Outsourcing

W związku z art. 111b. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o następujących przedsiębiorcach, którzy w wyniku realizacji podpisanych z Bankiem umów, na realizację czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową:

z siedzibą w Warszawie, 03-301 ul. Jagiellońska 78 zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000025138 posługująca się numerem NIP: 5272329716 oraz REGON: 017207713.

z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON 141387142, NIP 1070010731.

z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, , NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578

z siedzibą w Warszawie, 04-186 ul. Grochowska 21A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000034947, NIP: 1130059989, REGON: 012677986.

z siedzibą w Opolu przy ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064312, NIP 7540339496, REGON 530600238.

z siedzibą w Warszawie, 01-211 ul. Kasprzaka 10/16 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr: KRS 0000011571, REGON 010778878, NIP 5261008546.

z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000001538, REGON 000013037, NIP 5260300291.

z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000010186, REGON 001379728, NIP 5260212931.

z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525, REGON 006239498 NIP 5270203313.

z siedzibą w Warszawie 00-950, ul. Grzybowska 53/57, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000014843, REGON 000010205, NIP 5260006841.

z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000010821, NIP 5540314271, REGON 002482470.

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr: KRS 0000069229, REGON 930603359, NIP 8960001959.

z siedzibą: ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000051818, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 874-000-33-01.

ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, wpisanym do krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000096040, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 675-000-60-62

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000100602, REGON 000496981, NIP 6330004820.

z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134, REGON 017509621, NIP 9512044933, o kapitale zakładowym 11 700 000 PLN w pełni opłaconym, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000105848

z siedzibą w Warszawie 02-676 przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000006421, NIP: 6760078301, REGON 003915970.

z siedzibą w Warszawie przy Al..Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000255669, REGON 356846563, NIP 6782924039.

z siedzibą Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000266510, NIP 7010041346

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568681.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółką o kapitale zakładowym w kwocie 1.257.200.000,00 PLN, opłaconym w całości, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022156.

z siedzibą ul. Jaśminowa 25c, 25-223 Kielce, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9591678039, REGON 260426447.

z siedzibą w Poznaniu pod adresem: Aleje Solidarności 46, 61-696 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000266405, NIP 7811791536, REGON 300376799

ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000545379, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7252083093, REGON 360868745.

z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000539205, NIP 951 238 74 26

z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000044577, NIP: 527-010-45-68, REGON: 011986640

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000061293, NIP 5260210429, REGON 012873434.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4A, 00-444 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112576.

z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000304735, REGON 141334039, NIP 1080004850

Oddział w Polsce, utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa (Polska), zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302998, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 5262965103, będący oddziałem Haitong Bank Sociedade Anonima portugalskiej spółki akcyjnej, którego kapitał zakładowy w pełni opłacony wynosi 844.769.000,00 EURO, z siedzibą przy R. Alexandre Herculano nr 38, 1200 Lizbona, Portugalia, zarejestrowanym w Registo Comercial 501385932 Conservatoria Do Registo Comercial De Lisboa – 1A Seccao.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 89, 00-693 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000030437, REGON 003871238, NIP 5260211469.

z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757904, o numerze NIP 107-00-41-832, będący oddziałem HSBC France, francuskiej spółki akcyjnej (société anonyme) o kapitale zakładowym EUR 450 250 220 (w pełni opłaconym), z siedzibą przy Avenue des Champs-Elysées 103, 75008 Paryż, Francja, zarejestrowanej w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre du Commerce et des Sociétés) pod numerem 775 670 284, o polskim numerze NIP 107-00-41-803.

z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisany do KRS - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638.

z siedzibą ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000343763, NIP: 627-23-51-283,REGON: 276591100.

z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000005459, REGON 271514909, NIP 6340135475.

z siedzibą w Warszawie (02-622), ul. Malczewskiego 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005577, NIP 527-100-17-41.

z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XI Gospodarczy pod nr: KRS 0000078979, REGON 000500286, NIP 6750006027.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285070, NIP: 527-254-88-78, REGON 141054713.

z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-025), ul. Krucza 50, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000501348, kapitał zakładowy 35.000.000 złotych (w całości opłacony), posiadającą NIP: 525-258-12-00.

ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524.

z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000427318, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 525-25-33-460.

z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094143, NIP 526-10-20-062, REGON 010925090.

z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000081821, NIP: 5260213126, REGON: 012015417.

z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A; 02-672 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 5261021021.

z siedzibą w Wałbrzychu 58-301, ul. Żwirki i Wigury 8-12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000222652, NIP 8862785813, REGON 891556010.

z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320367, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9512270428.

z siedzibą w Łodzi przy Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź, zarejestrowana pod numerem KRS 0000022886 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 725-173-56-94, REGON: 472191767.

z siedzibą w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64, NIP 712-10-19-686, REGON 430578750, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086395, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

z siedzibą w Warszawie (00-609) przy ul. Aleja Armii Ludowej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000867, NIP 712-10-16-682, REGON 430560128

 

aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa, wpisany przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000096937, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298.

 

z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod nr: KRS 0000334972, NIP 5250007313, REGON 010684960.

z siedzibą w Warszawie ul, Puławska 15, 02-515 Warszawa wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000026438, REGON 016298263, NIP 5250007738.

w Katowicach adres: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000267847, posiadająca nr REGON: 277573126, NIP: 634-24-27-710.

z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00- 854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, REGON 930041341.

z siedzibą we Wrocławiu 54 – 202, ul. Legnicka 48 B, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000040562, NIP: 527-20-46-102, REGON: 012736938.

z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, pod numerem KRS 0000148117,  NIP 897-16-79-435.

z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026084.

z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 43, 95-100 Zgierz zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000061660, NIP 7250021314, REGON 470778706.

z siedzibą w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań 60-462, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000058205, REGON 004848247, NIP 7770005362.

ul. Annopol 4 A Budynek F, Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000368920, REGON 142652592, NIP 7010266967.

z siedzibą ul. Okrężna 26, 53-008 Wrocław, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8982036557, REGON 021858070.

z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000051233, NIP 5213092922, REGON 016283043.

z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyn w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000036781, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 849-000-11-74