A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Firmy dotknięte trudną sytuacja związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.

Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują*:

 • Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo
 • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
 • Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
 • Brak wymaganego wkładu własnego
 • Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

*Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest w zakładce "Kto udzieli pożyczki". Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.  

 • O projekcie

   

  Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka" jest realizowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie umowy z Bankiem  Gospodarstwa Krajowego, zawartej w dniu 22 grudnia 2016 r. Jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej.  Do ich dyspozycji  BGK przekaże ok. 200 mln zł w okresie kilku najbliższych lat. Środki są udostępniane w sposób ciągły w miarę ich wycofywania z instrumentów finansowych, oferowanych przez BGK w ramach PO RPW 2007-2013. Projekt, zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną, będzie realizowany do 2027 roku, z możliwością wydłużenia tego terminu przez dysponenta środków.   

  Ze środków Projektu udzielne są „Pożyczki na Rozwój Turystyki”, o które mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) działający w branży turystycznej i okołoturystycznej, prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw  Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pożyczki udzielane są przez instytucje finansujące wyłonione przez BGK w postępowaniach przetargowych.

  Wyłonione przez BGK instytucje finansujące posiadają ugruntowaną pozycję w regionach, w których działają oraz wieloletnie  doświadczenie w udzielaniu wsparcia finansowego przedsiębiorcom sektora MŚP. Oferowane przez nie pożyczki udzielane będą na jednolitych warunkach, określonych dla Projektu.

 • Dla kogo

  Pożyczka na rozwój Turystyki skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej lub okołoturystycznej na terenie Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego).

   

  Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane Ostatecznym Odbiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, tj. prowadzącym działalność w ramach następujących działów i grup PKD:

  • 55 Zakwaterowanie;
  • 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
  • 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
  • 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
  • 51.1 Transport lotniczy pasażerski;
  • 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
  • 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  • 77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79 Działalność związana z turystyką;
  • 86 Opieka zdrowotna;
  • 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
  • 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
  • 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
  • 47 Handel detaliczny;
  • 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
  • 10.52 Produkcja lodów;
  • 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  • 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
  • 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
  • 32 Pozostała produkcja wyrobów;
  • 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

  Ponadto, o wsparcie mogą również ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą w innej branży, w przypadku, gdy z przedstawionego biznes planu wynika, że planowana inwestycja określonych typów projektów związanych z turystyką.

 • Przeznaczenie pożyczki

  Przeznaczenie Pożyczki na Rozwój Turystyki

  Celem wsparcie udzielanego MŚP  jest poszerzenie oferty, podniesienia jakości produktów i usług lub wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

  a.     Obiekty noclegowe;

  b.     Obiekty gastronomiczne;

  c.     Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;

  d.     Infrastruktura turystyki zdrowotnej;

  e.     Infrastruktura kultury i rozrywki;

  f.      Transport turystyczny;

  g.     Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;

  h.     Ekologiczne produkty;

  i.       Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;

  j.       Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło

  k.     Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

   

  Z pożyczki można sfinansować następujące typy wydatków:

  a.     Roboty budowane (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury).

  b.     Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

  c.     Jako element przedsięwzięcia:

  -           wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK),

  -           wydatki związane z bieżącą/obrotową działalnością

  -           promocja i reklama związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia

 • Warunki udzielenia Pożyczki na Rozwój Turystyki

  Warunki udzielania „Pożyczki na Rozwój Turystyki”

  1. Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł;
  2. Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy (standardowo) lub do 84 miesięcy (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki);
  3. Wkład własny MŚP: 20%;
  4. Oprocentowanie: od 1,84%;
  5. Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
  6. Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

   

  Dodatkowe preferencje (oprocentowanie 0,92% oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

  1. obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (MPR Green Velo, greenvelo.pl);
  2. MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata (start-upy).

   

  Zmiany w oferowaniu produktu w nowo zawieranych umowach z Pośrednikami Finansowymi:

  1. Inwestycja finansowana Pożyczką musi być zlokalizowana na terenie Polski Wschodniej – zniesienie wymogu posiadania siedziby przedsiębiorcy w danym województwie.
  2. Rozszerzenie zasięgu działania pośredników finansowych o pozostałe województwa Polski Wschodniej do 30% wartości Portfela Jednostkowych Pożyczek.
  3. W przypadku Pożyczki o wartości powyżej 250 000,00 zł dopuszcza się wydłużenie okresu spłaty do maksymalnie 84 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki na rzecz przedsiębiorcy.
  4.  Jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie Pożyczki od tego samego Pośrednika, pod warunkiem, że druga Pożyczka może zostać udzielona po rozliczeniu wydatkowania środków z pierwszej.
  5. Obniżenie podstawowego progu  oprocentowania Pożyczki do 1,84% (stopa bazowa KE); Oprocentowanie Pożyczki udzielonej start-upom lub na przedsięwzięcie mające status MPR Green Velo pozostało bez zmian i wynosi 0,92 %.
 • Kto udzieli pożyczki

  WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
  Fundusz Wschodni Sp. z o.o.

  ul. Piękna 1, 15-282 Białystok

  biuro@funduszwschodni.pl 


  WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

  ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

  darsa@darsa.pl 


  WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
  Lubelska Fundacja Rozwoju

   

  ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

  info@pozyczkaunijna.pl

  info@pożyczkaunijna.pl


  WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

  ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

  kswp@kswp.org.pl 


  WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE  
  Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. 

  ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

  marr@marr.com.pl

 • Promocja
  Obowiązki i wytyczne dotyczące treści strony internetowej Pośrednika Finansowego

   

  1. Pośrednicy finansowi (PF) zobowiązani są stosować następujące pojęcia:

      „Pożyczka na rozwój turystyki” –  na określenie produktu
      „projekt” – na określenie projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka
      „środki Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej”- na określenie źródła finansowania

  2. PF zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wytycznych zawartych w Księdze Identyfikacji Znaku PPW-T,
      (w tym stosować logotypy PPW-T, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionanej) i pozostałych oznaczeń (wskazanie źródła finansowania).

  3. Obowiązkiem PF jest zapewnienie standardu minimum co do treści, zawierającej informacje takie jak:
      logotyp PPW-T:

  • nazwa produktu: Pożyczka na rozwój turystyki
  • ostateczni odbiorcy – przedsiębiorcy:
   - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej według PKD na obszarze Polski Wschodniej.
  • typy projektów:
  1. Obiekty noclegowe;
  2. Obiekty gastronomiczne;
  3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
  4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
  5. Infrastruktura kultury i rozrywki;
  6. Transport turystyczny;
  7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
  8. Ekologiczne produkty;
  9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
  10. Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło
  11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.
  • parametry produktu:
  1. Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł;
  2. Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy (standardowo) lub do 84 miesięcy (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki);
  3. Wkład własny MŚP: 20%;
  4. Oprocentowanie 1,84%;
  5. Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
  6. Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.
  • Dodatkowe preferencje (oprocentowanie 0,92% oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:
  1. obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (MPR Green Velo, greenvelo.pl);
  2. MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata (start-upy).
  • opis procesu ubiegania się o pożyczkę, w tym wymagane dokumenty i ich wzory (biznesplan, ewent. wniosek)
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  • określenie źródła finansowania: Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
  • logotypy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego – z linkowaniem do stron PPW-T:
   - link do strony MFiPR: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
   - link do strony BGK: www.bgk.pl/turystyka

  4. Zestaw oznaczeń do pobrania: