Sponsoring

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju i instytucja zaufania publicznego, prowadzi politykę pełnej przejrzystości swojej działalności, w tym także przejrzystości angażowania się w przedsięwzięcia w charakterze sponsora.

BGK definiuje sponsoring jako finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięcia w zamian za określone, wzajemne i ekwiwalentne świadczenia ze strony sponsorowanego, a w szczególności w zamian za:

 • eksponowanie logo BGK,
 • dystrybucję informacji o BGK lub jego produktach lub
 • umożliwienie BGK prowadzenia określonych działań promocyjnych w trakcie przedsięwzięcia.

Sponsoringiem nie jest:  

 • udział finansowy BGK w przedsięwzięciu, którego bank jest współorganizatorem lub partnerem, a w którym przedstawiciele BGK występują w charakterze ekspertów,
 • działalność charytatywna polegająca jedynie na przekazaniu darowizny.
Cele

Celem podejmowania przez bank działalności sponsoringowej jest upowszechnianie i wzmacnianie:

 • wizerunku BGK jako instytucji, która wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski oraz sektor publiczny w realizacji jego zadań,
 • wizerunku państwowego banku rozwoju, który jest:
  • skuteczny i kompetentny w działaniach, oferuje najlepsze lub unikalne,
  • rozwiązania dla wybranych grup klientów i posiada wiedzę ekspercką w tym zakresie,
  • stabilny, godny zaufania, transparentny,
  • nowoczesny, patrzący w przyszłość,
  • podnoszący jakość życia Polaków,
  • odpowiedzialny społecznie, dbający o zrównoważony rozwój kraju.
Obszary zainteresowania BGK i cechy przedsięwzięć sponsoringowych

1. Bank może angażować się w sponsorowanie przedsięwzięć, które:

 • są spójne z misją i strategią BGK,
 • pozwalają na budowanie i umacnianie dobrych relacji banku z jego kluczowymi interesariuszami,
 • umożliwiają wzmacnianie rozpoznawalności produktów i usług, które bank realizuje w obszarach:
  • finansowanie inwestycji, eksportu i rozwój przedsiębiorstw,
  • infrastruktura, budownictwo i projekty strategiczne,
  • programy europejskie,
  • samorządy,
  • finanse publiczne.
 • mają renomę w skali:
  • lokalnej (w przypadku przedsięwzięć o zasięgu lokalnym),
  • regionalnej (w przypadku przedsięwzięć o zasięgu regionalnym),
  • ogólnopolskiej (w przypadku przedsięwzięć o charakterze ogólnokrajowym) lub ich organizator cieszy się w skali ogólnopolskiej dobrą reputacją i doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć,
  • ponadnarodowej (w przypadku przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym);
 • gwarantują bankowi pakiet świadczeń promocyjnych, zapewniający prócz ekspozycji logo BGK lub informacji o BGK, także inne formy zaangażowania przedstawicieli banku w przedsięwzięcie.

2. Sponsorowanie przedsięwzięć niezwiązanych bezpośrednio z działalnością banku i grupami kluczowych interesariuszy BGK, w tym np. wydarzeń kulturalnych, sportowych, o charakterze historycznym, edukacyjnym, akcji społecznych, ekologicznych oraz przedsięwzięć z udziałem wielu sponsorów (w tym innych banków), jest możliwe, o ile spełniają one warunki określone w Zasadach sponsorowania przedsięwzięć przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

3. Bank nie sponsoruje w szczególności:

 • przedsięwzięć związanych z uprawianiem kultu religijnego, działalnością jakiegokolwiek kościoła lub związku wyznaniowego,
 • kampanii i wydarzeń organizowanych przez partie polityczne, ugrupowania, stowarzyszenia polityczne,
 • przedsięwzięć niosących ryzyko negatywnej oceny opinii publicznej, a w szczególności kluczowych grup interesariuszy BGK.

4. BGK nie sponsoruje przedsięwzięć organizowanych przez osoby fizyczne.

5. Warunki, o których mowa powyżej, nie wyczerpują ewentualnych innych warunków, mogących mieć wpływ na ostateczną decyzję o udziale BGK w danym przedsięwzięciu.

Zasady realizacji działalności sponsoringowej

1. Warunkiem ubiegania się o sponsorowanie przedsięwzięcia przez bank jest przygotowanie przez organizatora przedsięwzięcia wniosku o sponsorowanie przedsięwzięcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. Wnioski o finansowanie przedsięwzięcia sponsoringowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego prosimy kierować na poniższy adres:

Departament Marketingu
Bank Gospodarstwa Krajowego 
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:

VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.