A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Program wspierania eksportu DOKE

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego administruje Programem DOKE (system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych), który jest instrumentem wspierania eksportu finansowanego kredytami średnio- i długoterminowymi o stałych stopach procentowych.

 • O programie

  Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu (dopłat lub nadwyżek) pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji.

  Transakcje eksportowe o przynajmniej dwuletnim okresie spłaty liczonym od dostawy, których przedmiotem są towary i/lub usługi o charakterze inwestycyjnym, mogą otrzymać z BGK wsparcie wykorzystujące środki pochodzące z budżetu państwa. Finansowanie dla takich transakcji może być udzielane tylko po stałych stopach CIRR (Commercial Interest Reference Rates) publikowanych co miesiąc przez Sekretariat OECD. Stopy te są minimalnymi stopami procentowymi, jakie mogą być stosowane w umowach kredytów eksportowych po to, aby mogły one uzyskać oficjalne wsparcie.

  Szeroko wykorzystywaną formą finansowania transakcji eksportowych jest kredyt dla nabywcy. W przypadku kredytów kupieckich udzielanych nabywcom, eksporterzy mogą sfinansować je kredytami bankowymi i w ten sposób zaraz po dostawie otrzymać całkowitą zapłatę za kontrakty. Zarówno kredyty dla nabywcy, jak i kredyty kupieckie, zależnie od konkretnej sytuacji, muszą być ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) od ryzyka handlowego i politycznego.

  Regulacje prawne

  Regulacje prawne

  Zasady funkcjonowania Programu DOKE opierają się na Porozumieniu OECD w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych. Program DOKE jest instrumentem wsparcia stóp procentowych (nazywanym także systemem wyrównywania stóp procentowych), wymienionym w Porozumieniu jako jedna z dozwolonych form udzielania oficjalnego wsparcia finansowego dla kredytów eksportowych.


  Zasady funkcjonowania Programu DOKE określają następujące akty prawne:

  • ustawa z 8.6.2001 o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 poz. 208 t. j.)
  • rozporządzenia Ministra Finansów:

  - w sprawie marży bankowej Nr 2001-1517 zastąpione przez  rozporządzenie Nr 2007-1046

  - w sprawie wniosku o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE Nr 2001-1518, zmienione rozporządzeniami Nr 2003-1742, Nr 2005-589 i Nr 2015-682

  - w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy Nr 2001-1750, zmienione rozporządzeniami Nr 2003-1743 i Nr 2005-650

  - w sprawie obliczania kosztów finansowania, stosowania rynkowych stóp oprocentowania krótkoterminowego oraz opłat pobieranych przez BGK Nr 2001-1751, zmienione rozporządzeniem Nr 2003-1762

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego Nr 2014-1978

  Akty prawne

  Akty prawne
 • Szczegóły oferty

  Informacje dla eksporterów

  Program DOKE jest formą wspierania eksportu, która jest adresowana do przedsiębiorstw eksportujących dobra o charakterze inwestycyjnym – zwłaszcza w przypadku transakcji długoterminowych.

  Wsparcie udzielane przez państwo, na podstawie oświadczenia w sprawie polskiego pochodzenia eksportu, nie polega na bezpośrednich dopłatach lecz stwarza polskim eksporterom możliwość konkurowania na rynkach międzynarodowych na warunkach podobnych do warunków, jakie mają dostępne firmy z innych państw będących członkami OECD i uczestnikami Porozumienia.

  Korzyści dla eksporterów wynikające z faktu objęcia kredytu Programem DOKE:
  • pozwala rozszerzyć działalność eksportową na nowe rynki,
  • podnosi atrakcyjność i konkurencyjność ofert eksportowych,
  • pozwala ograniczać poziom zobowiązań kredytowych eksportera,
  • darmowa procedura - BGK nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosków.
  Pliki do pobrania

  Informacje dla nabywców

  Nabywcy polskich dóbr o charakterze inwestycyjnym mogą skorzystać z Programu DOKE uzyskując wsparcie dla kredytów finansujących ich zakupy.

  Transakcje spełniające warunki mogą być zgłaszane do BGK jeszcze na etapie negocjacji. Wystarczy przesłać wniosek o przyrzeczenie podpisania umowy DOKE, w którym będą zawarte podstawowe informacje o planowanej transakcji – wstępne dane na temat kontraktu eksportowego, kredytu i ubezpieczenia kredytu.

  Kredytem eksportowym można sfinansować nie więcej niż 85% wartości kontraktu. Składka ubezpieczeniowa KUKE także może być wliczona do kwoty kredytu. Ponadto, jeśli kontrakt eksportowy przewiduje płatności zaliczkowe w okresie produkcji, to odsetki od takich wypłat z kredytu można kapitalizować do ustalonego w kontrakcie dnia dostawy i tym samym zwiększyć sumę kredytu. Niezależnie jednak od tego, czy wypłaty przed dostawą mają miejsce, czy też nie, to zawsze spłaty zaczynają się po dacie Starting Point of Credit (SPoC), tzn. po dniu dostawy.

