannością informacji o Banku.
 2. Bank realizuje Politykę informacyjną, aby:
  1) kreować wizerunek instytucji godnej zaufania;
  2) zwiększać świadomość i zrozumienie działalności Banku;
  3) zapewniać równy dostęp do informacji wszystkim klientom i interesariuszom.
 3. Bank realizuje niniejszą Politykę i jednocześnie:
  1) wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2) kieruje się regulacjami dotyczącymi działalności sektora bankowego;
  3) stosuje regulacje odnoszące się szczególnie do działalności Banku Gospodarstwa Krajowego;
  4) uwzględnia zasady ładu korporacyjnego oraz przyjętego przez Związek Banków Polskich Kodeksu Etyki Bankowej.

 

§ 2. Kanały i sposób prowadzenia komunikacji

 1. Bank komunikuje się z klientami i interesariuszami poprzez:
  1) informacje umieszczane na stronie internetowej www.bgk.pl;
  2) informacje przekazywane klientom w systemie bankowości elektronicznej;
  3) informacje przekazywane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, administrowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
  4) korespondencję listowną i e-mail;
  5) materiały marketingowe i informacyjne dostępne w Regionach i centrali Banku lub dostarczane korespondencyjnie;
  6) reklamy w mediach;
  7) infolinię;
  8) pracowników Banku;
  9) media społecznościowe.
 2. Bank przyjmuje zgłoszenia klientów i interesariuszy w formie:
  1) pisemnej – korespondencyjnie lub złożonej osobiście w siedzibie centrali lub w Regionach Banku;
  2) ustnej – telefonicznej lub przekazanej osobiście pracownikowi Banku;
  3) elektronicznej – poprzez e-mail, komunikację w systemie bankowości elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej wskazane w umowach lub regulaminach produktów i usług.
 3. Bank dokłada wszelkich starań, aby na pytania klientów i interesariuszy zadawane drogą mailową oraz telefoniczną udzielać odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe (nie dotyczy spraw w których terminy są uregulowane ustawowo np. reklamacji i wniosków o dostęp do informacji publicznej).
 4. Bank przekazuje informacje o swoich produktach i usługach, zasadach korzystania z nich oraz zmianach w produktach i usługach tak, aby zachować terminy ustawowe i umowne.
 5. Przygotowując materiały informacyjne i reklamowe Bank stosuje zasady uczciwości, rzetelności i przejrzystości, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i zasad stosowanych przez sektor bankowy.
 6. Bank na stronie internetowej www.bgk.pl, w Regionach i centrali Banku udostępnia klientom oraz interesariuszom informację na temat składania i rozpatrywania reklamacji, w szczególności o:
  1) miejscu i formie składania reklamacji;
  2) terminach rozpatrzenia reklamacji;
  3) sposobie powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji;
  4) podleganiu Banku Komisji Nadzoru Finansowego;
  5) akceptowanej przez Bank formie pozasądowego rozwiązywania sporów.
 7. Co najmniej raz w roku Bank podaje do wiadomości publicznej informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem informacji zastrzeżonych lub poufnych. Sposób i tryb publikacji informacji określają „Zasady polityki informacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ogłaszania informacji dotyczących zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej”.

§ 3. Komunikacja z mediami

 

 1. Bank prowadzi Politykę informacyjną wobec mediów zgodnie z przepisami prawa, z zachowaniem tajemnicy bankowej i innych tajemnic prawnie chronionych oraz w zgodzie z dobrymi praktykami i wymaganiami organów nadzorujących Bank.
 2. W imieniu Banku oświadczenia składa Zarząd Banku, dyrektor departamentu właściwego do spraw komunikacji, rzecznik prasowy oraz pracownicy zespołu informacji i PR, a także inne osoby upoważnione przez Zarząd Banku lub rzecznika prasowego.
 3. Bank udziela odpowiedzi na pytania mediów w możliwie jak najkrótszym terminie. W przypadku konieczności przygotowania szczególnie złożonego zakresu informacji, czas udzielania odpowiedzi jest uzgadniany indywidualnie z dziennikarzem.
 4. Bank przekazuje informacje mediom poprzez:
  1) stronę internetową www.media.bgk.pl;  
  2) korespondencję listowną i e-mail;
  3) telefonicznie;
  4) za pośrednictwem serwisów społecznościowych;
  5) podczas bezpośrednich spotkań. 
 5. Kontakt dla mediów Bank udostępnia na stronie internetowej www.media.bgk.pl.  
 6. Za koordynację komunikacji z mediami odpowiada rzecznik prasowy Banku.

 

 

§ 4. Kompetencje jednostek organizacyjnych Banku

 

 1. Za realizację Polityki informacyjnej wobec klientów i interesariuszy odpowiadają poszczególne jednostki organizacyjne Banku oraz departamenty właściwe do spraw komunikacji i marketingu.
 2. Za obsługę reklamacji odpowiada komórka Banku do tego wskazana, określona w odrębnej procedurze składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Za obsługę korespondencji wpływającej na adres [email protected] odpowiada zespół obsługujący infolinię banku.
 4. Za obsługę pytań w trybie dostępu do informacji publicznej odpowiada departament właściwy do spraw komunikacji. Osoby odbierające zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej mają obowiązek niezwłocznie przekazywać je do departamentu właściwego do spraw komunikacji, a pracownicy poszczególnych jednostek merytorycznych mają obowiązek współpracy z departamentem właściwym do spraw komunikacji  w związku z przygotowaniem odpowiedzi.
 5. Za komunikację z klientami i interesariuszami, wynikającą z bieżącej obsługi programów rządowych i funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, odpowiadają komórki organizacyjne centrali Banku zgodnie z ich regulaminami organizacyjnymi (z wyłączeniem pytań od przedstawicieli mediów).
 6. Za kontakty z organami i instytucjami publicznymi (np. parlamentem, Kancelarią Prezydenta RP, ministerstwami i urzędami centralnymi) odpowiada komórka organizacyjna centrali Banku odpowiedzialna za koordynację współpracy Prezesa Zarządu z organami państwa, z wyłączeniem bieżącej komunikacji związanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 5.

§ 5. Zakres informacji, które Bank jest zobowiązany udostępniać w Regionach oraz na stronie internetowej Banku

 

 1. Dyrektorzy Regionów Banku są odpowiedzialni za aktualność informacji udostępnianych klientom i interesariuszom w siedzibie Regionu.
 2. Zakres informacji, które Bank udostępnia w Regionach oraz na stronie internetowej Banku obejmuje w szczególności:
  1) informacje o składzie organów Banku;
  2) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku;
  3) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek;
  4) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat;
  5) terminy kapitalizacji odsetek (tabele odsetkowe obligacji);
  6) stosowane kursy walutowe;
  7) bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu;
  8) informację na temat składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Bank, oprócz informacji wskazanych w ust. 2, na stronie internetowej www.bgk.pl udostępnia w sposób ciągły:
  1) komunikaty sporządzane na podstawie ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  2) informacje o obowiązujących procedurach dotyczących składania reklamacji/skarg zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi Banku;
  3) listę banków korespondentów;
  4) kursy walut;
  5) informację dotyczącą postępowania w razie nieprawidłowego działania systemu bankowości elektronicznej;
  6) informację o Arbitrze Bankowym, Sądzie Polubownym i Komisji Etyki Bankowej działających przy Związku Banków Polskich oraz o sposobie komunikacji z tymi instytucjami;
  7) informację na temat zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej;
  8) informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej;
  9) informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej Banku albo innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową;
  10) opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej;
  11) opis polityki wynagrodzeń oraz informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń i nominacji.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 9, Bank udostępnia również nieodpłatnie, na żądanie zainteresowanej osoby, w miejscu wykonywania czynności.
 5. Za aktualizację i przygotowanie materiałów informacyjnych określonych w ust. 2 i 3, w zakresie wynikającym z art. 111 i nast. ustawy Prawo bankowe, odpowiadają właściwe komórki organizacyjne centrali Banku.
 6. Za koordynację procesu aktualizacji informacji, o których mowa w ust. 5, odpowiedzialny jest departament właściwy ds. komunikacji. W tym celu na bieżąco opracowuje mapę strony internetowej określającą komórki odpowiedzialne za aktualizację poszczególnych informacji, w uzgodnieniu z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi.

§ 6. Udostępnianie treści Polityki

 1. Polityka dostępna jest w języku polskim.
 2. Bank udostępnia tekst Polityki:
  1) na stronie internetowej Banku www.bgk.pl;
  2) w formie papierowej w siedzibach Regionów Banku – na życzenie klientów i interesariuszy.

§ 7. Przegląd Polityki

 1. Bank wykonuje przeglądy Polityki w cyklu rocznym.
 2. Za wykonanie przeglądu Polityki i opracowanie niezbędnych modyfikacji odpowiada departament właściwy do spraw komunikacji oraz rzecznik prasowy Banku.