A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Akredytywy

pdf

Akredytywa to instrument wykorzystywany do rozliczania kontraktów handlowych międzynarodowych i krajowych. W przypadku akredytyw eksportowych jest to nieodwołalne zobowiązanie banku importera do zapłaty za zaprezentowane przez eksportera i zgodne z warunkami akredytywy dokumenty. BGK może pełnić rolę banku eksportera w schemacie rozliczenia z wykorzystaniem akredytywy:

Jeżeli kontrakt polskiego eksportera ma być rozliczany akredytywą to BGK może ją potwierdzać. Potwierdzenie akredytywy przez BGK oznacza przyjęcie przez BGK takiego samego zobowiązania do zapłaty, jakie nieodwołalnie spoczywa na banku otwierającym akredytywę. W akredytywie potwierdzonej BGK sprawdza dokumenty, przed ich przekazaniem do banku otwierającego akredytywę i na ich podstawie podejmuje samodzielnie decyzję o wypłacie z akredytywy, bez prawa regresu do eksportera. BGK potwierdza zarówno:

  • akredytywy dokumentowe rozliczeniowe - będące sposobem rozliczenia płatności między importerem i eksporterem) jak i
  • akredytywy stand by - będące sposobem zabezpieczenia płatności, rozliczanej/rozliczanych zwykłym przelewem).

  Potwierdzenie pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę należności z akredytywy i stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z bankiem importera.

  W przypadku, gdy zapłata w ramach akredytywy ma nastąpić z odroczonym terminem płatności, BGK może poprawić płynność eksportera, dokonując jej dyskonta.

  Dyskonto akredytywy jest formą finansowania beneficjenta akredytywy (eksportera), polegającą na wypłacie eksporterowi należności za dokumenty złożone w ramach akredytywy (niepotwierdzonej lub potwierdzonej), przed terminem płatności w niej określonym, po potrąceniu z góry odsetek dyskontowych.

  BGK może także udzielić krótkoterminowego kredytu bankowi otwierającemu akredytywę – w formule postfinansowania akredytywy.

  Bank Gospodarstwa Krajowego może także wystąpić jako bank otwierający akredytywę na zlecenie polskiego przedsiębiorstwa.

   Postfinansowanie akredytywy eksportowej

   Krótkoterminowy kredyt dla importerów polskich dóbr i usług – aplikantów akredytywy

   Dyskonto należności z akredytywy eksportowej

   Krótkoterminowe finansowanie należności z odroczonym terminem płatności

   Potwierdzanie akredytyw dokumentowych

   Przyjmowanie przez BGK zobowiązań do zapłaty wynikających z akredytywy