A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

pdf

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi.

 • Lokaty negocjowane rynku pieniężnego

  Oferta lokat negocjowalnych jest sposobem zagospodarowania wolnych środków pieniężnych na zróżnicowanych i elastycznych warunkach zapewniających najkorzystniejszą formę oprocentowania i czas trwania lokaty.

  Bank udostępnia swoim klientom lokaty negocjowane w PLN, EUR oraz USD na oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Szczegółowe warunki lokaty podlegają bezpośrednim negocjacjom telefonicznym z pracownikiem banku upoważnionym do zawierania lokat negocjowanych.

  Korzyści dla klientów
  • lokowanie nadwyżki środków pieniężnych na wyjątkowo korzystnych warunkach,
  • korzystanie z oferty bez konieczności posiadania przez klienta rachunku bieżącego w BGK - po zakończeniu lokaty środki zostaną zwrócone na wskazany rachunek w innym banku,
  • całkowita lub częściowa likwidacja lokaty przed okresem umownym na warunkach każdorazowo negocjowanych z upoważnionym pracownikiem banku.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • podpisanie umowy ramowej lokat negocjowanych rynku pieniężnego,
  • zaakceptowanie "Regulaminu zawierania lokat negocjowanych rynku pieniężnego w BGK".

  Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania
 • Bony skarbowe

  Bony skarbowe to papiery dłużne Skarbu Państwa o terminach emisji od 1 do 52 tygodni (standardowo 13 lub 52 tygodnie), oprocentowanie bonów skarbowych ma charakter stały, dyskontowy (przychodem odsetkowym jest różnica pomiędzy ceną zakupu a wartością nominalną bonu).

  Na rynku pierwotnym bony skarbowe sprzedawane są na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem NBP. Na rynku wtórnym bony skarbowe mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem banków.

  Szanowni Państwo
  Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie dłużnych papierów wartościowych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Do pobrania” poniżej

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
  • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
  • ryzyko niedopasowania – możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),
  • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
  • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank),
  • możliwość realizacji transakcji typu BSB.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • umowa o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
  • umowa ramowa w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi,
  • zaakceptowany "Regulamin obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK",
  • nadanie kategorii klienta zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania
 • Obligacje skarbowe

  Obligacje skarbowe to średnio- i długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o terminach emisji od 1 roku do 30 lat) emitowane przez Skarb Państwa.

  W zależności od rodzaju obligacji kupony oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej a także oparte na dyskoncie (zerokuponowe).

  Na rynku wtórnym kupno i sprzedaż obligacji odbywa się za pośrednictwem:

  • banków (rynek nieregulowany),
  • Giełdy Papierów Wartościowych (rynek regulowany)
  • bezpośrednio pomiędzy podmiotami (rynek nieregulowany).

  W BGK warunki transakcji ustalane są każdorazowo w trakcie negocjacji telefonicznych z pracownikiem banku upoważnionym do zawierania transakcji z klientem.

   

  Szanowni Państwo
  Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie dłużnych papierów wartościowych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Do pobrania” poniżej.

  Minimalna kwota transakcji na obligacjach skarbowych wynosi 50 000 PLN. Wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 PLN.

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
  • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
  • ryzyko niedopasowania – możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),
  • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
  • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank),
  • możliwość realizacji transakcji typu BSB.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • umowa o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
  • umowa ramowa w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi,
  • zaakceptowany "Regulamin obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK",
  • nadanie kategorii klienta zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania
 • Transakcje typu BSB i SBB

  Transakcje typu BSB (buy/sell/back) i SBB (sell/buy/back) to zabezpieczona płynnymi papierami wartościowymi (np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne) forma: 

  • Lokaty - zakup papierów wartościowych przez klienta z jednoczesnym zobowiązaniem ze strony banku do ich odkupienia w określonym przez klienta terminie i przy określonej rentowności,
  • Pożyczki - sprzedaż papierów wartościowych bankowi przy jednoczesnym ustaleniu warunków ich odkupu przez klienta po z góry określonej rentowności i w określonym terminie.

  Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK oferuje możliwość zawarcia transakcji repo maksymalnie dostosowanej do potrzeb klienta.

  W przypadku transakcji typu BSB i SBB istnieje możliwość zmiany warunków transakcji na zasadach uzgadnianych każdorazowo z dealerem Departamentu Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK.


  Szanowni Państwo
  Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie dłużnych papierów wartościowych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Do pobrania” poniżej.

  Występowanie ryzyka

  Występowanie ryzyka
  • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji.  
  • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji.
  • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów).  
  • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją.
  • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

  Korzyści dla klientów

  Korzyści dla klientów
  • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
  • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank),
  • możliwość realizacji transakcji typu BSB.

  Warunki zawarcia transakcji

  Warunki zawarcia transakcji
  • zawarcie umowy o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
  • zawarcie umowy ramowej w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi, 
  • zaakceptowanie przez klienta "Regulaminu obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK",
  • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania