A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

pdf

Na mocy Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

 

Zasady uznawania eksportowanych towarów lub usług za „produkt polski" określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r.

 

Kredyty finansujące nabywców bezpośrednio mogą być udzielane po dokonaniu każdorazowo indywidualnej oceny transakcji i kredytobiorcy. W przypadku instrumentów wymagających udziału banku nabywcy, warunkiem udzielenia przez BGK kredytu jest dostępność limitów na finansowanie transakcji z danym bankiem.

Wszystkie kredyty objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Program rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy

Kredyt eksportowy udzielany przy udziale banku importera

Kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio

Kredyt eksportowy udzielany importerom polskich produktów i usług

Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego

Refinansowanie kredytu kontraktowego udzielonego nabywcy polskich towarów i usług

W przypadku transakcji z odbiorcami z krajów ryzyka nierynkowego, stosowane są następujące instrumenty finansowania krótkoterminowego:

Postfinansowanie akredytywy eksportowej

Krótkoterminowy kredyt dla polskich eksporterów – beneficjentów akredytywy

Dyskonto należności z akredytywy eksportowej

Krótkoterminowe finansowanie należności z odroczonym terminem płatności

Potwierdzanie akredytyw dokumentowych

Przyjmowanie przez BGK zobowiązań do zapłaty wynikających z akredytywy

Prefinansowanie eksportu

Krótkoterminowe finansowanie dla przedsiębiorstw realizujących kontrakty eksportowe

Pliki do pobrania