A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Inwestycje, Innowacje, Energetyka

 • O projekcie

  Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  Tytuł Projektu: Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim


  Wartość Projektu 756 131 490,41 zł, w tym:

  • wkład UE: 642,71 mln zł
  • budżet państwa:  60,89 mln zł
  • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 52,53 mln zł.

  Termin realizacji Projektu: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.
  W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie ok. 2,7 tys. 


  Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  Osi Priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” - wartość 431,09 mln zł

  W ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje (działanie 1.5) wspierane będą inwestycje rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności sektora MŚP. 
  Pomoc finansową uzyskają projekty obejmujące:

  • wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
  • rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
  • inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

  Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” - wartość 269,31mln zł

  W ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” (działanie 3.1, 3.2, 3.3) wspierane będą projekty:

  • W zakresie produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych promowane będą inwestycje przedsiębiorstw wytwarzających i dystrybuujących energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu:

   • produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) takich jak: energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, biomasa, biogaz, energia spadku wody i energia geotermalna.

  Dla działań mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej MŚP kluczowe znaczenie będą miały projekty:

  • dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, z ewentualnym uwzględnieniem OZE,
  • przedsięwzięcia zakładające zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe.

  Inwestycje skierowane na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym, w ramach działania realizowane będą projekty mające na celu: m.in.:

  • termomodernizację (ocieplanie) obiektów zmniejszających zapotrzebowanie budynku na energię,
  • modernizację systemów grzewczych,
  • modernizację przyłącza do sieci ciepłowniczej,
  • modernizację systemów wentylacji,
  • instalację OZE,
  • instalację systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną.

  Osi Priorytetowej 8 „Rynek pracy” - wartość 55,73 mln zł

  W ramach Osi Priorytetowej 8 „Rynek pracy (działanie 8.3) wsparcie będzie przeznaczone na:

  • tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy poprzez wspieranie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, czyli do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Mowa o osobach powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osobach starszych po 50 roku życia, kobietach, osobach niepełnosprawnych, osobach długotrwale bezrobotnych oraz osobach o niskich kwalifikacjach, a także pozostałych osobach pozostających bez zatrudniania powyżej 30 roku życia.

  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, poprzez udostępnienie dolnośląskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki, kredyty, poręczenia lub reporęczenia.

 • Dla kogo

  Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne.

  Instrument finansowy

  Pośrednicy finansowi

  Ostateczni odbiorcy

  Pożyczka w ramach działania 1.5

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

  Mikropożyczka w ramach działania 1.5

  m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

  Mikro i małe przedsiębiorstwa.

  Pożyczka w ramach działania 3.1

  m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

  · jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

  · jednostki organizacyjne JST;

  · jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

  · przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej;

  · organizacje pozarządowe;

  · spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

  · towarzystwa budownictwa społecznego;

  · grupy producentów rolnych;

  · jednostki naukowe;

  · uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;

  · organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;

  · PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

  · kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

  · Lokalne Grupy Działania.

  Alternatywnie: Ostateczni Odbiorcy tożsami z katalogiem beneficjentów i grup docelowych dla PI 3.1 RPO WD 2014-2020

  Pożyczka w ramach działania 3.2

  m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

  · mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

  · grupy producentów rolnych;

  · przedsiębiorstwa, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

  Pożyczka w ramach działania 3.3

  m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

  · spółdzielnie mieszkaniowe,

  · wspólnoty mieszkaniowe i TBS (z wyłączeniem wspólnot i spółdzielni z obszaru Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).

  Pożyczka w ramach działania 8.3

  m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

  · osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się  w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach;

  · Pozostałe osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 30 roku życia.

  Poręczenie

  m.in. fundusze   poręczeniowe i banki

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 • Instrumenty i zakres finansowania

  Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa dolnośląskiego na realizację projektów w postaci instrumentów takich jak: pożyczka, poręczenie lub reporęczenie.

  Pożyczka w ramach działania 1.5

  Pożyczka Rozwojowa to instrument, który udzielany będzie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa dolnośląskiego, na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe dla ściśle określonej grupy podmiotów.

  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki: od 100 tys. zł do 500 tys. zł,
  • okres finansowania do 7 lat.

  Mikropożyczka w ramach działania 1.5

  Mikropożyczka to instrument, który udzielany będzie w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, najmniejszym dolnośląskim przedsiębiorstwom tj. mikro i małym, na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe dla ściśle określonej grupy podmiotów.


  Podstawowe parametry:

  • wartość mikropożyczki do 100 tys. zł,
  • okres finansowania do 7 lat.

  Pożyczka w ramach działania 3.1

  Pożyczka na przedsięwzięcie mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE to instrument, który udzielany będzie na warunkach preferencyjnych: MŚP, jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym a także innym jednostkom sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwom energetycznym i sektora ekonomii społecznej, organizacjom pozarządowym, PGL Lasy Państwowe wraz z jednostkami organizacyjnymi, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, Towarzystwom Budownictwa Społecznego, grupom producentów rolnych, jednostkom naukowym, uczelniom, kościołom i związkom wyznaniowym, Lokalnym Grupom Działania.


  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki od 100 tys. zł do 10 mln zł,
  • okres finansowania do 15 lat.

  Pożyczka w ramach działania 3.2

  Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w sektorze MŚP to instrument, który udzielany będzie na warunkach preferencyjnych: mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, grupom producentów rolnych, przedsiębiorstwom, których większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu Terytorialnego.


  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki od 200 tys. zł do 10 mln zł,
  • okres finansowania do 15 lat.

  Pożyczka w ramach działania 3.3

  Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym to instrument, który udzielany będzie udzielany będzie na warunkach preferencyjnych spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz TBS (z wyłączeniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).


  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki od 10 tys. zł do 10 mln zł,
  • okres finansowania do 15 – 20 lat.

  Pożyczka w ramach działania 8.3

  Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w formule pomocy de minimis. Dedykowana jest dla osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osobach starszych po 50 roku życia, kobietach, osobach niepełnosprawnych, osobach długotrwale bezrobotnych oraz osobach o niskich kwalifikacjach, a także pozostałych osobach pozostających bez zatrudniania powyżej 30 roku życia.


  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki do 78 853,40 zł,
  • okres finansowania do 7 lat.

  Poręczenie

  Poręczenie to instrument ukierunkowany na zabezpieczenie kredytów lub pożyczek. Przeznaczony szczególnie dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego.


  Podstawowe parametry:

  • wartość poręczenia ustalana będzie indywidualnie w zależności od zdolności kapitałowych danego funduszu,
  • przewidywana średnia wysokość poręczenia do 200 tys. zł,
  • okres finansowania od 10 do 12 lat.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego