A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy

pdf
 • O produkcie

  Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy (importera) przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych, dokonywanego na podstawie kontraktów eksportowych zawieranych przez polskich eksporterów z importerami ze 190 krajów świata.

  Kredytobiorcą może być zaakceptowany przez BGK lokalny bank, który na podstawie uzyskanego finansowania udziela bezpośredniego kredytu nabywcy (importerowi). Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest polisa ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.), o którą występuje BGK.

  Do podstawowych wymogów uzyskania tej formy kredytowania należą:

  • krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu,
  • inwestycyjny charakter eksportu oraz
  • dostępny limit dla banku nabywcy.

  Schemat przebiegu transakcji

  Proces finansowania eksportu z wykorzystaniem kredytu udzielanego przez bank nabywcy przebiega według następującego scenariusza:

  OBEJRZYJ ANIMACJĘ! 
 • Szczegóły oferty

  Pakiet korzyści

  Wykorzystanie możliwości kredytowania przez bank nabywcy jest atrakcyjną formą zabezpieczania transakcji. Do głównych zalet produktu możemy zaliczyć:

  • niski koszt kredytu,
  • możliwość sfinansowania kredytem składki ubezpieczeniowej KUKE S.A.,
  • zwiększenie atrakcyjności oferty handlowej eksportera dzięki uzupełnieniu jej o ofertę finansowania kredytem udzielanym przez BGK,
  • możliwość konkurowania w międzynarodowych przetargach, w których wymagane jest przedstawienie oferty finansowania na warunkach kredytowych,
  • możliwość zdobywania nowych rynków zbytu oraz realizacji kontraktów na rynkach o podwyższonym ryzyku,
  • możliwość zawierania kontraktów o wyższej wartości,
  • przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE S.A.,
  • możliwość zaoferowania swoim odbiorcom zapłaty z odroczonym terminem,
  • otrzymanie płatności za towar lub usługę tuż po dostawie (wykonaniu),
  • poprawa płynności firmy eksportującej,
  • długi termin spłaty kredytu przez nabywcę,
  • koszty finansowania po stronie importera,
  • brak regresu do eksportera.

  Koszty kredytu

  Całkowite koszty kredytu pokrywa nabywca. Na ich wysokość wpływ mają następujące pozycje:

  • odsetki - kalkulowane według:
   • stałej przez cały okres kredytowania stopy procentowej CIRR, lub
   • zmiennej stawki EURIBOR/LIBOR powiększonej o konkurencyjną marżę BGK.
  • prowizja administracyjna za każdy rok finansowania - obecnie wynosi minimum 0,5% p.a.,
  • składka ubezpieczeniowa - kalkulowana indywidualnie dla każdej transakcji przez KUKE S.A. i uzależniona od:
   • ryzyka kraju importera,
   • ratingu banku importera (kredytobiorcy),
   • okresu realizacji kontraktu i
   • okresu spłaty kredytu,
  • koszty prawne (tylko w przypadku kredytów na kwotę pow. 10 mln EUR):
   • koszt opinii prawnej dotyczącej skuteczności zawieranej umowy kredytu oraz
   • koszty ustanowienia i monitoringu ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń.

  Warunki kredytowe

  Wykorzystanie kredytu następuje po zrealizowaniu części lub całości zobowiązania kontraktowego przez eksportera. BGK dokonuje wypłaty środków na rachunek eksportera i obciąża rachunek kredytu, na podstawie dokumentów handlowych prezentowanych przez eksportera. Wypłata dokonywana jest w ciągu 5 dni bankowych od daty otrzymania zgodnych z umową dokumentów przez BGK.

  Kredyt charakteryzuje się następującymi ograniczeniami:

  • okres spłaty, w zależności od ryzyka kraju importera i rodzaju towaru/usługi, kształtuje się zwykle w przedziale od 2 do 5 lat,
  • kredytem może być finansowane maksimum 85% wartości eksportu. Pozostała kwota (minimum 15%) stanowi niezbędny udział własny nabywcy i powinna być przekazana eksporterowi jako zaliczka przed rozpoczęciem realizacji lub w trakcie realizacji kontraktu,
  • spłata kredytu dokonywana jest w równych ratach w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub półrocznym. Płatność pierwszej raty przypada najpóźniej 6 miesięcy od daty całkowitego wypełnienia zobowiązań kontraktowych przez eksportera.
 • Warunki współpracy

  Proces pozyskania finansowania

  Możliwość uzyskania kredytu na sfinansowanie kontraktu eksportowego omówić może z BGK zarówno eksporter, jak i nabywca lub też potencjalny kredytobiorca, tj. bank nabywcy. Zapytanie powinno zawierać następujące elementy:

  • nazwa eksportera,
  • nazwa i kraj nabywcy oraz jego status prawny,
  • nazwa banku nabywcy (do oceny BGK czy może zostać kredytobiorcą),
  • przedmiot transakcji eksportowej,
  • kwota transakcji eksportowej,
  • kwota zaliczki, która ma być zapłacona przez nabywcę, forma jej przekazania (możliwość uzyskania z BGK krótkoterminowego finansowania zaliczki na warunkach rynkowych),
  • oczekiwana kwota kredytu z BGK - nie więcej niż 85% wartości eksportu,
  • okres realizacji dostaw lub usług,
  • oczekiwany okres spłaty kredytu.

  Po analizie transakcji i wstępnych uzgodnieniach z KUKE co do możliwości objęcia kredytu ochroną ubezpieczeniową, BGK udziela wstępnej odpowiedzi i w przypadku, jeżeli finansowanie transakcji ocenia jako możliwe, przedstawia wstępną ofertę zawierającą warunki kosztowe.

  W przypadku pozytywnej oceny klienta (nabywcy) przez bank nabywcy, bank ten składa formalny wniosek o udzielenie kredytu. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, BGK przedstawia bankowi nabywcy projekt umowy kredytu, negocjuje zapisy i zawiera umowę kredytową.

  Na podstawie zawartej umowy kredytu BGK podpisuje „Porozumienie z Eksporterem”. Celem Porozumienia jest przedstawienie eksporterowi warunków wykorzystania kredytu, poinformowanie go o procedurze wykorzystania kredytu i dokonywania wypłat oraz uzgodnienie zasad współpracy w tym zakresie.

  Standardowo, uruchomienie kredytu uwarunkowane jest m.in. uzyskaniem przez BGK:

  • polisy ubezpieczeniowej KUKE S.A. i zapłatą składki ubezpieczeniowej,
  • pozytywnej opinii prawnej z kraju importera,
  • dokumentów wymaganych od kredytobiorcy i eksportera oraz
  • zapłaty z tytułu prowizji administracyjnej.

  Po spełnieniu warunków uruchomienia kredytu oraz wykonaniu dostawy lub etapu realizacji usług przez eksportera, prezentuje on w BGK dokumenty handlowe potwierdzające realizację kontraktu eksportowego. Jeżeli dokumenty są zgodne z warunkami przewidzianymi kontraktem, BGK uznaje rachunek eksportera w ciągu 5 dni roboczych od daty ich prezentacji, oraz obciąża rachunek kredytu banku nabywcy prowadzony w księgach BGK. Następnie dokumenty wysyłane są do banku importera w celu wydania ich importerowi.

  Dokumenty do pobrania