Raporty roczne, sprawozdanie finansowe, rachunki zysków i strat, dane bilansowe

Sprawozdanie finansowe BGK
Dane bilansowe według stanu na dzień:
Polityka informacyjna w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej
Półroczna informacja o ekspozycjach BGK objętych działaniami stosowanymi w odpowiedzi na kryzys spowodowany przez COVID-19
Informacje kwartalne
Raporty roczne
Opis systemu kontroli wewnętrznej w BGK
 1. System kontroli wewnętrznej banku obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne banku oraz podmioty zależne i jest dostosowany do wielkości i stopnia złożoności działalności banku.
   
 2. Celem systemu kontroli wewnętrznej w BGK jest zapewnienie:
  1. skuteczności i efektywności działania banku;
  2. wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
  3. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w banku;
  4. zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
 3. System kontroli wewnętrznejzorganizowany jest na podstawie koncepcji trzech poziomów (linii obrony):
  1. na pierwszy poziom (I linię obrony) składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej banku;
  2. na drugi poziom (II linię obrony) składa się:
   • zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem na I linii obrony;
   • działalność Departamentu Zgodności (DZ);
  3. na trzeci poziom (III linię obrony) składa się działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego (DAW).
   Pracownicy banku na wszystkich trzech liniach obrony stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują ich przestrzeganie.
 4. Rada Nadzorcza BGK sprawuje nadzór oraz dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Departamentu Zgodności oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego.

  W swojej ocenie rada nadzorcza uwzględnia w szczególności:
  1. opinię Komitetu ds. Audytu na temat adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BGK;
  2. raport zarządu banku;
  3. okresowe raporty DZ i DAW;
  4. informacje uzyskane od podmiotów zależnych, które są istotne z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
  5. ustalenia dokonane przez biegłego rewidenta;
  6. ustalenia wynikające z kontroli zewnętrznych wykonanych przez uprawnione do tego instytucje np. KNF, UOKIK;
  7. oceny i opinie dokonywane przez inne podmioty zewnętrzne, jeżeli były wydawane, które są istotne z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.
 5. Komitet ds. Audytu w BGK odpowiada za bieżące monitorowanie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Wszystkie istotne informacje pozyskane podczas monitorowania systemu kontroli wewnętrznej komitet może przekazywać radzie nadzorczej. Komitet co najmniej raz w roku wydaje opinię na temat adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i przedstawia ją radzie nadzorczej.
   
 6. Zarząd banku w ramach projektowania, wprowadzania oraz zapewnienia adekwatnego i skutecznego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej:
  1. ustanawia kryteria oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
  2. Ustanawia, że kategoryzacja nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej uwzględniać będzie prawdopodobieństwo i skutki nieprawidłowości, w tym skutki o charakterze finansowym, operacyjnym i reputacyjnym dla banku;
  3. ustanawia system raportowania nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej;
  4. określa rodzaje działań, w tym naprawczych i dyscyplinujących w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wykrytych w systemie kontroli wewnętrznej;
  5. zatwierdza kryteria wyodrębnienia procesów istotnych, listę procesów istotnych oraz ich powiązanie z celami ogólnymi i szczegółowymi systemu kontroli wewnętrznej;
  6. zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych zgodne z odrębnymi regulacjami dotyczącymi współpracy banku z podmiotami zależnymi;
  7. zapewnia niezależność i środki finansowe niezbędne do skutecznego wykonywania zadań oraz systematycznego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji pracowników DAW oraz DZ;
  8. zapewnia w regulacjach wewnętrznych banku zasady projektowania, zatwierdzania i wdrażania mechanizmów kontrolnych we wszystkich procesach funkcjonujących w banku;
  9. zapewnia funkcjonowanie matrycy funkcji kontroli oraz przypisanie zadań związanych z zapewnianiem jej funkcjonowania oraz uprawnia członków zarządu do ustanawiania w swoich zakresach odpowiedzialności zakresu i kryteriów niezależnego monitorowania, przestrzegania mechanizmów kontrolnych na podstawie wytycznych dotyczących aktualizacji i monitorowania matrycy funkcji kontroli.

   Zarząd banku co najmniej raz w roku przekazuje radzie nadzorczej raport informujący o sposobie wypełnienia zadań dotyczących funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Raport ten stanowi wsparcie rady w wydaniu rocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BGK.
 7. Funkcja kontroli obejmuje wszystkie stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne banku odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji  poprzez:
  • zdefiniowanie i stosowanie mechanizmów kontrolnych w procesach funkcjonujących w banku;
  • niezależne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych;
  • raportowanie w ramach funkcji  kontroli.

   W każdym procesie funkcjonującym w banku oraz we wszystkich trzech liniach obrony stosowane są mechanizmy kontrolne, przy projektowaniu których uwzględniane są następujące kryteria, a w szczególności:
  • zmiany otoczenia rynkowego i regulacyjnego;
  • adekwatność mechanizmu kontrolnego w stosunku do procesu;
  • skuteczność danego rodzaju mechanizmu kontrolnego w przeszłości;
  • możliwość niezależnego monitorowania danego mechanizmu kontrolnego.

