A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

 • O projekcie

  BGK realizuje Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki finansowe na realizację Projektu pochodzą z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 wniesionego do projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, którego realizację bank zakończył we wrześniu 2016 roku. Dysponentem środków, przeznaczonych na wdrożenie Projektu jest Minister Rozwoju i Finansów, który w grudniu 2016 zawarł z BGK umowę, powierzając bankowi, jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację Projektu, zarządzanie środkami.

  Tytuł projektu: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

  Wartość umowy: ok 200 mln zł

  Termin realizacji umowy: od 22 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2027 roku

  Realizacja Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka zakłada udostępnianie przez BGK środków instytucjom finansowym, tzw.  Pośrednikom Finansowym, w celu udzielania przez nich wsparcia, w formie zwrotnych instrumentów finansowych, Ostatecznym Odbiorcom, tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej.  Wsparcie udzielane będzie na obszarze makroregionu, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

  Tematyczna koncentracja wsparcia rozwoju turystyki w Polsce Wschodniej wynika m.in. z zakładanego zwiększenia efektywności wykorzystania  instrumentów finansowych oraz dostępnych środków finansowych. Rozwój funkcji turystycznych w oparciu o atuty kulturowe oraz przyrodnicze przyczyni się również do zwiększenia dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego makroregionu, w tym  generowania nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, wzrostu konkurencyjności obszaru. Ponadto, zaplanowane i  spójne działania służące rozwojowi turystyki sprzyjają ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz pielęgnowaniu tradycji lokalnych i regionalnych. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie turystyki, jako ważnej sfery aktywności gospodarczej oraz społecznej, a także wewnętrzy potencjał makroregionu, w tym cenne zasoby kulturowe i przyrodnicze, istotne jest wykorzystanie tej branży w procesach kształtowania rozwoju Polski Wschodniej.

  Instrumentem finansowym, wdrażanym w celu realizacji powyższych założeń, jest Pożyczka na rozwój turystyki,oferowana MŚP przez Pośredników Finansowych, wyłonionych w procedurze naboru, z którymi BGK zawrze stosowne umowy. 

  Funkcję Pośredników Finansowych mogą pełnić banki (krajowe, zagraniczne, spółdzielcze), instytucje kredytowe lub finansowe, konsorcja tych podmiotów.

 • Dla kogo

  Instrument Finansowy Pożyczka na rozwój Turystyki skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej lub okołoturystycznej na terenie Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego).

  Instrument finansowy

  Pośrednicy finansowi

  Ostateczni odbiorcy - przedsiębiorcy

  Pożyczka na rozwój turystyki

  banki (krajowe, zagraniczne, spółdzielcze), instytucje kredytowe lub finansowe, konsorcja tych podmiotów

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej na obszarze  Polski Wschodniej

   

  Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane Ostatecznym Odbiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, tj. prowadzącym działalność w ramach następujących działów i grup PKD:

  • 55 Zakwaterowanie;
  • 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
  • 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
  • 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
  • 51.1 Transport lotniczy pasażerski;
  • 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
  • 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  • 77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79 Działalność związana z turystyką;
  • 86 Opieka zdrowotna;
  • 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
  • 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
  • 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
  • 47 Handel detaliczny;
  • 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
  • 10.52 Produkcja lodów;
  • 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  • 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
  • 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
  • 32 Pozostała produkcja wyrobów;
  • 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

  Ponadto, o wsparcie mogą również ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą w innej branży, w przypadku, gdy z przedstawionego biznes planu wynika, że planowana inwestycja określonych typów projektów związanych z turystyką.

 • Na jaki cel

  Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na następujące typy projektów:

  • budowa i rozbudowa obiektów noclegowych (w tym m.in. konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne);
  • wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej (np. inwestycje mająca na celu podniesienie standardu hotelu do wyższej kategorii;
  • budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
  • budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
  • produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności (tj. wykorzystywanie lokalnych zasobów ekologicznej żywności i produktów spożywczych) oraz produkcja i sprzedaż ekologicznych produktów, innych niż żywność (np. ekologiczne kosmetyki);
  • tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
  • powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
  • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło.

  Jako element ww. projektów, finansowanie może dotyczyć tworzenia usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych (e-turystyka).

  W przypadku wsparcia obiektów preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status: „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (www.greenvelo.pl), którego budowa sfinansowana została w ramach PO RPW 2007 – 2013.


  Wsparcie może być udzielane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:

  • zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:

   • przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej);
   • przedmiotem wsparcia nie może być wyłącznie zakup gruntu/nieruchomości (maks. udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%), w ramach inwestycji konieczne jest finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi  mających związek z gruntem/nieruchomością);

  • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:

   • objęcie wsparciem zakupu fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż pięcioletniego), tj. samochodu dostawczego bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony (z wyłączeniem samochodów niezwiązanych z  prowadzeniem działalności turystycznej).

 • Instrumenty i zakres finansowania

  Instrument finansowy Pożyczka na rozwój turystyki będzie oferowany przedsiębiorcom po podpisaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego umów z instytucjami pełniącymi rolę Pośredników Finansowych.


  Podstawowe warunki udzielania MŚP wsparcia:  

  • kwota pożyczki do 500 000,00 zł
  • wymagany jest udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu, z wyjątkiem  przedsięwzięć dotyczących obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo lub przedsięwzięć realizowanych przez firmy w fazie start-up,
  • oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 
  • wykorzystanie pożyczki powinno skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy przez MŚP,
  • pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy,
  • karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Rozwoju i Finansów