A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Przedsiębiorcze lubelskie

 • O projekcie

  Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego

  Wartość Projektu: 425 858 110,77 zł, w tym:

  • wkład UE: 361,98 mln zł
  • wkład krajowy: 63,88 mln zł

  Termin realizacji Projektu: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.


  Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” - 404,67 mln zł
  • Osi Priorytetowej 9 „Rynek pracy” -  18,47 mln zł
  • Osi Priorytetowej 10 „Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian” - 2,7 mln zł

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie lubelskim podmiotom finansowym w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki, kredyty, poręczenia lub wejścia kapitałowe.

  W ramach Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” (działania 3.2, 3.7)  wspierane będą przedsiębiorstwa tworzące nowe produkty i usługi (w tym oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych), rozszerzające działalność poza rynek lokalny oraz nawiązujące współpracę w celu zwiększenia swojej pozycji konkurencyjnej.

  W ramach Osi Priorytetowej 9 „Rynek pracy” (działanie 9.3)  promowane będą projekty mające na celu wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące przyznanie środków finansowych w postaci preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  W ramach Osi Priorytetowej 10 „Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian” (działanie 10.2) promowane będą projekty wspierające pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne obejmujące przyznanie środków finansowych w postaci preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

   

 • Dla kogo

  Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, czy podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka.

  Instrument finansowy

  Pośrednicy finansowi

  Ostateczni odbiorcy

  Wejście kapitałowe

  m.in. podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka

  Nowopowstałe spółki kapitałowe prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, w których część udziałów będzie obejmował pośrednik finansowy, a część udziałów pomysłodawca rozumiany jako osoba (lub osoby) fizyczna lub prawna. Celem tworzenia spółki będzie wdrażanie innowacyjnego pomysłu zgłaszanego przez pomysłodawcę.

  Pożyczka mała

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego.

  Pożyczka duża

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego.

  Poręczenie

  m.in. fundusze   poręczeniowe i banki

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego.

  Pożyczka w ramach działania 9.3

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W szczególności osoby należące do co najmniej jednej z grup:

  · osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

  · kobiety,

  · osoby z niepełnosprawnościami,

  · osoby długotrwale bezrobotne,

  · osoby o niskich kwalifikacjach.

   

  Pożyczka w ramach działania 10.2

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  · pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne (pracownicy przewidziani do zwolnienia, pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) z terenu województwa lubelskiego,

  · pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego.

 • Instrumenty i zakres finansowania

  Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia lubelskim podmiotom na realizację projektów w postaci instrumentów takich jak: pożyczka, poręczenie lub wejście kapitałowe.

  Wejście kapitałowe

  Wejście kapitałowe to instrument dedykowany nowopowstałym przedsiębiorstwom o wysokim potencjale gospodarczym, które ze względu na utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania nie są w stanie same skomercjalizować własnych innowacyjnych rozwiązań. Istotą wejścia kapitałowego jest objęcie przez pośrednika finansowego części udziałów w nowej spółce tworzonej wraz z pomysłodawcą.

  Podstawowe parametry: wysokość wejścia kapitałowego: do 1,5 mln zł, okres realizacji inwestycji: do 5 lat (możliwość wydłużenia do 10 lat).

  Pożyczka mała

  Pożyczka mała to instrument, który będzie udzielany na preferencyjnych warunkach przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwom, a w znaczenie mniejszym stopniu – małym firmom prowadzącym działalność na terenie województwa lubelskiego. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Dla start-upów przewidziane są preferencje zarówno w zakresie okresu jak i długości spłaty pożyczki.

  Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: do 250 tys. zł, okres spłaty: do 5 lat (z możliwością wydłużenia).

  Pożyczka duża

  Pożyczka duża to instrument, który będzie udzielany na preferencyjnych warunkach mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Pożyczka duża służy finansowaniu większych inwestycji, dla których niezbędna wartość pożyczki wykracza poza górny limit pożyczki małej. Szczególnie promowane będą inwestycje ukierunkowane na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym usługi i aplikacje), wspieranie ekspansji MŚP na rynkach zagranicznych oraz średnie projekty innowacyjne. Dla inwestycji w TIK przewidziane są szczególne preferencje w zakresie karencji.

  Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: od 250 tys. zł do 1 mln zł, okres spłaty: do 8 lat (z możliwością wydłużenia).

  Poręczenie

  Poręczenie to instrument przeznaczony na wsparcie realizacji projektów przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nieposiadające odpowiedniego zabezpieczenia na spłatę zobowiązania. Instrument skierowany jest przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorstw w pozyskiwaniu finansowania dłużnego. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Szczególnie promowane będą inwestycje w TIK oraz innowacje w przedsiębiorstwach.

  Podstawowe parametry: wysokość poręczenia: do 1,5 mln zł, okres spłaty: do 9 lat (z możliwością wydłużenia).

  Pożyczka w ramach działania 9.3

  Pożyczka to instrument przeznaczony dla osób fizycznych w wieku od 30 lat z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, a w szczególności dla osób należących do co najmniej jednej z grup:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

  Na wsparcie osób spoza grup priorytetowych, ale należących do grupy wyłącznie bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, przeznaczonych zostanie nie więcej niż 20% alokacji.

  Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: do 50 tys. zł, okres spłaty: do 5 lat (z możliwością wydłużenia).

  Pożyczka w ramach działania 10.2

  Pożyczka to instrument adresowany do przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Promowane będę programy typu outplacement obejmujące wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie przeznaczone będzie na opracowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej i przyczyni się do kontynuacji zatrudnienia przez osoby zagrożone utratą pracy, jak również zmniejszy ryzyko bezrobocia wśród pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych.

  Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: do 50 tys. zł, okres spłaty: do 5 lat (z możliwością wydłużenia).