  W przypadkach, kiedy nabywca nie podjął jeszcze decyzji co do waluty kredytu, istnieje możliwość złożenia wniosku o ustalenie stóp CIRR dla więcej niż jednej waluty. Wówczas BGK wystawia wielowalutowe przyrzeczenie zawierające warunek, że jedna z tych walut będzie wybrana na potrzeby umowy kredytowej.

   

  Z uwagi na fakt, że efektem zakończenia procedury objęcia kredytu Programem DOKE jest podpisanie umowy DOKE z bankiem kredytującym transakcję, wskazane jest, aby bank brał aktywny udział w tym procesie od samego początku.

  Korzyści dla nabywców wynikające z faktu objęcia kredytu Programem DOKE:
  • wyeliminowanie ryzyka stopy procentowej bez żadnych dodatkowych kosztów dla nabywców, ponieważ stałe stopy CIRR są gwarantowane przez BGK,
  • możliwe długie okresy spłat kredytów zależnie od branży i kraju przeznaczenia eksportowanych towarów,
  • brak spłat pomiędzy datą zawarcia umowy kredytowej a datą SPoC, okres spłaty liczy się dopiero od dostawy,
  • łatwiejsze długookresowe planowanie kosztów związanych z daną transakcją dzięki stałemu oprocentowaniu CIRR,
  • brak opłat pobieranych przez BGK za rozpatrzenie wniosków,
  • łatwa procedura - wszystkie formalności mogą być załatwione pomiędzy BGK a bankiem kredytującym.

  Informacje dla banków

  Działania mające na celu uzyskanie wsparcia w ramach Programu DOKE mogą być rozpoczęte przez bank, eksportera lub nabywcę. Niezależnie od strony inicjującej udział w programie, bank kredytujący jest zawsze aktywnym uczestnikiem całej procedury od samego początku procesu.

   

  Każdy bank zainteresowany finansowaniem transakcji eksportowej, niezależnie od miejsca rejestracji banku, może zawrzeć z BGK umowę DOKE.

  Umowa DOKE zapewnia oficjalne wsparcie dla konkretnego kredytu eksportowego i przewiduje wzajemne rozliczenia różnic w oprocentowaniu pomiędzy kredytodawcą a BGK do końca okresu spłaty.


  W każdym terminie płatności, zależnie od wysokości kosztów finansowania kredytu eksportowego w porównaniu do stopy procentowej CIRR tego kredytu, dokonywane są następujące rozliczenia:

  • jeśli koszt finansowania jest wyższy niż stopa CIRR, wówczas BGK przekazuje różnicę w oprocentowaniu (dopłatę) do banku kredytującego lub
  • jeśli koszt finansowania jest niższy niż stopa CIRR, wówczas bank kredytujący przekazuje różnicę w oprocentowaniu (nadwyżkę) do BGK.


  Dla celów tych rozliczeń koszt finansowania ustalony zostaje jako suma:

  • marży DOKE (marży bankowej) oraz
  • krótkoterminowej rynkowej stopy procentowej dla waluty kredytu eksportowego, obowiązującej w danym okresie odsetkowym.


  Marża jest przyjmowana oddzielnie dla każdej umowy DOKE i pozostaje niezmienna przez cały czas jej obowiązywania, a zależy od wartości wspieranego kredytu eksportowego i długości okresu spłaty.


  Korzyści dla banku wynikające z faktu objęcia kredytu Programem DOKE,

  • w umowie DOKE zagwarantowana niezmienna marża dla banku kredytującego,
  • ograniczenie ryzyk związanych z kredytem dzięki ubezpieczeniu KUKE,
  • łatwa procedura i proste formularze wniosków,
  • BGK nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosków.
  Pliki do pobrania
 • Warunki współpracy

  Podstawowe warunki

  Podstawowe warunki

  Każdy kredyt eksportowy finansujący sprzedaż dóbr o charakterze inwestycyjnym, który spełnia wymagania dotyczące oficjalnie wspieranych warunków finansowych, może otrzymać wsparcie z BGK w ramach Programu DOKE. Wsparcie mogą uzyskać następujące rodzaje kredytów:

  • kredyty udzielone bezpośrednio zagranicznym nabywcom lub ich bankom na finansowanie zakupu towarów i usług,
  • kredyty udzielone polskim dostawcom na refinansowanie kredytów kupieckich udzielonych przez nich zagranicznym nabywcom,
  • kredyty na pokrycie kosztów lokalnych związanych bezpośrednio z realizacją kontraktów eksportowych (niezbędne wydatki na towary i usługi w kraju nabywcy).