   Projektując mechanizmy kontrolne, w tym mechanizmy kluczowe w przypadku procesów istotnych bank dostosowuje rodzaje mechanizmów kontrolnych do określonych celów systemu kontroli wewnętrznej, stopnia złożoności procesów, ryzyka zaistnienia nieprawidłowości uwzględniając przy tym dostępne zasoby banku.
   W ramach stosowanych w banku mechanizmów kontrolnych zostały wyodrębnione kluczowe mechanizmy kontrolne.
   Funkcja kontroli w ramach procesów istotnych dokumentowana jest w formie matrycy funkcji kontroli.  W banku sporządzane są okresowo plany testowania poziomego i pionowego.
   Bank wprowadził system organizacji  funkcji kontroli zgodny z wytycznymi Rekomendacji H.
 8. Zakres zadań komórki ds. zgodności, niezależność komórki
  1. Departament Zgodności (DZ) podlega organizacyjnie bezpośrednio prezesowi zarządu banku.
  2. Niezależność DZ  została zapewniona w szczególności poprzez:
   • możliwość bezpośredniego kontaktu dyrektora DZ (Compliance Officera) z prezesem zarządu oraz członkami zarządu i rady nadzorczej;
   • nadzór nad pracą komórki przez Komitet ds. Audytu,
   • akceptację przez radę nadzorczą zmian na stanowisku dyrektora DZ oraz niezwłoczne informowanie KNF w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora DZ wraz ze wskazaniem przyczyny zmiany,
   • uczestnictwo dyrektora DZ w posiedzeniach zarządu banku oraz w posiedzeniach rady nadzorczej, gdy przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, w tym zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub zarządzaniem ryzykiem, a także uczestnictwo we wszystkich posiedzeniach Komitetu ds. Audytu.
  3. Celem działania DZ jest nadzór nad procesem zapewnienia zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Nadzór ten realizowany jest w szczególności poprzez:
   • niezależne monitorowanie i raportowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza w formie weryfikacji bieżącej pionowej i testowania pionowego w dedykowanych obszarach,
   • realizację procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności obejmującego identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie o ryzyku braku zgodności.
  4. Komórka ds. zgodności odpowiada za stosowanie wybranych rodzajów mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności.
  5. Szczegółowe określenie celu, usytuowania organizacyjnego, posiadanych uprawnień, relacji z innymi podmiotami, zakresu działania, w tym praktycznej realizacji zadań związanych z zapewnieniem zgodności w ramach funkcji zgodności i poszczególnych elementów zarządzania ryzykiem braku zgodności przez komórkę ds. zgodności określają wewnętrzne akty normatywne w banku.

   W procesie zapewnienia zgodności i budowania kultury korporacyjnej opartej na otwartości, bank zapewnia rozwiązania umożliwiające zgłaszanie naruszeń, w tym przy wykorzystaniu anonimowego kontaktu.
    
 9. Zakres zadań komórki audytu wewnętrznego, niezależność komórki
  1. Departament Audytu Wewnętrznego (DAW) podlega organizacyjnie bezpośrednio prezesowi zarządu banku. Nadzór nad DAW sprawuje rada nadzorcza banku poprzez Komitet ds. Audytu.
  2. DAW wykonuje niezależną i obiektywną działalność zapewniającą i doradczą, mającą na celu przysporzenie wartości i usprawnienie procesów w banku oraz dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej (z wyłączeniem działalności DAW). Zakres działalności DAW obejmuje wszystkie obszary działalności, procesy, czynności i wszystkie elementy struktury organizacyjnej banku oraz jego podmioty zależne.
  3. Niezależność DAW zagwarantowana jest między innymi poprzez:
   1. bezpośredni kontakt dyrektora DAW z prezesem i członkami zarządu oraz przewodniczącym i członkami rady nadzorczej,
   2. uczestnictwo dyrektora DAW w posiedzeniach zarządu banku oraz w posiedzeniach rady nadzorczej, gdy przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, w tym zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub zarządzaniem ryzykiem, a także uczestnictwo we wszystkich posiedzeniach Komitetu ds. Audytu,
   3. wymóg zgody rady nadzorczej banku na powołanie dyrektora DAW oraz na jego odwołanie, po uprzednim jego wysłuchaniu stosownie do postanowień statutu banku,
   4. niezwłoczne informowanie KNF w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora DAW wraz ze wskazaniem przyczyny zmiany,
   5. wyłączenie DAW z działalności operacyjnej banku i nie łączenie działalności DAW z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w banku. Pracownicy DAW nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z zadań DAW,
   6. wyłączenie DAW z monitorowania przez komórki organizacyjne usytuowane w drugiej linii obrony.