Niepodległa | Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

 • O projekcie

  BGK realizuje Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki finansowe na realizację Projektu pochodzą z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 wniesionego do projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, którego realizację bank zakończył we wrześniu 2016 roku. Dysponentem środków, przeznaczonych na wdrożenie Projektu jest Minister Inwestycji i Rozwoju, który w grudniu 2016 zawarł z BGK umowę, powierzając bankowi, jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację Projektu, zarządzanie środkami.

  Tytuł projektu: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

  Wartość umowy: ok 200 mln zł.

  Termin realizacji umowy: od 22 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2027 roku.

  Realizacja Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka zakłada udostępnianie przez BGK środków instytucjom finansowym, tzw.  Pośrednikom Finansowym, w celu udzielania przez nich wsparcia, w formie zwrotnych instrumentów finansowych, Ostatecznym Odbiorcom, tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej.  Wsparcie udzielane będzie na obszarze makroregionu, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

  Tematyczna koncentracja wsparcia rozwoju turystyki w Polsce Wschodniej wynika m.in. z zakładanego zwiększenia efektywności wykorzystania  instrumentów finansowych oraz dostępnych środków finansowych. Rozwój funkcji turystycznych w oparciu o atuty kulturowe oraz przyrodnicze przyczyni się również do zwiększenia dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego makroregionu, w tym  generowania nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, wzrostu konkurencyjności obszaru. Ponadto, zaplanowane i  spójne działania służące rozwojowi turystyki sprzyjają ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz pielęgnowaniu tradycji lokalnych i regionalnych. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie turystyki, jako ważnej sfery aktywności gospodarczej oraz społecznej, a także wewnętrzy potencjał makroregionu, w tym cenne zasoby kulturowe i przyrodnicze, istotne jest wykorzystanie tej branży w procesach kształtowania rozwoju Polski Wschodniej.

  Instrumentem finansowym, wdrażanym w celu realizacji powyższych założeń, jest Pożyczka na rozwój turystyki,oferowana MŚP przez Pośredników Finansowych, wyłonionych w procedurze naboru, z którymi BGK zawrze stosowne umowy. 

  Funkcję Pośredników Finansowych mogą pełnić banki (krajowe, zagraniczne, spółdzielcze), instytucje kredytowe lub finansowe, konsorcja tych podmiotów.

  Zachętą dla firm jest atrakcyjne oprocentowanie pożyczek (de minimis) oraz brak prowizji czy dodatkowych kosztów. Szczególnej preferencji mogą oczekiwać Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPRy) Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).

 • Dla kogo

  Instrument Finansowy Pożyczka na rozwój Turystyki skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej lub okołoturystycznej na terenie Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego).

  Instrument finansowy

  Pośrednicy finansowi

  Ostateczni odbiorcy - przedsiębiorcy

  Pożyczka na rozwój turystyki

  banki (krajowe, zagraniczne, spółdzielcze), instytucje kredytowe lub finansowe, konsorcja tych podmiotów

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej na obszarze  Polski Wschodniej

   

  Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane Ostatecznym Odbiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, tj. prowadzącym działalność w ramach następujących działów i grup PKD:

  • 55 Zakwaterowanie;
  • 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
  • 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
  • 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
  • 51.1 Transport lotniczy pasażerski;
  • 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
  • 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  • 77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79 Działalność związana z turystyką;
  • 86 Opieka zdrowotna;
  • 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
  • 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
  • 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
  • 47 Handel detaliczny;
  • 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
  • 10.52 Produkcja lodów;
  • 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  • 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
  • 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
  • 32 Pozostała produkcja wyrobów;
  • 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

  Ponadto, o wsparcie mogą również ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą w innej branży, w przypadku, gdy z przedstawionego biznes planu wynika, że planowana inwestycja określonych typów projektów związanych z turystyką.

 • Na jaki cel

  Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na następujące typy projektów:

  • budowa i rozbudowa obiektów noclegowych (w tym m.in. konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne);
  • wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej (np. inwestycje mająca na celu podniesienie standardu hotelu do wyższej kategorii;
  • budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
  • budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
  • produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności (tj. wykorzystywanie lokalnych zasobów ekologicznej żywności i produktów spożywczych) oraz produkcja i sprzedaż ekologicznych produktów, innych niż żywność (np. ekologiczne kosmetyki);
  • tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
  • powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
  • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło.

  Jako element ww. projektów, finansowanie może dotyczyć tworzenia usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych (e-turystyka).