  Kredyty te muszą spełniać następujące warunki Programu:

  • przedmiotem kredytowania musi być eksport polskich dóbr/usług o charakterze inwestycyjnym, w których udział składników pochodzenia zagranicznego nie przekracza 60% przychodu netto z realizacji kontraktu eksportowego (poza kilkoma wyjątkami),
  • kredyt eksportowy może finansować do 85% wartości kontraktu,
  • zaliczka w wysokości co najmniej 15% wartości kontraktu musi być wpłacona eksporterowi przez nabywcę do daty Starting Point of Credit (SPoC) - do dnia dostawy ustalonego w kontrakcie,
  • kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej CIRR,
  • okres spłaty kredytu nie może być krótszy niż 2 lata od dostawy,
  • kwota kapitału kredytu powinna być spłacana w równych ratach, w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy,
  • kredyty będące przedmiotem dofinansowania muszą być ubezpieczone przez KUKE (dotyczy kredytu dla nabywcy lub kredytu kupieckiego - zależnie od sytuacji),
  • brak ograniczeń dotyczących  minimalnej wartości transakcji,
  • brak ograniczeń dotyczących  kraju nabywcy.


  Dla niektórych branż warunki wsparcia finansowego, w przypadku kilku kryteriów, zostały określone w sposób odmienny od powyższych. Do tych branż należą:

  • statki morskie
  • elektrownie jądrowe
  • samoloty cywilne
  • energie odnawialne i projekty wodne


  Dokładny opis szczegółowych warunków zawierają Porozumienia Sektorowe, które stanowią uzupełnienie Porozumienia OECD.

  Procedura objęcia kredytu Programem DOKE

  Procedura objęcia kredytu Programem DOKE

  Przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE zawiera:

  1. wskazanie wnioskodawcy,
  2. zobowiązanie BGK do zawarcia z bankiem kredytującym Umowy DOKE,
  3. termin obowiązywania przyrzeczenia,
  4. wysokość stałej stopy procentowej kredytu eksportowego,
  5. zaakceptowane przez BGK warunki umowy eksportowej, umowy kredytu eksportowego, umowy ubezpieczenia kredytu eksportowego.


  Termin obowiązywania przyrzeczenia wynosi 120 dni. Jeżeli w terminie obowiązywania przyrzeczenia nie zostanie podpisana którakolwiek z powyższych umów (kontrakt, kredyt, ubezpieczenie), wnioskodawca może wystąpić do BGK o przedłużenie tego terminu, nie dłużej jednak niż o 60 dni. W takim przypadku ustalana jest nowa stopa CIRR dla kredytu eksportowego.

   

  Wniosek o podpisanie Umowy DOKE musi wpłynąć do BGK w terminie ważności przyrzeczenia. Do wniosku bank kredytujący załącza kopie wszystkich trzech umów:

  • umowy eksportowej,
  • umowy kredytowej,
  • umowy ubezpieczenia kredytu eksportowego.

  Umowa DOKE określa:

  1. strony umowy,
  2. zasady prowadzenia okresowych rozliczeń między BGK a bankiem kredytującym,
  3. wysokość marży bankowej,
  4. wysokość stałej stopy procentowej kredytu eksportowego,
  5. dane dotyczące umowy eksportowej, umowy kredytu eksportowego, umowy ubezpieczenia,
  6. opłaty i prowizje należne BGK,
  7. warunki rozwiązania Umowy DOKE.

  Banki współpracujące

  Każdy bank, który udzieli kredytu eksportowego, spełniającego warunki Programu DOKE, może podpisać z BGK umowę DOKE w sprawie objęcia wsparciem indywidualnej transakcji.

  Lista banków, które dotychczas zawarły Umowy DOKE:

  BNP Paribas Bank Polska S.A.
  ul. Suwak 3
  02-676 Warszawa

  Departament Finansowania Handlu / Global Trade Solutions

  tel. 22 566 90 81
  e-mail: tradefinance@bnpparibas.pl

   

  ABN AMRO | Global Export Finance
  Carmen Jessurun
  Head of Export Finance
  Gustav Mahlerlaan 10 |

  1082 PP Amsterdam | The Netherlands | PAC HQ0070

  tel: +31 20 3833757 | mobile +31 623093356

  e-mail: carmen.jessurun@nl.abnamro.com 

  Citibank International Limited
  Citigroup Centre

  Canada Square, Canary Wharf
  London E14 5LB United Kingdom
  Export & Agency Finance

  tel: +44 (0)2079865781
  e-mail: bp61333@imceu.eu.ssmb.com

   

  DNB Bank ASA
  Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo | P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo
  Norway

  Global Export Finance | Shipping, Offshore & Logistics

  tel: +47 915 04800
  e-mail: DNBShipping@dnb.no

  KfW IPEX-Bank GmbH
  Palmengartenstr. 5-9; D-60325 Frankfurt, Germany

  Maritime Industries

  tel: +49-69-7431-2654 or +49-69-7431-9902

  e-mail: maritimeindustries@kfw.de