Polityka informacyjna

PREAMBUŁA

Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem", jako bank państwowy i instytucja zaufania publicznego, dąży do pełnej transparentności. W tym celu udostępnia wszystkim zainteresowanym informacje o Banku i prowadzonej działalności, przygotowane w sposób jasny, z należytą starannością i przekazane bez zbędnej zwłoki. Bank dokłada wszelkich starań, by dostęp do informacji o Banku, w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, był dla każdego równy i by wszyscy zainteresowani informacjami o Banku traktowani byli w jednakowy sposób. Bank nie przekazuje opinii publicznej informacji, które są objęte tajemnicą lub ochroną na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zasady realizacji Polityki informacyjnej Banku, zwanej dalej „Polityką", określają także wewnętrzne akty normatywne Banku, a w szczególności:

  1. Polityka w zakresie sytuacji finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego;
  2. Zasady polityki informacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ogłaszania informacji dotyczących zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej;
  3. Polityka sponsoringowa Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przepisy ogólne

§ 1

1. Politykę realizują wszyscy pracownicy Banku w zakresie swoich kompetencji.

2. Bank realizuje Politykę poprzez:

1) wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa1 oraz innych regulacji, do których stosują się banki2, w tym sprawozdawczość finansową i sprawozdawczość w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej;

2) udzielanie informacji o Banku i jego działalności wszystkim zainteresowanym;

3) prowadzenie działań informacyjnych wewnątrz Banku.

3. Za określenie standardów i form komunikacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi odpowiada Departament Komunikacji, wykorzystując do tego wszelkie dostępne kanały informacyjne i formy komunikacji, w tym portal internetowy oraz intranetowy Banku, korespondencję elektroniczną, konferencje i seminaria, materiały informacyjne.

4. Za koordynację komunikacji z ministerstwami i urzędami centralnymi w zakresie ogólnej działalności Banku odpowiada Gabinet Prezesa. W zakresie obsługi realizacji programów rządowych i funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, sprawozdawczości Banku bądź realizacji bieżących zadań przypisanych do komórek organizacyjnych centrali Banku zgodnie z ich regulaminami organizacyjnymi, komunikację prowadzą właściwe przedmiotowo komórki organizacyjne centrali Banku.

5. Kluczowe informacje o Banku i jego działalności udostępniane przez Bank na zewnątrz powinny być w miarę możliwości uprzednio przekazywane pracownikom Banku.

6. Za koordynację komunikacji z mediami odpowiada rzecznik prasowy Banku.

7. Klienci chcący uzyskać informację na temat oferty lub działalności Banku mają możliwość skorzystania z różnych form kontaktu, m.in. oddziały Banku, infolinia, e-mail na skrzynkę bgk@bgk.pl , formularz kontaktowy dostępny on-line na stronie banku.

 

Zakres informacji, które Bank jest zobowiązany udostępniać w oddziałach

i na portalu internetowym Banku

§ 2

1. Dyrektorzy oddziałów Banku są odpowiedzialni za aktualność informacji udostępnianych klientom w oddziałach Banku.

2. Zakres informacji, które Bank udostępnia w oddziałach, obejmuje w szczególności:

1) informacje o składzie organów Banku;

2) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku;

3) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek;

4) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat;

5) terminy kapitalizacji odsetek;

6) stosowane kursy walutowe;

7) bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu;

3. Bank, oprócz informacji wskazanych w ust. 2, na swej stronie internetowej udostępnia w sposób ciągły:

1) informacje o warunkach wykonywania przelewów transgranicznych;

2) komunikaty sporządzane na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299);

3) informacje o obowiązujących procedurach dotyczących składania reklamacji/skarg zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi Banku;

4) listę banków korespondentów;

5) informację dotyczącą postępowania w przypadku zgubienia lub kradzieży karty płatniczej;

6) informację dotyczącą postępowania w razie nieprawidłowego działania systemu bankowości elektronicznej;

7) informację o Arbitrze Bankowym, Sądzie Polubownym i Komisji Etyki Bankowej działających przy Związku Banków Polskich oraz o sposobie komunikacji z tymi instytucjami;

8) informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, o ile przy wykonywaniu na rzecz oddziału Banku albo innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową;

9) informację na temat zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej;

10) informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej;

11) opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej;

12) opis polityki wynagrodzeń oraz informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń.

4. Informacje wskazane w ust. 3 pkt 8 Bank udostępnia na żądanie zainteresowanej osoby w oddziałach Banku.

5. Co najmniej raz w roku Bank podaje do wiadomości publicznej informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 lit. g ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego3, z wyłączeniem informacji zastrzeżonych lub poufnych. Sposób i tryb publikacji informacji określają „Zasady polityki informacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ogłaszania informacji dotyczących zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej”.

 

Udostępnianie treści Polityki

§ 3. 1.

1. Polityka dostępna jest w języku polskim.

2. Treść Polityki udostępniana jest:

1) w formie elektronicznej na portalu internetowym i intranetowym Banku;

2) w formie papierowej w oddziałach Banku - na życzenie klientów.

 

Przegląd Polityki

§ 4. 1.

1. Przegląd Polityki, w tym zakresu informacji, które Bank udostępnia na portalu internetowym i w oddziałach, dokonywany jest w cyklu rocznym.

2. Za dokonanie przeglądu polityki i opracowanie niezbędnych modyfikacji odpowiedzialny jest Departament Komunikacji oraz rzecznik prasowy Banku.

 

----------------------------------------------------------------

1 Bank realizując Politykę stosuje zasady wynikające w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji ( Dz. U. Nr 79, poz. 550, z późn. zm.), uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 39, z późn. zm.), a także Zasady Dobrej Praktyki Bankowej przyjęte przez Związek Banków Polskich. Wpływ na Politykę mają także ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz.133).

Uchwała nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 39, z późn. zm.), a także Zasady Dobrej Praktyki Bankowej przyjęte przez Związek Banków Polskich.

Szczegółowy zakres i tryb publikowania informacji określają przepisy art. 431 – 455 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.UE.L.2013.176.1 z późn. zm.). Zasady te mają zastosowanie do BGK z mocy art. 3 ust. 1a pkt 2 lit. g) ustawy o BGK.