A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.

Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują*:

 • Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo
 • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
 • Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
 • Brak wymaganego wkładu własnego
 • Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

*Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest w zakładce "Kto udzieli pożyczki". Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.  

 • O projekcie

   

  Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka" jest realizowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie umowy z Bankiem  Gospodarstwa Krajowego, zawartej w dniu 22 grudnia 2016 r. Jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej.  Do ich dyspozycji  BGK przekaże ok. 200 mln zł w okresie kilku najbliższych lat. Środki są udostępniane w sposób ciągły w miarę ich wycofywania z instrumentów finansowych, oferowanych przez BGK w ramach PO RPW 2007-2013. Projekt, zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną, będzie realizowany do 2027 roku, z możliwością wydłużenia tego terminu przez dysponenta środków.   

  Ze środków Projektu udzielne są „Pożyczki na Rozwój Turystyki”, o które mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) działający w branży turystycznej i okołoturystycznej, prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw  Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pożyczki udzielane są przez instytucje finansujące wyłonione przez BGK w postępowaniach przetargowych.

  Wyłonione przez BGK instytucje finansujące posiadają ugruntowaną pozycję w regionach, w których działają oraz wieloletnie  doświadczenie w udzielaniu wsparcia finansowego przedsiębiorcom sektora MŚP. Oferowane przez nie pożyczki udzielane będą na jednolitych warunkach, określonych dla Projektu.

 • Dla kogo

  Pożyczka na rozwój Turystyki skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej lub okołoturystycznej na terenie Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego).

   

  Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane Ostatecznym Odbiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, tj. prowadzącym działalność w ramach następujących działów i grup PKD:

  • 55 Zakwaterowanie;
  • 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
  • 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
  • 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
  • 51.1 Transport lotniczy pasażerski;
  • 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
  • 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  • 77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79 Działalność związana z turystyką;
  • 86 Opieka zdrowotna;
  • 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
  • 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
  • 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
  • 47 Handel detaliczny;
  • 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
  • 10.52 Produkcja lodów;
  • 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  • 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
  • 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
  • 32 Pozostała produkcja wyrobów;
  • 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

  Ponadto, o wsparcie mogą również ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą w innej branży, w przypadku, gdy z przedstawionego biznes planu wynika, że planowana inwestycja określonych typów projektów związanych z turystyką.

 • Przeznaczenie pożyczki

  Przeznaczenie Pożyczki na Rozwój Turystyki

  Celem wsparcie udzielanego MŚP  jest poszerzenie oferty, podniesienia jakości produktów i usług lub wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

  a.     Obiekty noclegowe;

  b.     Obiekty gastronomiczne;

  c.     Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;

  d.     Infrastruktura turystyki zdrowotnej;

  e.     Infrastruktura kultury i rozrywki;

  f.      Transport turystyczny;

  g.     Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;

  h.     Ekologiczne produkty;

  i.       Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;

  j.       Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło

  k.     Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

   

  Z pożyczki można sfinansować następujące typy wydatków:

  a.     Roboty budowane (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury).

  b.     Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

  c.     Jako element przedsięwzięcia:

  -           wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK),

  -           wydatki związane z bieżącą/obrotową działalnością

  -           promocja i reklama związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia

 • Warunki udzielenia Pożyczki na Rozwój Turystyki

  1. Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł;

  2. Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 84 miesięcy;

  3. Wkład własny MŚP: brak

  4. Brak prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki

  5. Oprocentowanie: od 0,29%;

  6. Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia;

  7. Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

   

  Dodatkowe preferencje (oprocentowanie 0,145% oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

  1. obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (MPR Green Velo, greenvelo.pl);

  2. MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata (start-upy).

   

  Zmiany w oferowaniu produktu w nowo zawieranych umowach z Pośrednikami Finansowymi:

  1. Inwestycja finansowana Pożyczką musi być zlokalizowana na terenie Polski Wschodniej – zniesienie wymogu posiadania siedziby przedsiębiorcy w danym województwie.

  2. Rozszerzenie zasięgu działania pośredników finansowych o pozostałe województwa Polski Wschodniej do 30% wartości Portfela Jednostkowych Pożyczek.

  3. Jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie Pożyczki od tego samego Pośrednika, pod warunkiem, że druga Pożyczka może zostać udzielona po rozliczeniu wydatkowania środków z pierwszej.

 • Kto udzieli pożyczki

  WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
  Fundusz Wschodni Sp. z o.o.

  ul. Piękna 1, 15-282 Białystok

  biuro@funduszwschodni.pl 


  WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

  ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

  darsa@darsa.pl 


  WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
  Lubelska Fundacja Rozwoju

   

  ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

  info@pozyczkaunijna.pl

  info@pożyczkaunijna.pl


  WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

  ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

  kswp@kswp.org.pl 


  WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE  
  Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. 

  ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

  marr@marr.com.pl

 • Promocja
  Obowiązki i wytyczne dotyczące treści strony internetowej Pośrednika Finansowego

   

  1. Pośrednicy finansowi (PF) zobowiązani są stosować następujące pojęcia:

      „Pożyczka na rozwój turystyki” –  na określenie produktu
      „projekt” – na określenie projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka
      „środki Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej”- na określenie źródła finansowania

  2. PF zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wytycznych zawartych w Księdze Identyfikacji Znaku PPW-T,
      (w tym stosować logotypy PPW-T, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionanej) i pozostałych oznaczeń (wskazanie źródła finansowania).

  3. Obowiązkiem PF jest zapewnienie standardu minimum co do treści, zawierającej informacje takie jak:
      logotyp PPW-T:

  • nazwa produktu: Pożyczka na rozwój turystyki
  • ostateczni odbiorcy – przedsiębiorcy:
   - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej według PKD na obszarze Polski Wschodniej.
  • typy projektów:
  1. Obiekty noclegowe;
  2. Obiekty gastronomiczne;
  3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
  4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
  5. Infrastruktura kultury i rozrywki;
  6. Transport turystyczny;
  7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
  8. Ekologiczne produkty;
  9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
  10. Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło
  11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.
  • parametry produktu:
  1. Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł;
  2. Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 84 miesięcy;
  3. Wkład własny MŚP: brak
  4. Brak prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki
  5. Oprocentowanie: od 0,29%;
  6. Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
  7. Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

  Dodatkowe preferencje (oprocentowanie 0,145% oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

  1. obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (MPR Green Velo, greenvelo.pl);

  2. MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata (start-upy).

  • opis procesu ubiegania się o pożyczkę, w tym wymagane dokumenty i ich wzory (biznesplan, ewent. wniosek)
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  • określenie źródła finansowania: Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
  • logotypy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego – z linkowaniem do stron PPW-T:
   - link do strony MFiPR: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
   - link do strony BGK: www.bgk.pl/turystyka

  4. Zestaw oznaczeń do pobrania: