A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Informacja o programie

  Założeniem projektu jest zaoferowanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom pozadotacyjnych, odnawialnych instrumentów wsparcia, poprzez wykorzystanie systemu poręczeń, objętych reporęczeniem, a także pożyczek udzielanych w ramach Projektu.

  Równie istotne jest zwiększenie dostępności MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania, co skutkuje decyzjami inwestycyjnymi przedsiębiorców i docelowo wzrostem potencjału MŚP na obszarze Polski Wschodniej.

  Program ma również wspomóc absorpcję środków unijnych oraz efektywne ich przeznaczenie na rzecz rozwoju MŚP w ramach PO RPW 2007-2013.

  Projekt realizowany jest na obszarze Polski Wschodniej, obejmującym województwa:

  • lubelskie,
  • podkarpackie,
  • podlaskie,
  • świętokrzyskie,
  • warmińsko-mazurskie.
  Obszary wsparcia

  BGK udziela wsparcia instytucjom finansowym, pełniącym rolę pośredników finansowych w Projekcie, poprzez udostępnienie im środków z Projektu, przeznaczonych na wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej.

  Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w Projekcie są przedsiębiorcy z obszaru Polski Wschodniej, tj. przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw objętych Projektem.

  Wsparcie na rzecz MŚP realizowane jest w formie dwóch, udzielanych ze środków Projektu, produktów finansowych:

  • poręczeń - fundusze poręczeniowe udzielają przedsiębiorcom poręczeń za zobowiązania z tytułu udzielonych im kredytów i pożyczek,
  • pożyczek - instytucje finansowe (fundusze pożyczkowe i banki) udzielają przedsiębiorcom jednostkowych pożyczek przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
  Realizacja projektu

  Pośrednicy finansowi, uczestniczący w Projekcie, są wyłaniani w wyniku konkursów, ogłaszanych i przeprowadzanych przez BGK.

  BGK zawiera z pośrednikami finansowymi umowy operacyjne reporęczenia lub pożyczki globalnej, na podstawie których udzielane są jednostkowe poręczenia i pożyczki w ramach przyznanych limitów środków.

  Poręczenia i pożyczki są udzielane przedsiębiorcom na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe, z zastosowaniem pomocy de minimis.

  Poręczenia i pożyczki udzielane w ramach Projektu przeznaczone są na finansowanie działalności gospodarczej MŚP, w szczególności na modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, zakup maszyn i urządzeń, a także na inne cele gospodarcze.

  W Projekcie, jako pośrednicy finansowi, uczestniczyć mogą instytucje finansowe, które posiadają siedzibę na obszarze Polski Wschodniej lub prowadzą, ewentualnie będą prowadzić, działalność poręczeniową lub pożyczkową na obszarze województw objętych Projektem.

  Korzyści ze wsparcia udzielanego w ramach Projektu

  Dla pośredników finansowych:

  • umożliwienie lokalnym funduszom poręczeniowym oraz pożyczkowym rozszerzenia prowadzonej działalności w obszarze usług finansowych,
  • zwiększenie oferty poręczeniowej i pożyczkowej pośredników finansowych,
  • osiągnięcie wysokiego mnożnika wykorzystania środków publicznych.

  Dla przedsiębiorców z obszaru Polski Wschodniej:

  • umożliwienie i zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego przedsiębiorstwom, które nie miałyby możliwości skorzystania z tej formy finansowania z powodu braku zabezpieczeń lub braku historii kredytowej,  
  • możliwość uzyskiwania korzystniejszych warunków finansowania, dzięki udzielonej pomocy de minimis, a także, m.in. dłuższego okresu karencji lub okresu kredytowania dla nowo powstałych przedsiębiorstw (tzw. start-up).
  Podstawy realizacji projektu

  Projekt pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej", realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2 - Instrumenty inżynierii finansowej. Projekt ten wpisany jest na listę projektów indywidualnych PO RPW 2007 - 2013.

  Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej PO RPW, a BGK, będącym beneficjentem Projektu.

  Źródłem finansowania Projektu są środki Unii Europejskiej, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki budżetowe, stanowiące krajowy wkład publiczny. BGK dysponuje środkami dofinansowania Projektu w kwocie 175,6 mln zł, z przeznaczeniem na pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej.

 • Pośrednicy finansowi
  Poniżej zestawienie pośredników finansowych, którym udzielone zostało wsparcie ze środków Projektu:
  L.p.Nazwa pośrednika finansowegokwota (zł)
  Produkt finansowy - Reporęczenie dla funduszy poręczeniowych
  1.Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie (2 umowy) 19 000 000,00
  2.Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie 10 000 000,00
  Produkt finansowy - Pożyczka Globalna
  3. Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., Kraków10 000 000,00
  4. Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin10 000 000,00
  5. Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A., Mielec6 000 000,00
  6.Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok1 900 000,00
  7.Konsorcjum Fundusz Pożyczkowy TISE-Capitales, Warszawa - Białystok10 000 000,00
  8. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa7 524 000,00
  9.Działdowska Agencja Rozwoju S.A., Działdowo10 000 000,00
  10.Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Biłgoraj4 000 000,00
  11. Idea Bank S.A., Warszawa10 000 000,00
  12. Regionalna Izba Gospodarcza, Stalowa Wola4 450 000,00
  13.Fundacja Rozwoju Regionu Łukta w Łukcie5 000 000,00
  14.Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Końskie10 000 000,00
  15.Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej, Gołdap 5 000 000,00
  16. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju .Regionalnego S.A., Olsztyn3 000 000,00
  17.Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", Lublin3 000 000,00
  18. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Gdańsk 5 000 000,00
  Łącznie wsparcie udzielone Pośrednikom Finansowym133 874 000,00
 • Ogłoszenia

  Ogłoszenie o konkursie nr 3/PG/2015

  dla pośredników finansowych w projekcie nr POPW.01.02.00-00-001/09:

   

  „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej"

  w ramach

  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013

  Osi priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka

  Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej

   

  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Beneficjent Projektu realizowanego w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej PO RPW 2007-2013, ogłasza Konkurs zamknięty na wybór Pośredników Finansowych w Projekcie. W wyniku Konkursu Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli wsparcia w postaci:

  Pożyczki Globalnej

  Pośrednikom Finansowym, wybranym w oparciu o zasady i kryteria określone w Regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie www.porpw.com.pl.

  Łączna kwota wsparcia, przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie, wynosi 20 000 000,00 PLN.

  Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać w terminie od 25 maja 2015 r. od godz. 8.00 do 8 czerwca 2015 r. do godziny 16.00.

  Wnioski sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK, należy przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską na poniższy adres (można także złożyć osobiście w siedzibie Banku):

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej

  Al. Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

   

  Szczegółowe informacje o podmiotach uprawnionych do udziału w Konkursie, zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków, określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego załącznikach, dostępnych na stronie internetowej www.porpw.com.pl. Wnioski przygotowane w innej formie nie będą oceniane.

  Informacja o zakończeniu przyjmowania wniosków

  Informacja o zakończeniu przyjmowania wniosków konkursowych na wybór pośredników finansowych w ramach wsparcia ze środków PO RPW.

  • Numer Konkursu: 3/PG/2015
  • Rodzaj wsparcia: Pożyczka Globalna
  • Liczba złożonych wniosków: 16
  • Łączna kwota aplikowana przez Wnioskodawców: 56 500 000,00 zł

  Wszystkie informacje na temat programu i aktualnych konkursów dostępne są na stronie www.porpw.com.pl