  W przypadku wsparcia obiektów preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status: „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (www.greenvelo.pl), którego budowa sfinansowana została w ramach PO RPW 2007 – 2013.


  Wsparcie może być udzielane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:

  • zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:

   • przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej);
   • przedmiotem wsparcia nie może być wyłącznie zakup gruntu/nieruchomości (maks. udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%), w ramach inwestycji konieczne jest finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi  mających związek z gruntem/nieruchomością);

  • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:

   • objęcie wsparciem zakupu fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż pięcioletniego), tj. samochodu dostawczego bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony (z wyłączeniem samochodów niezwiązanych z  prowadzeniem działalności turystycznej).

 • Instrumenty i zakres finansowania

  Instrument finansowy Pożyczka na rozwój turystyki będzie oferowany przedsiębiorcom po podpisaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego umów z instytucjami pełniącymi rolę Pośredników Finansowych.


  Podstawowe warunki udzielania MŚP wsparcia:  

  • kwota pożyczki do 500 000,00 zł
  • wymagany jest udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu, z wyjątkiem  przedsięwzięć dotyczących obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo lub przedsięwzięć realizowanych przez firmy w fazie start-up,
  • oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 
  • wykorzystanie pożyczki powinno skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy przez MŚP,
  • pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy,
  • karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.
 • Do kogo po pożyczkę
  Województwo lubelskie Strona www
  Lubelska Fundacja Rozwoju http://www.biznespozyczka.eu/strona,pozyczka-na-rozwoj-turystyki
  Województwo podkarpackie     
  Strona www 
  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.http://www.marr.com.pl/turystyka.html
  Województwo podlaskie

  Przetarg na wybór instytucji finansującej jest w toku,
  szczegóły wkrótce.

  Województwo świętokrzyskie
  Przetarg na wybór instytucji finansującej jest w toku,
  szczegóły wkrótce.
  Województwo warmińsko-mazurskie
  Przetarg na wybór instytucji finansującej jest w toku,
  szczegóły wkrótce.
 • Promocja
  Obowiązki i wytyczne dotyczące treści strony internetowej Pośrednika Finansowego

   

  1. Pośrednicy finansowi (PF) zobowiązani są stosować następujące pojęcia:

      „Pożyczka na rozwój turystyki” –  na określenie produktu
      „projekt” – na określenie projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka
      „środki Ministra Inwestycji i Rozwoju”- na określenie źródła finansowania

  2. PF zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wytycznych zawartych w Księdze Identyfikacji Znaku PPW-T,
      (w tym stosować logotypy PPW-T, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) i pozostałych oznaczeń (wskazanie źródła      finansowania).

  3. Obowiązkiem PF jest zapewnienie standardu minimum co do treści, zawierającej informacje takie jak:
      logotyp PPW-T:

  • nazwa produktu: Pożyczka na rozwój turystyki
  • ostateczni odbiorcy – przedsiębiorcy:
   - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej według PKD na obszarze Polski Wschodniej.
  • typy projektów:
   - budowa i rozbudowa obiektów noclegowych;
   - podnoszenie jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
   - budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
   - budowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
   - produkcja i sprzedaż żywności i  produktów ekologicznych (np.  kosmetyki);
   - tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
   - powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
   - przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
   oraz jako element ww. inwestycji:
   - tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka,
   - pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością  gospodarczą
   - pokrywania  wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.
  • parametry produktu:
   - limit wartości: do 500 000,00 zł
   - okres spłaty: do 5 lat
   - karencja w spłacie: 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia
   - oprocentowanie wraz z uwagą o pomocy de minimis: oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
   - wkład własny: wymagany jest udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu, z wyjątkiem  przedsięwzięć dotyczących obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo lub przedsięwzięć realizowanych przez firmy w fazie start-up (do 2 lat działalności).
   - preferencje: dodatkowe preferencje w postaci obniżonego oprocentowania i braku wymogu wniesienia wkładu własnego, przewidziane są dla młodych firm (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom, znajdujących się w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (http://greenvelo.pl/78).
  • opis procesu ubiegania się o pożyczkę, w tym wymagane dokumenty i ich wzory (biznesplan, ewent. wniosek)
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  • określenie źródła finansowania: Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju
  • logotypy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego – z linkowaniem do stron PPW-T:
   - link do strony MIIR: http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/
   - link do strony BGK: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/

  4. Logotypy do pobrania:

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju.