A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Pożyczki Płynnościowe POIR

Zakończyliśmy procedurę wyboru kolejnych instytucji finansujących Pożyczki Płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Konkurs 3).

O kolejnych podpisanych umowach będziemy informować na stronie bgk.pl w zakładce Instytucje Finansujące.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Jest to pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Pożyczki płynnościowe POIR na zapewnienie płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

 • O Pożyczce

  Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

  Przeznaczenie:
  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców,
  • pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych,
  • pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
  • zakup towarów,
  • zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
  Dla kogo?

  Pożyczka przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich firm, które z powody pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji, bez względu na branżę w jakiej działają.

  Główne parametry pożyczki:
  Okres spłatydo 6 lat
  Oprocentowanie0%
  Karencja w spłaciedo 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
  Wakacje kredytowewydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
  opłat i prowizjibrak

   

   

   

 • Warunki pożyczki
  Finansowanie

  Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł, a także:

  • nie przekroczy 25% łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
  • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, łącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane.
   W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności;,
  • kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników – szczegółowe warunki dostępne w instytucji finansującej.
  • jeżeli pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy. 
  Jakie są warunki skorzystania?
  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,

  • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
  • wnioskujący jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą,
  • wnioskujący nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych, 
  • najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki, wnioskujący ma siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

  Wnioskowanie

  Aby uzyskać pożyczkę należy zwrócić się do instytucji finansującej, współpracującej z BGK. Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępne są na ich stronach internetowych. Lista instytucji dostępna w zakładce "Instytucje Finansujące".

 • Instytucje Finansujące
  Lista instytucji finansujących, które podpisały z BGK umowy na udzielanie pożyczek płynnościowych POIR. 
  Informacje na temat statusu naboru wniosków dostępne są na ich stronach internetowych:
  Konkurs 3
  Konkurs 2
  Konkurs 1