A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Usługi powiernicze

 • O usłudze

  Obsługą rachunków depozytowych klientów w BGK zajmuje się Wydział Powiernictwa i Obsługi Emisji, który świadczy usługi w zakresie:

  • rejestracji stanów sald papierów wartościowych na rachunkach depozytowych klientów,
  • rozliczania transakcji zawartych przez klientów,
  • wysyłania wyciągów oraz innych informacji dotyczących rachunków depozytowych,
  • obsługi praw i pożytków z papierów wartościowych (dywidendy, odsetki od papierów dłużnych, wykupy itp.),  
  • przeprowadzania operacji na papierach wartościowych (transfer, split, asymilacja, wymiana i rolowanie itp.),
  • wydawania świadectw depozytowych i zaświadczeń na WZA,
  • dokonywania blokady papierów wartościowych np. pod zastaw,
  • wyceny aktywów przechowywanych na rachunkach klienta.

  BGK obsługuje depozyty następujących rodzajów papierów wartościowych:

  • bony skarbowe i pieniężne,
  • obligacje skarbowe,
  • obligacje komunalne,
  • akcje (po podpisaniu umowy z Biurem Maklerskim)
  • inne papiery komercyjne.
 • Szczegóły oferty
  Zalety korzystania z usług powierniczych BGK

  Bezpieczeństwo przechowywanych aktywów.

  Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem gwarantującym najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych aktywów. Zgodnie z Art. 3 ustawy o BGK, Ministerstwo Finansów zapewnia BGK fundusze własne na poziomie gwarantującym realizację zadań banku oraz odpowiedni poziom wskaźników płynności. Skarb Państwa ponosi również odpowiedzialność za zobowiązania banku w przypadku jego likwidacji.

  W 2011 roku Agencja Ratingowa Fitch nadała rating dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Rating został wyznaczony na poziomie równym ratingowi Polski: rating długoterminowy (IDR) "A-", z perspektywą stabilną; rating krótkoterminowy (IDR) "F2". Rating BGK odzwierciedla jego specjalny status, jako jedynego banku państwowego w Polsce, będącego w 100% własnością Skarbu Państwa.

  Atrakcyjne opłaty i prowizje.

  Tabela opłat i prowizji jest przygotowana z myślą o klientach, dla których okresem inwestycyjnym jest okres średnio i długoterminowy.

  Różnorodność oferowanych instrumentów finansowych w BGK.

  BGK oferuje klientom dostęp do różnych instrumentów finansowych. Klienci mogą nabywać papiery wartościowe zdeponowane zarówno w KDPW (np. obligacje skarbowe) jak i w NBP (np. bony skarbowe).

  Dodatkowo BGK będąc agentem emisji dla wielu emisji obligacji komunalnych, dla których prowadzi rejestr emisji, oferuje klientom posiadającym rachunek depozytowy w BGK możliwość nabywania obligacji komunalnych różnych emitentów (atrakcyjna rentowność).